Spis inwentarza (wykaz) - ile trwa, koszty, wymagania - wyjaśnia adwokat (2024)

Spis inwentarza – jak napisać wniosek o spis inwentarza spadku?

Sporządzenie spisu inwentarza umożliwia ustalenie co wchodzi w skład spadku, przyjętego przez spadkobiercę z dobrodziejstwem inwentarza. Taką samą rolę pełni wykaz inwentarza, ma on jednak inny charakter prawny.

Jaki jest cel spisu inwentarza oraz wykazu inwentarza oraz co należy zawrzeć w spisie inwentarza? Te właśnie kwestie chciałbym Ci wyjaśnić w poniższym artykule. No to zaczynajmy!

Jaki jest cel spisu inwentarza?

Spisem inwentarza nazywamy dokument urzędowy, zawierający dokładny wykaz poszczególnych przedmiotów należących do spadku z zaznaczeniem wartości każdego z nich. Obejmuje on jego stan czynny i bierny, czyli aktywa i pasywa (długi). Jego celem jest ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadku spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, decyduje o tym bowiem wartość stanu czynnego spadku.

Postępowanie w przedmiocie spisu inwentarza

Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza na wniosek osoby uprawnionej, w tym spadkobiercy, który dokonał przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Kto może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek może złożyć:

  • osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, który dokonał przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub zapisobiercą, albo też osobą uprawnioną do zachowku,
  • wykonawca testamentu,
  • wierzyciel spadkodawcy.

Wierzyciel, składając wniosek, musi przedstawić pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Jeżeli chodzi o dowód należności przeciwko spadkodawcy, to może to być na przykład dokonanie przez testatora uznania długu.

Jak napisać wniosek o spis inwentarza spadku?

We wniosku o dokonanie spisu inwentarza spadku, na wstępie musisz wskazać właściwego komornika oraz podać dane osobowe wnioskodawcy – jego imię i nazwisko lub pełną nazwę (w przypadku osoby prawnej), jego adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer PESEL, numer NIP oraz dla celów kontaktowych: numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Wniosek powinieneś zatytułować „Wniosek o dokonanie spisu inwentarza”, a następnie zawrzeć jego sentencję „Wnoszę o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym spadkodawcy” – i tu podajesz jego dane osobowe oraz wskazujesz datę śmierci. Musisz też wskazać uczestników postępowania, a więc wszystkich spadkobierców, poprzez podanie ich danych oraz jeśli byli ustanowieni: wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę bądź zarządcę tymczasowego wraz z ich adresami zamieszkania.

Następnie wykazujesz swoje uprawnienie do złożenia wniosku – na przykład testament lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Potem wskazujesz, co składa się na masę spadkową. W tym celu szczegółowo opisujesz jej składniki oraz miejsce, gdzie się one znajdują. Jeśli chodzi o długi spadkowe, oznaczasz wierzyciela oraz tytuły, z jakich powstały długi spadkowe, na dzień zgonu spadkodawcy, a więc z chwili otwarcia spadku.

Szczegółowo opisujesz aktywa masy spadkowej, wymieniasz poszczególne przedmioty i prawa majątkowe oraz dokonujesz opisu przedmiotów zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. W taki sam sposób opisujesz pasywa, a więc długi i zobowiązania obciążające spadek według chwili otwarcia spadku.

Na końcu zawierasz oświadczenie „dokonuję wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ……………… w trybie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”, które dotyczą jego właściwości miejscowej. Na końcu podajesz datę i miejscowość, w której wniosek został sporządzony oraz składasz podpis i wymieniasz załączniki. Jeżeli wniosek składasz do sądu, musi w nim zawrzeć jego oznaczenie. Oczywiście w takim wypadku, we wniosku nie zawierasz żadnych odniesień do komornika sądowego.

Gdzie składa się wniosek o sporządzenie spisu?

Wniosek o sporządzenie spisu składa się do sądu spadku, a więc sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie można go ustalić, sąd spadku to sądmiejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstawjako sądspadku występuje sądrejonowy dla m.st. Warszawy.

Musisz wiedzieć, że wniosek o spisie inwentarza można również złożyć bezpośrednio u komornika, który byłby właściwy dowykonania postanowienia sądu spadkuo sporządzeniu spisu inwentarza. Po otrzymaniu wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza, komornik przystępuje niezwłocznie do jego sporządzenia i zawiadamia o tym sąd spadku, ten zaś wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.W sytuacji, gdy sąd spadku oddali albo odrzuci wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, bądź umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki, jakzłożenie wykazu inwentarza.

Sporządzenie spisu inwentarza z urzędu

Postanowienie osporządzeniu spisu inwentarza wydajez urzędu sąd wtedy, jeżeli uzna to za konieczne, na przykład w sprawie z zakresu zarządu spadkiem nieobjętym, w której nie doszło do jego wykonania.

Ogłoszenie o spisie inwentarza

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, sąd niezwłocznie zarządza ogłoszenie o spisie inwentarza. Zamieszcza się je na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu.Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie.

Wykonanie postanowienia o spisie inwentarza

Po wydaniu postanowienia sądu o sporządzeniu spisu inwentarza, zaopatrzonego z urzędu we wzmiankę o wykonalności, podlega ono wykonaniu przez komornika, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające wciągnięciu do spisu inwentarza, w tym przedmioty zapisów windykacyjnych. Nadzór nadczynnościami komornika sprawuje sąd, który wydał postanowienie.

O terminie dokonania spisu inwentarza komornik zawiadamia wnioskodawcę oraz uczestników postępowania, w tym spadkobiercę który objął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Spis sporządza się w obecności dwóch świadków powołanych spośród osób dorosłych, bezstronnych i mających zdolność do postrzegania.

Co zawiera spis inwentarza? Proces sporządzenia spisu inwentarza

W spisie inwentarza komornik wykazuje przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych oraz zaznacza wartość przedmiotów należących do masy spadkowej według cen i stanu z chwili otwarcia spadku. Ponadto określa wysokość długów spadkowych ze wskazaniem wysokości każdego z nich według stanu z chwili otwarcia spadku. Na komorniku spoczywa obowiązek ustalenia co jest wartością stanu czynnego spadku, co obejmuje przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, przy uwzględnieniu rzeczy i praw sp*rnych.

Uzupełnienie spisu inwentarza

Często zdarza się, że dochodzi do ujawnienia przedmiotu należącego do spadku,przedmiotu zapisu windykacyjnegolub długów spadkowych pominiętych w spisie.

W takiej sytuacji, na wniosek osoby uprawnionej do złożenia wniosku o sporządzenie spisu (na przykład wykonawcy testamentu czy krewnego zmarłego, który zaakceptował przyjęcie spadku), sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza, zawierającego dane m.in. zapisu windykacyjnego czy długu spadkowego niezamieszczonego w spisie. Postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza sąd spadku może wydać także z urzędu.

Ile kosztuje spis inwentarza?

W związku zesporządzeniem spisu inwentarza konieczne jest poniesienie pewnych wydatków. Na koszty sporządzenia spisu inwentarza to opłata sądowa od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza wynosi 100 zł oraz stała opłata u komornika w wysokości 400 zł.

Wykaz inwentarza spadku

Wykaz inwentarza spadku jest dokumentem prywatnym. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, akceptując długi spadkowe może wykaz inwentarza spadku sporządzić samodzielnie, na urzędowym formularzu, znajdującym się między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz:

  • złożyć wykaz inwentarza przed notariuszem, który dokumentuje tą czynność w formie protokołu notarialnego i niezwłocznie przesyła wypis protokołu do sądu spadku,
  • złożyć wykaz inwentarza wsądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającegowykaz, który przesyła go niezwłoczniedosąduspadku,
  • złożyć wykaz inwentarza w sądziespadku.

O złożeniu wykazu inwentarza, ogłasza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń sądu spadku. Do sporządzenia oraz złożenia wykazu inwentarza uprawniony jest także zapisobierca windykacyjny lubwykonawca testamentu.

Wykaz inwentarza obejmuje takie same dane jak spis inwentarza, obejmując długi spadkowe, przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych.

Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości złożenia wykazu inwentarza przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał dospisu inwentarza nieistniejące długi.

Sporządzenie wykazu inwentarza i złożenie go w sądzie jest bezpłatne. W przypadku, gdy wykaz inwentarza składany jest przed notariuszem – maksymalna stawka opłaty za sporządzenie protokołu wynosi 200 zł netto + podatek VAT.

Dopełnienie wszelkich formalności i zawarcie w spisie inwentarza rzeczy znajdujących się w spadku zmarłej osoby jest kwestią skomplikowaną. Mam nadzieję, że udało mi się Ci ją rozjaśnić.

Spis inwentarza (wykaz) - ile trwa, koszty, wymagania - wyjaśnia adwokat (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 6564

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.