Zistenie a Overenie DIČ - Ako to urobiť online? (2023)

Ak potrebujete zistiť DIČ fyzickej osoby alebo firmy, existuje niekoľko webových služieb, ktoré vám umožnia to urobiť online. Bez ohľadu na to, či je osoba alebo firma zaregistrovaná na DPH, môžete použiť tieto služby na získanie potrebných informácií. Niektoré webové portály vám umožňujú zistiť DIČ fyzickej osoby a firmy aj podľa názvu firmy. Ak potrebujete zistiť DIČ fyzickej osoby podnikateľa a nemáte prístup k daňovému dokladu alebo iným dokumentom, existuje niekoľko možností, ako sa k tomuto číslu dostať.

Zistenie DIČ podľa IČO alebo mena

Existuje niekoľko webových služieb, ktoré vám umožňujú zistiť DIČ fyzickej osoby alebo firmy podľa IČO alebo mena. Tieto služby poskytujú aj ďalšie informácie o podnikateľskom subjekte, ako je adresa, typ podnikateľskej osoby, forma podnikania, informácie o registrácii DPH a ďalšie účtovné informácie. Vyhľadanie a vyhľadávanie DIČ fyzickej osoby je možné podľa IČO alebo mena, alebo kombináciou oboch spôsobov.

Webové stránky pre zistenie DIČ

Existuje niekoľko webových stránok a služieb, ktoré vám umožňujú zistiť DIČ fyzickej osoby alebo firmy. Medzi ne patrí napríklad portál Verejný portál - Zoznam organizácií, ktorý poskytuje údaje o organizáciách a platiteľoch DPH. Tento portál umožňuje zistiť DIČ podľa IČO alebo IČ DPH a poskytuje aj ďalšie informácie o organizácii.

Ďalšou možnosťou je portál Register účtovných uzávierok, ktorý umožňuje zistiť DIČ podľa IČO alebo mena účtovnej jednotky. Tento portál poskytuje informácie o predmete činnosti, adrese a ďalších údajoch o podnikateľskom subjekte.

Ak hľadáte zistenie DIČ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), môžete využiť služby ako Foaf.sk. Tieto služby vám umožňujú získať nielen číslo DIČ, ale aj ďalšie informácie o spoločnosti, ako sú číslo IČ DPH, informácie o dlhoch, hospodárske výsledky a ďalšie.

Overenie IČ DPH v EÚ

Ak potrebujete overiť IČ DPH v rámci členských štátov EÚ, môžete to urobiť online prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie. Na tejto stránke môžete overiť platnosť a aktuálnosť konkrétneho čísla. Táto služba vám umožňuje overiť IČ DPH v rôznych krajinách EÚ, vrátane Slovenska.

Zistenie a overenie DIČ je jednoduché

Zistenie a overenie DIČ fyzickej osoby alebo firmy je možné jednoducho a pohodlne online. Existuje niekoľko webových služieb, ktoré vám poskytnú potrebné informácie na základe IČO, mena alebo iných údajov. Tieto služby vám umožňujú získať nielen číslo DIČ, ale aj ďalšie informácie o podnikateľskom subjekte. Ak potrebujete overiť IČ DPH v rámci EÚ, môžete to urobiť prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie.

Pamätajte, že zistenie a overenie DIČ je dôležité nielen pri vzájomnom obchodnom styku, ale aj pri komunikácii so štátnou správou a finančnou správou.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 26/10/2023

Views: 6750

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.