Skąd się wzięli masoni (2022)

27 kwietnia 1961 r. wprzemówieniu wygłoszonym whotelu Waldorf-Astoria wNowym Jorku prezydent USA John F. Kennedy powiedział: „Samo słowo »tajemnica« jest odrażające wwolnym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak znatury, jak ihistorycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń. (...) Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny ibezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów poprzez infiltrację (szpiegostwo) zamiast inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie imaterialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej iwysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe ipolityczne. Jej przygotowania są ukrywane, anie ogłaszane, jej pomyłki są grzebane, anie publikowane, jej przeciwnicy są uciszani, anie pochwalani. Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany".

Reklama

(Video) Masoneria – historia, rytuały i całkiem jawne tajemnice | prof. Tadeusz Cegielski

Wtym fragmencie swojego wystąpienia pierwszy amerykański prezydent wyznania katolickiego zawarł całą istotę zjawiska, które swe prapoczątki miało uzarania naszej cywilizacji, awięc jeszcze wczasach sumeryjskich, wstarożytnej Mezopotamii, Babilonie, Egipcie, Chinach, Persji, Asyrii, Judei, Grecji, Rzymie itd. Na każdym zwielkich dworów królewskich czy książęcych istniały od zawsze najrozmaitsze koterie czy stronnictwa pałacowe skupione wokół jednej osoby ispiskujące przeciw sobie wzajemnie. Ich celem nadrzędnym było zdobycie jak największego wpływu na władcę, atym samym na prowadzoną przez niego politykę wewnętrzną izagraniczną. Koterie dworskie nie były jednak tajnymi organizacjami ina ogół władca dzięki swoim szpiegom wiedział doskonale, kto trzyma zkim iprzeciw komu. Pozwalało mu to utrzymywać równowagę na dworze, anawet zręcznie rozgrywać jedne stronnictwa przeciw drugim. Zgoła inaczej rzecz się miała, gdy wpaństwie zawiązywały się tajne bractwa czy stowarzyszenia, októrych mało kto wiedział iktóre stawały się równoległą, utajnioną władzą. Wywierały one znaczący iczęsto destrukcyjny wpływ na politykę igospodarkę kraju.

Żeby odnaleźć prapoczątki współczesnego ruchu wolnomularskiego należy się cofnąć aż do X wieku p.n.e., kiedy królem Izraela był Salomon syn Dawida. Współcześni historycy niewiele onim wiedzą, praktycznie jedynym źródłem informującym nas odziejach panowania tego władcy jest biblijna Pierwsza Księga Królewska iDruga Księga Kronik. Biblia informuje nas, że Salomon był synem króla Dawida iBatszeby. Jako władca państwa żydowskiego stworzył flotę isilną armię, wskład której wchodziła konnica używająca rydwanów iskładająca się wznacznej mierze znajemników. Poprzez małżeństwo zcórką faraona nawiązał kontakty dyplomatyczne zEgiptem oraz arabskim Królestwem Saby. Przekaz biblijny przedstawia Salomona jako człowieka niezwykle światłego, wybiegającego przed własną epokę, budowniczego pałaców, murów okalających Jerozolimę oraz jej spichlerzy. Ale to nie one czynią zSalomona władcę oszczególnym znaczeniu whistorii cywilizacji judeochrześcijańskiej. Syn Dawida zasłynął bowiem przede wszystkim zwybudowania Świątyni Jerozolimskiej, której sercem był najświętszy przybytek wznoszący się nad centralną skałą jerozolimskiego wzgórza Moria, wmiejscu, które wyznaczył przed śmiercią król Dawid. Zgodnie ztradycją właśnie na tym miejscu ojciec wszystkich religii monoteistycznych, patriarcha Abraham, miał złożyć Bogu swego syna Izaaka wofierze. Wiele wieków później powstanie inna legenda stworzona tym razem przez proroka trzeciej wielkiej religii monoteistycznej – Mahometa, który twierdził, że ztego miejsca udał się wsennej podróży przed samo oblicze Stwórcy. To na tej skale, wmiejscu najświętszym pierwszej świątyni, Salomon kazał umieścić Arkę Przymierza. Ale co wspólnego ma Pierwsza Świątynia Jerozolimska, októrej wspomina jedynie Biblia, zpoczątkami ruchu masońskiego?

„Na początku było Słowo..." głosi ewangelista Jan. Asłowo zamienia się wlegendę. Wlatach 966–957 p.n.e., wciągu 7 lat wzniesiona została Wielka Świątynia Jerozolimska zwana dzisiaj Świątynią Salomona. Zbudował ją wielki budowniczy fenicki Hiram Abiff przysłany przez zaprzyjaźnionego zSalomonem króla Tyru (obecnie Sur) Hirama I. Wraz zarchitektem do Jerozolimy wysłane zostały materiały budowlane iprzybyli robotnicy. Dla współczesnych historyków iarcheologów postać fenickiego budowniczego Hirama Abiffa jest czysto legendarna. Nie ma onim żadnej wzmianki nawet wBiblii. Zupełnie innego zdania są masoni, dla których legenda, zgodnie zktórą mistrz Hiram Abiff jako jedyny człowiek opanował nie tylko wszystkie tajniki budowania, ale znał „Słowo", czyli był wposiadaniu wiedzy uniwersalnej, awięc wyjaśniającej wszystkie prawa rządzące Wszechświatem iżyciem na Ziemi – stanowi fundament ich organizacji.

Masoni wierzą, że zawistni, podlegli Hiramowi trzej pracownicy kolejno usiłowali wymusić na nim wyjawienie tajemnicy owego ,,Słowa", ale wobec odmowy trzeci znich zabił mistrza, uderzając go młotkiem wgłowę. Część historyków uważa, że plastyczność opisu śmierci Hirama mogła mieć związek zautentycznymi wypadkami murarskimi wśredniowieczu, przy budowie wielkich budowli sakralnych. Masoński mit głosi, że po wykryciu zbrodni król Salomon przywrócił Hirama do życia poprzez mistyczny uścisk dłoni, apierwsze słowo, jakie wypowiedział wskrzeszony mistrz Hiram, było właśnie owym ,,Słowem", które stanowiło fundament kreacji wszechświata.

Reklama

(Video) Masoneria warszawska 1910-1961– Tomasz Krok [WYKŁAD]

Bractwo wolnych murarzy

Na przestrzeni stuleci wrytuałach iobrzędach masońskich przywoływano pamięć tamtych legendarnych wydarzeń. Zupływem czasu nabrały one dla członków lóż wolnomularskich wymiaru symbolicznego. Zabójstwo mistrza dla tajemnej wiedzy, apóźniej jego wskrzeszenie iprzekazanie ,,Słowa" Salomonowi obrazowały podstawowe cechy ludzkie: zjednej strony zazdrość, chciwość igłupotę prowadzącą do zbrodni iunicestwienia szansy na zdobycie wiedzy, zdrugiej zaś potęgę imądrość władcy, który przezwycięża przez swoje cnoty śmierć mistrza iodzyskuje dla ludzkości największy skarb – ,,Słowo", czyli wiedzę.

Określenie wolnego murarza (free mason) pojawiło się po raz pierwszy wpewnym angielskim tekście z1376 r. ioznaczało zawód człowieka obrabiającego kamienie (freestone), atakże pracującego przy konstruowaniu najrozmaitszych budowli. Pojęcie „wolny" wodniesieniu do tego fachu oznaczało możliwość swobodnego przemieszczania się rzemieślnika zmiejsca na miejsce, co przy okazji owocowało poznawaniem nowych ludzi, wymianą myśli, poglądów iidei. WXIV w. murarze przestali liczyć jedynie na własne siły iłaskę swoich mocodawców. Żeby nie popaść wniewolę, tak jak chłopi czy część mieszczan, łączyli się welitarne cechy ibractwa. Na czele cechu stał mistrz, apod nim whierarchii cechowej byli czeladnicy iuczniowie. Na każdej budowie wydzielony był warsztat budowlany – pomieszczenie, wktórym pracownicy zbierali się na odpoczynek, posiłek, rozmowę albo żeby wysłuchać uwag iwskazówek mistrza. Uważa się, że właśnie te pomieszczenia były prawzorem pierwszych loży bractw masońskich, które na swoje zgromadzenia przeznaczały miejsca oplanie prostokąta. Zawodowe bractwa wolnych murarzy przechodziły wokresie XVI iXVII w. stopniową itajemną transformację.

Pierwsze bractwa wolnych murarzy ibudowniczych powstały wAnglii iSzkocji. Wykwit tych organizacji był związany zkasatą iprześladowaniami Zakonu Świątyni, czyli templariuszy. Część rycerzy salwowała się ucieczką do Brytanii, gdzie nie groziło im więzienie lub wymuszane torturami przyznawanie się do niepopełnionych win. Ratując życie, uciekinierzy zrepresyjnej Francji Filipa Pięknego przywieźli ze sobą całe bogactwo umiejętności, jakie zgromadzili od czasów wypraw krzyżowych. Abyła to jak na tamte czasy wiedza ogromna ipilnie strzeżona. Począwszy od zagadnień wojskowych, gospodarczych, ana finansach inowoczesnej bankowości kończąc. Templariusze potrafili wfinezyjny sposób oznakowywać swoje działania iskrytki poprzez kodowanie ich wbudowlach obronnych lub sakralnych, atakże wrzeźbach ipłaskorzeźbach, malowidłach, inskrypcjach iliczbach. Ślady rycerzy Świątyni można podziwiać whistorycznych zakątkach Szkocji, Anglii, Portugalii, Cypru, anawet – jak twierdzą niektórzy poszukiwacze skarbów – wNowej Szkocji (Money Pitt).

Warto zwrócić uwagę, że kasata Zakonu Świątyni idiaspora jego rycerzy przyniosła niespodziewane skutki, wkrótce zawiał ożywczy wiatr Renesansu, awraz znim powstały ruchy reformatorskie. Niezachwiana dotąd władza inieomylność papieska zaczęła być kwestionowana ipoddawana bezwzględnej krytyce. Narodziła się reformacja płodna wrozmaite prądy myślowe ireligijne: luteranizm, kalwinizm, arianizm. Rozpoczęli swą działalność edukacyjną Bracia Czesi (husyci), Bracia Polscy (arianie). WAnglii Henryk VIII ogłosił całkowite oderwanie się od katolicyzmu izależności polityczno-religijnej od papiestwa. Sekularyzacja dóbr kościelnych ipowstanie narodowego Kościoła anglikańskiego było krokiem milowym wrozwoju ruchu wolnomularskiego.

24 czerwca 1717 r. dwaj protestanccy pastorzy: John Theophilus Desaguliers, syn mieszkających wLondynie francuskich hugenotów, doktor prawa ifizyki, członek Royal Society iprzyjaciel Izaaka Newtona, oraz Szkot James Anderson podczas spotkania wlondyńskiej gospodzie „Pod Jabłonią" złączyli cztery loże wjedną Wielką Lożę Londynu. Dzień 24 czerwca jest od tamtego zdarzenia największym świętem ruchu wolnomularskiego na świecie. Sześć lat później 17 stycznia 1723 r. wspomniany James Anderson wydał drukiem napisaną przez siebie pierwszą konstytucję wolnomularską. Znana jest jako „Konstytucja Wolnych Mularzy" lub potocznie Konstytucja Andersona. Loże wolnomularskie zaczęły coraz liczniej zapełniać XVIII-wieczną Europę. Do tych tajnych organizacji wstępowali bogaci mieszczanie, arystokraci, wojskowi, prawnicy, lekarze, anawet duchowni. Byli to głównie protestanci. Bractwa wspomagały się wcałej Europie, także wWarszawie, gdzie loża masońska powstała w1729 r. Wdrugiej połowie XVIII w. ich działalność zaczęła się wylewać poza granice Europy. Kolejne loże powstawały także wbrytyjskich koloniach na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, aich działalność wywarła wielki wpływ na walkę przeciw monarchii brytyjskiej iproklamowanie 4 lipca 1776 r. Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, że aż 53 z56 sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości było masonami. Do najwybitniejszych amerykańskich wolnomularzy należeli Jerzy Waszyngton, Benjamin Franklin, John Adams iThomas Jefferson.

Walka zKościołem

Ruch masoński wyrastał na gruncie racjonalizmu, który zrodził epokę oświecenia wEuropie. Podobnie jak zrenesansowego humanizmu wyrosły ruchy protestanckie, tak XVIII-wieczny racjonalny iempiryczny masonizm skierowany był już otwarcie przeciw Kościołowi katolickiemu ijego dogmatom. Reakcja Watykanu na gwałtowną ekspansję tej organizacji była zdecydowana. Od 1738 r. iwciągu wwieku XIX papieże wydali 12 bulli, które były skierowane przeciw organizacjom masońskim. Pierwsza znich, wydana przez Klemensa XII „in eminenti Apostolatum speculo", zakazywała pod groźbą ekskomuniki wstępowania idziałalności wlożach masońskich. Francja, wktórej 6–10 proc. ziemi ornej należało do Kościoła katolickiego, stała się wdrugiej połowie XVIII w. sceną dramatycznego podziału duchowieństwa katolickiego wpaństwie, gdzie tradycyjnie katolicyzm był religią panującą, azgodnie zprawem każdy władca musiał być wyznawcą religii rzymskokatolickiej. Część duchownych francuskich zaangażowana była wprace Zgromadzenia Narodowego, tzw. Konstytuanty. Wstępowanie księży katolickich do bractw masońskich było wyrazem buntu przeciw hierarchom kościelnym iich rozpustnemu stylowi życia. Pomimo edyktu króla Ludwika XV z1757 r. zakazującego wydawania tekstów atakujących Kościół, wśród warstw wykształconych krążyło wiele prześmiewczych pamfletów, których ostrze skierowane było m.in. przeciw wyższemu duchowieństwu.

(Video) Mroczne sekty. Historia Bez Cenzury

Reklama

Znajomość twórczości Kartezjusza, Monteskiusza, Woltera czy Jana Jakuba Rousseau należała do dobrego tonu, anawet mody na salonach Paryża. Brytyjskie elity czytały rozprawy Johna Locke'a, Johna Stuarta Milla czy Tomasza Hobbesa. Wluterańskich Prusach największym autorytetem elit dworskich był Immanuel Kant. Nie trzeba dodawać, że autorami, wydawcami ikolporterami publikacji antykościelnych były głównie loże masońskie podsycające atmosferę rewolucyjną, która wmyśl hasła „lilia pedibus destrue" zaowocowała 14 lipca 1789 r. zdobyciem Bastylii ifaktycznym wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wczasie jej trwania działały na terenie Francji dwa Kościoły. Jeden oficjalny, państwowy, wktórym wmyśl konstytucji cywilnej duchowni musieli składać przysięgę wierności wobec państwa iodpowiadać wyłącznie przed nim. Idrugi nieoficjalny, legalistycznie oddany Stolicy Apostolskiej. Podsycana przez masonów Wielka Rewolucja Francuska dokonała spustoszenia wśród tamtejszego kleru. Wniektórych częściach kraju podejmowane były akcje dechrystianizacyjne przybierające nieraz formy obsceniczne, ściśle wplatające się watmosferę terroru rozpętanego przez masonów pokroju Maksymiliana de Robespierra czy Marata. Niszczenie porządku monarchicznego, tradycji chrześcijańskiej, laicyzacja iateizacja społeczeństwa stały się fundamentem przemian rewolucyjnych. Protestancka ikatolicka Europa zuwagą iobawą obserwowała wydarzenia francuskie, gdzie terror skierowany przeciw resztkom ustroju feudalnego osiągnął rozmiary ludobójstwa. Na tym podlanym krwią arystokracji iduchowieństwa gruncie wyrosła epoka napoleońska ipotężna armia „małego Korsykanina", wktórej wszyscy marszałkowie byli członkami lóż masońskich. Do ich szacownego grona należał także mianowany marszałkiem Francji książę Józef Poniatowski.

Iluminaci – początki anarchii

Z końcem XVIII w. powstała organizacja, która miała ambicje dorównania masonerii. 1 maja 1776 r. Adam Weishaupt, profesor idoktor prawa kanonicznego na Uniwersytecie wIngolstadt wBawarii, założył tajny Związek Iluminatów, którego symbolem była egipska piramida zumieszczonym na jej szczycie wszechwidzącym okiem Horusa. Do iluminatów wstępowali profesorowie uniwersyteccy, arystokraci iartyści. Do wybitnych iluminatów należeli m.in. Johann Wolfgang Goethe, filozof ipastor ewangelicki Johann Gottfried von Herder, który był prekursorem romantyzmu wsztuce ifilozofii, Fryderyk Schiller, Wolfgang Amadeusz Mozart. Weishaupt wswym programie założycielskim głosił odrzucenie wszystkiego, czego nie można udowodnić, ogarnąć rozumem iwyjaśnić wjakikolwiek racjonalny sposób. Na gruncie polityczno-społecznym postulował całkowite zerwanie zjakąkolwiek religią, likwidację monarchii, zniesienie instytucji rodziny iinne radykalne rozwiązania, które miały ponoć służyć wolności, braterstwu irówności.

Niektórzy historycy iposzukiwacze teorii spiskowych są skłonni uważać, że to właśnie iluminaci poprzez swoje publikacje idziałania przygotowali grunt pod Wielką Rewolucję Francuską, adziwnym losu zrządzeniem w65 dni po powstaniu iluminatów proklamowano powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ruch stworzony przez Weishaupta rozprzestrzenił się na Szwajcarię, Francję, Polskę, Rosję iinne kraje europejskie. Po okresie chwilowego zainteresowania uważni obserwatorzy zaczęli dostrzegać wfilozofii ikorespondencjach Weishaupta groźne dla porządku europejskiego elementy antypaństwowe, wywrotowe iantychrześcijańskie. Papież Pius VI dwukrotnie potępił działalność związku, aksiążę elektor bawarski Karol Teodor trzecim zkolei dekretem w1787 r. rozwiązał organizację Weishaupta. Powstaje pytanie, czy Związek ten zniknął całkowicie zpolityczno-społecznego krajobrazu Europy, czy też przetrwał wutajonej formie? Bez wątpienia większość iluminatów przeniknęła do bractw masońskich, aby głosić wnich swoje, jakże anarchizujące ikosmopolityczne idee.

(Video) Sekret Wielkich pieniędzy Żydów

Loże wolnomularskie ułatwiały iluminatom przenikanie do najrozmaitszych struktur administracji państwowej. Wkilkadziesiąt lat po rozwiązaniu ich Związku, idee iluminatów znalazły odbicie wprogramie Ligi Sprawiedliwych iLidze Komunistycznej, dla której Manifest Komunistyczny napisał Karol Marks. Niektóre teorie spiskowe wiążą Weishaupta zrodziną Rothschildów, która miała ponoć finansować jego działalność, jako propagatora tego, co wiele dekad później zaczęto postrzegać jako burzącą wszelki ład społeczny anarchię komunistyczną. Wdrugiej połowie XIX w. masoni poruszali publicznie zagadnienia asymilacji, emancypacji irównouprawnienia Żydów. Uczestnictwo wdziałalności bractw masońskich mogło być znakomitą przykrywką dla opanowywania przez bankierów nowych obszarów władzy finansowej ipolityczno-społecznej.

W1871 r. stworzona została przez kanclerza Bismarcka II Rzesza Niemiecka pod berłem Hohenzollernów. Wmłodych Stanach Zjednoczonych stałe rozszerzanie terytorium iwojna secesyjna były unarodzin wielkich oligarchów finansowych iprzemysłowych. Wlaickim, opartym oprotestancki etos pracy, racjonalizm ipragmatyzm młodym państwie, powstawały fortuny Rockefellerów, Morganów, Vanderbiltów, Mellonów iinnych. Europejski porządek świata powoli zmieniał swe oblicze, aludzie dzierżący władzę na Starym Kontynencie dostrzegli, że wrównoważącym stylu za oceanem wyrosła nowa potęga gospodarcza ifinansowa. Na działalność lóż masońskich zaczęto zbiegiem czasu spoglądać coraz bardziej podejrzliwie. Szereg publikacji, głównie katolickich, atakowało programy lóż wolnomularskich, przypisując im wszelkie zło tego świata. Kościół głosił, że masoneria jest odpowiedzialna za wywoływanie wojen, burzenie opartego na etosie chrześcijańskim porządku społecznego, sztuczne kreowanie kryzysów ekonomicznych itworzenie monopolu na drukowanie pieniędzy.

Niewidzialna ręka masonerii

Wpołowie XX w. powstały teorie mówiące, że wprawdzie to Niemcy wywołały IiII wojnę światową, ale gdzieś wcieniu tych wydarzeń kryją się działania światowych bankierów iprzemysłowców zrzeszonych zlożach wolnomularskich. Idee masońskie, wtym także iluminatów, poprzez publikacje Marksa czy Engelsa znalazły swoje zbrodnicze urzeczywistnienie wRosji sowieckiej, komunistycznych Chinach czy krwawych reżimów wrodzaju Czerwonych Kmerów Pol Pota. We współczesnym świecie do utajnionych działań masońskich wpisuje się osławiona Grupa Bilderberg oraz Komisja Trójstronna. Słynna loża P2 we Włoszech miała ścisłe powiązania ze wszystkimi członami administracji państwowej, wtym zpolicją, armią isłużbami bezpieczeństwa. Mafijność tej organizacji objawiła się wakcie zamordowania premiera Aldo Moro, zamachu na Jana Pawła II czy zabójstwie bankiera watykańskiego Banku Ambrosiano Roberta Calviego. Loże wolnomularskie oddziałują na losy swojego kraju poprzez ludzi często pełniących najwyższe funkcje państwowe. Słynna loża studencka Skull&Bone to istna kuźnia polityków idziałaczy politycznych związanych masońską przysięgą. Zagadką jest, czy członkowie tej loży, jak George W. Bush czy John Kerry, pozostają wierni przysiędze złożonej swojej loży?

Reklama

(Video) Czym jest masoneria? Czy należy obawiać sie masonów? AleHistoria odc. 107

Wszechobecne symbole masońskie – cyrkiel, kielnia, pion, węgielnica, piramida zwszechwidzącym okiem Horusa czy obeliski – mają na każdym kroku przypominać obezustannym monitorowaniu członków bractwa. Wwielkich stolicach europejskich oglądać można całe kompleksy architektoniczne podporządkowane symbolice wolnomularskiej. WParyżu jest to zbudowana na dziedzińcu Luwru przezroczysta piramida będąca odwzorowaniem piramidy Cheopsa. Według legendy stworzonej przez poszukiwaczy teorii spiskowych miała ona być zbudowana z666 elementów, która to liczba ma znaczenie kabalistyczne iodnosi się do Bestii zApokalipsy. Wrzeczywistości piramida jest zbudowana zwiększej liczby tafli. Podobno pod piramidę wnocy przyjeżdżał inicjator tej budowli – socjalista prezydent Francois Mitterand, aby oddawać się medytacjom. Wlinii prostej od dziedzińca iogrodów Luwru wzorowanych na świątyni wLuksorze stoi na Placu Zgody obelisk ku czci Ramzesa II. To chyba jedyny władca starożytny, którego mumia powitana została wParyżu zpełnymi honorami należnymi głowie państwa. Oile budowle wParyżu zainspirowane były sztuką ihistorią starożytnego Egiptu, to wLondynie jest to wyraźny wpływ legendy Świątyni Jerozolimskiej. Po ogromnym pożarze, który w1666 r. strawił nieomal cały Londyn, mason sir Christopher Wren odbudował spaloną część miasta, awcentralnym punkcie zbudował Katedrę św. Pawła. Badacze tropów masońskich twierdzą, że łącząc pięć kościołów okalających odbudowaną wokół katedry dzielnicę, powstanie pentagram wyznaczający swoimi wierzchołkami londyńskie City, jedno znajważniejszych finansowych centrów na świecie... Tuż obok katedry przycupnęła siedziba Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii – Freemasons Hall.

Organizacje masońskie nadal odciskają piętno na życiu politycznym. Nieoficjalne dane mówią, że na początku XXI w. 20–30 proc. członków Parlamentu Europejskiego stanowili masoni. Po roku 2004 ta liczba zmniejszyła się wzwiązku zdopływem polityków ochadeckim rodowodzie.

FAQs

Skąd wzięli się masoni? ›

Masoneria, czy też wolnomularstwo w formie spekulatywnej, oficjalnie istnieje od 24 czerwca 1717 roku. W pamiętny dzień świętego Jana Chrzciciela w londyńskiej oberży „Pod Gęsią i Rusztem” spotkały się cztery loże służące rzemieślnikom budowlanym, aby związać się w pierwszą światową Wielką Lożę Masońską.

Kim są masoni w co wierzą? ›

Masoni za swój cel główny uważali stworzenie świata bez wojen i przemocy. Ponadto stawiali na doskonalenie duchowe człowieka i społeczeństw oraz doprowadzenie do braterstwa wszystkich narodów i religii poprzez stworzenie religii powszechnej. Miała być bez dogmatów, z bogiem jako budowniczym wszechświata.

Czy masoneria to sekta? ›

Jak skończyła się ta historia na pewno już wiecie. A my pokusimy się o stwierdzenie, że widzimy tu pewną analogię, choć wolnomularstwo, nie jest żadną sektą czy religią i do takiego miana w żadnym razie nie pretenduje.

O co chodzi z tą masoneria? ›

Ich głównym celem jest praca nad wewnętrznym, duchowym rozwojem jednostki, jak i całego społeczeństwa. Wyznają zasadę równości i bratania się ponad podziałami etnicznymi, religijnymi czy politycznymi. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym.

Jak witają się masoni? ›

Masoński uścisk dłoni to budzący duże zainteresowanie uścisk podawany sobie przez członków wolnomularstwa jako znak rozpoznawczy.

Ile jest stopni wtajemniczenia w masonerii? ›

Posiada 33 stopnie wtajemniczenia. Związany przede wszystkim z masonerią regularną.

Jaki jest znak Masonow? ›

Cyrkiel i węgielnica

Symbol cyrkla zestawionego z węgielnicą jest podstawowym atrybutem masońskiej ikonografii. Przedstawione na nim narzędzia stanowiły niegdyś nieodłączny element pracy kamieniarzy. Symbol węgielnicy ma dla masonów znaczenie transcendentalne i opiera się na alegorii.

Co oznacza krzyz Masonski? ›

Szyfr masoński (zwany również szyfrem pigpen, szyfrem wolnomularskim, lub szyfrem „kółko i krzyżyk”) – geometryczny szyfr podstawieniowy, gdzie symbole wymienia się na litery umieszczone w odpowiednich figurach geometrycznych.

Co to znaczy masonem? ›

Nazwa. Nazwa wolnomularstwa znaczy tyle co wolne murarstwo. Słowo „murarz” i „mularz” były synonimami, to drugie słowo wyszło z użycia. Określenie odpowiada nazwom występującym w językach zachodnich, gdzie maçon, mason, maurer znaczą tyle co murarz.

Czego symbolem jest cyrkiel? ›

Symbolika. Cyrkiel jest używany w symbolice, np. obok węgielnicy (główny symbol wolnomularstwa), gdzie jest symbolem całkowitego klasycznego ładu i rozplanowania; spotyka się go również w heraldyce i weksylologii, np. w godle Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Kto stoi na czele masonerii? ›

Loża wolnomularska – podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa, a także miejsce spotkań wolnomularzy. Na jej czele stoi Czcigodny Mistrz oraz grupa oficerów lożowych.

Co to znaczy wolnomularstwo? ›

Wolnomularz to osoba należąca do masonerii, członek tajnego stowarzyszenia międzynarodowego, którego celem było moralne i duchowe doskonalenie człowieka oraz braterstwo ludzi różnych religii, poglądów i narodowości.

Co zrobić by mieć mocny uścisk ręki? ›

Dobrą metodą wzmacniającą siłę uchwytu będzie przewieszenie przez drążek ręcznika i zwisanie na nim. Ręcznik to, w przeciwieństwie do twardego drążka, miękki materiał, więc będziesz musiał mocniej go zgniatać, aby utrzymać się na nim. Gwarantuje to nieco inny bodziec dla trenowanych mięśni.

Co oznacza podanie lewej ręki na przywitanie? ›

Zasada, zgodnie z którą nie podajemy nikomu lewej ręki na przywitanie, nie wręczamy nią prezentów czy innych przedmiotów albo najlepiej w ogóle nie posługujemy się nią w kontaktach z innymi, obowiązuje przede wszystkim w krajach islamskich, Indiach czy niektórych krajach afrykańskich.

Co oznacza słaby uścisk dłoni? ›

Zbyt słaby, „bezwładny” uścisk

Bardzo delikatne uściśnięcie dłoni rozmówcy, a wręcz chwycenie tylko jego palców, pokazuje m.in., że jesteśmy zdystansowani. „Wiotka ręka” może świadczyć o niewielkim lub znikomym zaangażowaniu w relację, zbytniej uległości lub braku szacunku wobec rozmówcy.

Co oznacza piramida z okiem na dolarze? ›

Połączenie piramidy i oka symbolizuje budowę państwa amerykańskiego i boską Opatrzność, która czuwa nad powodzeniem dzieła. Samo oko wpisane w trójkąt, z którego biją promienie wiedzy i zwycięstwa, nazywane jest Okiem Opatrzności. Zwolennicy spisku sugerują, że za umieszczeniem tego symbolu na pieczęci stali masoni.

Czym jest krzyż jerozolimski? ›

Krzyż symbolizuje pięć ran Chrystusa ukrzyżowanego. Według innych interpretacji pięć patriarchatów, Chrystusa i 4 ewangelie lub 4 kierunki świata, w których rozeszła się Jego nauka z Jerozolimy albo też Ziemię Świętą i 4 królestwa, z których wywodziło się rycerstwo I krucjaty.

Co oznacza krzyż templariuszy? ›

Papież Eugeniusz III nadał templariuszom prawo noszenia na stałe tego prostego krzyża, ukazującego mękę Chrystusa. Był ON czerwony, ponieważ kolor ten to symbol krwi przelanej przez Jezusa oraz symbol życia. Kształt krzyża pozostawał w gestii dygnitarzy i dowodzących.

Kto wymyślił cyrkiel? ›

Jak podaje Owidiusz (43-17 r p.n.e.) wynalazcą cyrkla miał być Perdiks (Talos), siostrzeniec Dedala.

Kiedy powstał pierwszy cyrkiel? ›

Za twórcę tego instrumentu uznaje się Galileusza, który skonstruował w 1595 r. cyrkiel geometryczno-wojskowy i opisał go w Le Opperazioni del compasso geometrico e militare (Padova 1597).

Jak wygląda cyrkiel? ›

Cyrkiel zbudowany jest ze specjalnego uchwytu, który u nasady chroniony jest osłoną. Tuż pod nią znajdują się dwa ramiona cyrkla: łamane i długie. Oczywiście dla przeciętnego użytkownika najważniejszy będzie jednak rysik i igła - duet, który odpowiada za komfort kreślenia cyrklem.

Co robią masoni? ›

Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska – tajny, międzynarodowy ruch społeczny, mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów.

Co oznacza krzyz Masonski? ›

Szyfr masoński (zwany również szyfrem pigpen, szyfrem wolnomularskim, lub szyfrem „kółko i krzyżyk”) – geometryczny szyfr podstawieniowy, gdzie symbole wymienia się na litery umieszczone w odpowiednich figurach geometrycznych.

Co to są znaki masońskie? ›

Te niewielkie metalowe emblematy umieszczane na szarfach urzędników masońskich stanowią oznaczenie ich władzy oraz sprawowanego urzędu. Wygląd i znaczenie klejnotów bywają różne dla poszczególnych obrządków masońskich. Nazywane są ruchomymi, ponieważ przechodzą od jednego wolnomularza do drugiego.

Co to jest loża masońska? ›

Loża wolnomularska – podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa, a także miejsce spotkań wolnomularzy. Na jej czele stoi Czcigodny Mistrz oraz grupa oficerów lożowych. Dla powołania loży potrzeba przynajmniej siedmiu mistrzów wolnomularskich oraz zgody władz obediencji.

Czego symbolem jest cyrkiel? ›

Symbolika. Cyrkiel jest używany w symbolice, np. obok węgielnicy (główny symbol wolnomularstwa), gdzie jest symbolem całkowitego klasycznego ładu i rozplanowania; spotyka się go również w heraldyce i weksylologii, np. w godle Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Co to znaczy wolnomularstwo? ›

Wolnomularz to osoba należąca do masonerii, członek tajnego stowarzyszenia międzynarodowego, którego celem było moralne i duchowe doskonalenie człowieka oraz braterstwo ludzi różnych religii, poglądów i narodowości.

Czym jest krzyż jerozolimski? ›

Krzyż symbolizuje pięć ran Chrystusa ukrzyżowanego. Według innych interpretacji pięć patriarchatów, Chrystusa i 4 ewangelie lub 4 kierunki świata, w których rozeszła się Jego nauka z Jerozolimy albo też Ziemię Świętą i 4 królestwa, z których wywodziło się rycerstwo I krucjaty.

Co oznacza krzyż templariuszy? ›

Papież Eugeniusz III nadał templariuszom prawo noszenia na stałe tego prostego krzyża, ukazującego mękę Chrystusa. Był ON czerwony, ponieważ kolor ten to symbol krwi przelanej przez Jezusa oraz symbol życia. Kształt krzyża pozostawał w gestii dygnitarzy i dowodzących.

Co oznacza piramida z okiem na dolarze? ›

Połączenie piramidy i oka symbolizuje budowę państwa amerykańskiego i boską Opatrzność, która czuwa nad powodzeniem dzieła. Samo oko wpisane w trójkąt, z którego biją promienie wiedzy i zwycięstwa, nazywane jest Okiem Opatrzności. Zwolennicy spisku sugerują, że za umieszczeniem tego symbolu na pieczęci stali masoni.

Co to jest masoneria Wikipedia? ›

maurer) – 1. członek masonerii (mularz, wolnomularz, mason). Od słowa „mularz” pochodzi nazwa ruchu wolnomularstwo (masoneria). Źródeł organizacyjnych masonerii należy doszukiwać się w korporacjach budowniczych średniowiecza, które grupowały wykwalifikowanych rzemieślników, głównie murarzy (mularzy) i kamieniarzy.

Videos

1. 😲ŻYDZI W POLSCE - ZNASZ ICH, ALE NIE WIESZ, ŻE SĄ ŻYDAMI | Izrealia #37
(Izrealia)
2. ks. Waldemar Kulbat: Kim są świadkowie Jehowy
(Maskacjusz TV)
3. Nazistowski (?) symbol szczęścia. Historia Bez Cenzury
(Historia bez cenzury)
4. Masoneria na szczycie władzy w Polsce [Ciekawostki historyczne #20]
(AleHistoria)
5. Kali x Major - HUCPA prod Worek
(KaliGanjaMafia)
6. Czy rządzą nami Iluminaci ? | Polimaty #93
(Polimaty)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 01/20/2023

Views: 5249

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.