Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (2023)

Sukces serialu "Unorthodox" pokaza³, ¿e ludzie lubi± podgl±daæ zamkniête hermetycznie spo³eczno¶ci, lubi± podpatrywaæ to, co nieznane, lubi± oceniaæ i komentowaæ.

Kolejn± okazj± do przyjrzenia siê podobnej, jak w serialu, grupie ¿ydowskiej jest ksi±¿ka Shulema Deena pt. "Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów".

Powie¶æ by³ego chasyda ma charakter biograficzny. Autor, opisuj±c swoje ¿ycie, opowiada jednocze¶nie o regu³ach, jakie tym ¿yciem rz±dzi³y. W tak radykalnej ¿ydowskiej spo³eczno¶ci nie ma bowiem miejsca na swobodê i wolno¶æ sumienia czy wyznania. O wszystkim decyduje rebe, dajan (sêdzia) i bezdin (s±d), a ich nauki oparte s± na filozofii Moj¿esza Majmonidesa, twórcy "Przewodnika b³±dz±cych". To w tym dziele pochodz±cym z XII wieku znajdowa³y siê ponoæ odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jednak Shulem nadal pyta³... Nie widzia³ na w³asne oczy tego obszernego zbioru m±dro¶ci, by³ ON zbyt skomplikowany dla przeciêtnych czytelników. Tre¶ci t³umaczyli rabini. Pytania Shulema wywo³ywa³y konsternacjê, bowiem pytaæ nie by³o wolno - oznacza³o to bowiem podawanie w w±tpliwo¶æ nauczania Moj¿esza.

Mimo narastaj±cych w±tpliwo¶ci i wci±¿ pojawiaj±cych siê w g³owie pytañ Shulem bierze ¶lub z Gitty, dziewczyn±, która zosta³a mu wybrana przez przyjació³ rodziny. Ma z ni± pi±tkê dzieci i zdaje siê, ¿e oboje ju¿ przywykli do swojego pouk³adanego ¿ycia. Pewnego dnia jednak do domu pañstwa Deenów puka Yechiel, przedstawiciel Komisji Edukacji i Komisji Skromno¶ci. Nakazuje mê¿czy¼nie stawiæ siê przed s±dem pó¼nym wieczorem. Tam Shulem s³yszy o tym, ¿e namówi³ jakiego¶ ch³opaka na podjêcie studiów poza miasteczkiem. I zapada wyrok. Shulem musi odej¶æ.

Ta ksi±¿ka jest jedyn± w dorobku autora. Napisana ze swad± i niezwyk³ym dynamizmem, wszak od momentu wyroku ¿ycie zaczyna siê bardzo szybko toczyæ. Shulem zostaje wygnany, ale z drugiej strony odzyskuje wolno¶æ. Jak sobie z tym poradzi?

Opinie o ksi±¿ce

Deen ma do¶æ skromne ¿yczenia – jak pisze, wszystko, czego pragnie, to ¶wiat, w którym nie musia³by k³amaæ ani siê ukrywaæ. Ale to, czego trzeba, ¿eby siê te ¿yczenia zi¶ci³y, pokazuje, jak± w³adzê mo¿e mieæ religia.

"The Boston Globe"

Przejmuj±ca opowie¶æ o tym, jak Deen stara siê pogodziæ swoj± to¿samo¶æ i mi³o¶æ do rodziny z utrat± wiary w Boga. Jest to zarazem opowie¶æ o wielkiej odwadze, jak i nadziei, które kieruj± autorem, gdy po raz pierwszy stara siê ¿yæ otwarcie i bez strachu.

"Publishers Weekly"

W przeddzieñ swojego ¶lubu osiemnastoletni Shulem Deen wie, jak zabiæ wo³u w staro¿ytnej ¦wi±tyni Jerozolimskiej, ale ma mniejsze ni¿ wiêkszo¶æ siedmiolatków pojêcie o seksie, filmach, technologii i literaturze – o ¶wiecie, który le¿y zaledwie kilka kilometrów od niego. W¶ród chasydów ze Skwyry kto odchodzi, ju¿ nie wraca, ale pisz±c te wspomnienia, Deen powróci³ i zabra³ z sob± nas, swoich czytelników. To bolesna i wa¿na ksi±¿ka o konsekwencjach bycia wiernym sobie. A tak¿e opowie¶æ o ¶wiecie i spo³eczno¶ci, któr± niewielu z nas zna.

Joshua Henkin

Opowie¶æ Deena o „znikaj±cej niewinno¶ci” przemówi do ka¿dego, kto kiedykolwiek boryka³ siê z w±tpliwo¶ciami i marzeniami nieakceptowanymi lub potêpianymi przez rodzinê i spo³eczno¶æ. Deen to przenikliwy pisarz, którego ¿al jest g³êboki jak w psalmowa lamentacja.

"Star Tribune"

Choæ w tej ksi±¿ce jest tyle bólu i tragizmu, Deen uczciwie i szczerze opisuje wspólnotê, któr± porzuci³, równocze¶nie krytycznie analizuj±c w³asn± drogê. […] Niektóre piêkne zdania w tej znakomicie napisanej ksi±¿ce mówi± o ¿a³obie po tym, co by³o albo mog³oby byæ.

"Chicago Tribune"

 • Poprzednie
 • Nastêpne

Warto zwróciæ uwagê na...

Shulem Deen dorasta³ w latach osiemdziesi±tych w Nowym Jorku, jednak zamiast matematyki czy angielskiego uczy³ siê praw obowi±zuj±cych w staro¿ytnej Jerozolimie (wiedzia³ na przyk³ad, co zrobiæ, gdy byk zrani krowê, która wpad³a do do³u w czasie modlitwy). Kiedy mia³ osiemna¶cie lat, o¿eni³ siê z...

dodaj do schowkaDo koszyka30,52 z³Cena regularna: 35,90z³-15%Najni¿sza cena z 30 dni:30,52z³

Shulem Deen dorasta³ w latach osiemdziesi±tych w Nowym Jorku, jednak zamiast matematyki czy angielskiego uczy³ siê praw obowi±zuj±cych w staro¿ytnej Jerozolimie (wiedzia³ na przyk³ad, co zrobiæ, gdy byk zrani krowê, która wpad³a do do³u w czasie modlitwy). Kiedy mia³ osiemna¶cie lat, o¿eni³ siê z...

dodaj do schowkaDo koszyka33,92 z³Cena regularna: 39,90z³-15%Najni¿sza cena z 30 dni:33,92z³

Co ³±czy projekty postaci do gry ?Wied¼min?, koszulkê Slayera, przewodnik po Szczecinie dla dzieci i ?Ksiêgê d¿ungli?? Za ka¿dym projektem stoi cz³owiek ? ilustrator. Polska ilustracja od lat 60. jest ¶wiatowym fenomenem ? ceniona, dostrzegana i nagradzana, ale zawieszona miêdzy ¶wiatem sztuk...

dodaj do schowkaDo koszyka36,84 z³Cena regularna: 54,90z³-33%Najni¿sza cena z 30 dni:31,47z³+17%

Wystarczy³o zaledwie tysi±c czterdzie¶ci dziewiêæ dni, by w podlubelskim ¿ydowskim miasteczku po dawnych mieszkañcach pozosta³ tylko zryty przez poszukiwaczy z³ota cmentarz, zamieniona w szalet synagoga, spl±drowane domy i dwadzie¶cioro troje ocala³ych, z których ¿aden nie chcia³ tu zostaæ. Dzi¶ o...

dodaj do schowkaDo koszyka23,36 z³Cena regularna: 39,90z³-41%Najni¿sza cena z 30 dni:22,87z³+2%

Trudno sobie wyobraziæ pejza¿ polskiego miasta bez blokowisk. Trójmiejska Zaspa, wroc³awski Nowy Dwór czy wreszcie warszawskie pasmo Ursynów-Kabaty. Zgodnie z polityk± urbanistyczn± ówczesnych w³adz, osiedla mia³y odci±¿aæ centrum aglomeracji, tworzyæ odrêbne struktury spo³eczne i zapewniaæ...

dodaj do schowkaDo koszyka23,99 z³Cena regularna: 39,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:23,00z³+4%

Od egzystencjalnej gara¿owej nuty przez hip-hop a¿ po fotogeniczn± i ironiczn± ?traszkulturê? ? ?Buszuj±cy w barszczu? to mapa nowej rosyjskiej kontrkultury w plastikowo-szklanej erze oligarchicznego kapitalizmu. Autor bierze pod lupê wspó³czesne zjawiska muzyczne, k³ad±c szczególny nacisk na...

dodaj do schowkaDo koszyka18,08 z³Cena regularna: 44,90z³-60%Najni¿sza cena z 30 dni:27,84z³-35%

Przek³ad z jêzyka szwedzkiego Mariusz Kalinowski Ojciec prze¿y³ ³ódzkie getto, Auschwitz i marsz ¶mierci. By³ jednym z ocalonych z Zag³ady. Czerwony Krzy¿ przetransportowa³ go do ma³ej szwedzkiej miejscowo¶ci. Dotar³ tam latem 1945 roku. To mia³ byæ tylko przystanek przed dalsz± podró¿± w...

dodaj do schowkaDo koszyka16,07 z³Cena regularna: 39,90z³-60%Najni¿sza cena z 30 dni:25,68z³-37%

Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (25)

(Video) 2 yrs. of utter Loneliness after leaving the Hasidic world, and how it ended

Wydanie krytyczne pod redakcj± prof. Aleksandra Madydy. Zygmunt Haupt to jeden z ?wielkich nieodkrytych? polskich pisarzy XX wieku. Styl Haupta jest natychmiast rozpoznawalny: rz±dzi nim wêdrówka skojarzeñ, kontrapunkt nastrojów i perspektyw widzenia ¶wiata. Pisarz opowiada o w³asnym dzieciñstwie...

dodaj do schowkaDo koszyka32,88 z³Cena regularna: 59,90z³-45%Najni¿sza cena z 30 dni:47,92z³-31%

Od autora Jadê naKo³ymê, ¿eby zobaczyæ, jak siê ¿yje wtakim miejscu, natakim cmentarzu. Najd³u¿szym. Mo¿na siê tukochaæ, ¶miaæ, krzyczeæ zrado¶ci? Ajak tusiê p³acze, p³odzi iwychowuje dzieci, zarabia, pije wódkê, umiera? Otym chcê pisaæ. Iotym, cotujedz±, jak p³ucz± z³oto, piek± chleb,...

dodaj do schowkaDo koszyka23,99 z³Cena regularna: 39,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:23,59z³+2%

Za "B³oto s³odsze ni¿ miód" autorka otrzyma³a Paszport Polityki 2018! To ksi±¿ka opowiadaj±ca o Albanii, tak odleg³ej i jednocze¶nie bliskiej. Ciemne lata komunizmu na zawsze zmieni³y historiê jej mieszkañców. Udrêczony terrorem kraj, Albania, która musia³a znie¶æ ju¿ wiele, wci±¿ ma sporo wyzwañ...

dodaj do schowkaDo koszyka23,99 z³Cena regularna: 39,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:24,38z³-2%

Ksi±¿ka Marii Reimann jest prób± opisu zmagañ z fizycznymi ograniczeniami i zrozumienia ró¿nych znaczeñ odmienno¶ci nie w pe³ni sprawnego cia³a. Punktem wyj¶cia s± dla autorki jej rozmowy z kobietami urodzonymi z zespo³em Turnera, szczególn± ?kondycj± genetyczn±? wywo³uj±c± ró¿ne niejednoznaczne...

dodaj do schowkaDo koszyka20,97 z³Cena regularna: 34,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:20,01z³+5%

„Je¶li przyje¿d¿acie do Miñska poci±giem z Europy, zanim powita was Plac Bramy Miasta S³oñca, musicie przej¶æ przez czy¶ciec – pierwsz± Bramê strzeg±c± granicy Krainy Szczê¶cia” — przestrzega Artur Klinau i natychmiast rozbudza ciekawo¶æ czytelnika. Nastêpnie wprowadza go w ¶wiat szerokich placów,...

dodaj do schowkaDo koszyka19,76 z³Cena regularna: 32,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:18,95z³+4%

Szczegó³y

Poka¿ wiêcej

 • Autor: Shulem Deen
 • Wydawnictwo Czarne
 • Seria Poza seri±
 • Oprawa: Miêkka
 • Rok wydania: 2020
 • Ilo¶æ stron: 392
 • Stan: nowy, pe³nowarto¶ciowy produkt
 • Model: 9788381910927
 • Jêzyk: polski
 • Podtytu³: Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów
 • Oryginalny tytu³: All Who Go Do Not Return: A Memoir
 • T³umacz: Gadomska Barbara
 • Nr wydania: 1
 • ISBN: 9788381910927
 • EAN: 9788381910927
 • Wymiary: 13x21.5 cm

Recenzje ksi±¿ki Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (6)

 1. Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (30)

  Pocz±tkuj±cy Recenzent

  Ocena:5/5

  Opinia potwierdzona zakupem

  Dodana przez Ma³gorzata P. w dniu 2021-01-05

  Recenzja dotyczy produktu typu: ksi±¿ka
  0 z 0 osób uzna³o recenzjê za przydatn±

  Je¿eli zainteresowa³ Was serial "Unorthodox", koniecznie zwróæcie te¿ uwagê na tê pozycjê. To kolejna okazja do zapoznania siê z ultra ortodoksyjnym i na co dzieñ bardzo zamkniêtym ¶wiatem Hasydów. Autor jest cz³owiekiem, który zdecydowa³ siê z tego ¶wiata odej¶æ i opowiedzieæ swoj± historiê. Robi to w bardzo ciekawy i przystêpny sposób, i co wa¿ne, bez uprzedzeñ i nienawi¶ci.

  Czy ta recenzja by³a przydatna?tak |nie
  Napisz pierwszy komentarz

 2. Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (31)

  Recenzentus NotPospolitus

  Ocena:5/5

  Opinia potwierdzona zakupem

  Dodana przez Jarek F. w dniu 2021-01-04

  Recenzja dotyczy produktu typu: ksi±¿ka
  0 z 0 osób uzna³o recenzjê za przydatn±

  Autor opisuje ¿ycie w ¶wiecie, który w Polsce ju¿ nie istnieje. ¦wiat chasydów, ¿yj±cych wg norm okre¶lonych w dawnych wiekach, odcinaj±cych siê od wspó³czesno¶ci i nowoczesno¶ci. Wiedz± jakim zagro¿eniem dla tego ¶wiata s± nowe technologie. Nawet zadawania pytañ jest uwa¿ane za wstêp do zostania heretykiem albo odszczepieñcem. Przecie¿ wielcy my¶liciele ¿ydowscy odpowiedzieli ju¿ na wszystkie pytania: w II w. , XII w. ¯yj±cy w tych samodzielnie wyznaczonych gettach nie znaj± jêzyka angielskiego, nie ucz± siê matematyki, a tylko podstaw rachunku. Wszystko po to aby trudno by³o wyj¶æ poza wyznaczone granice: terytorialne i mentalne. Takie ¿ycie toczy siê w sztelach, czyli miasteczkach, w których mówi siê w jidysz. To ¶wiat zadziwiaj±cy, w którym g³ównym zajêciem mê¿czyzn jest badania pism mêdrców ¿ydowskich, Talmudu i modlitwy od pierwszego porannego przebudzenia. W wszystko to w centrum wspó³czesnego ¶wiata, w Williamsburgu , który jest dzielnic± Nowego Jorku. By³em tam i chodz±c czu³em siê, ¿e wzbudzam sensacjê: bez d³ugiego, ciemnego p³aszcza, czarnego kapelusza z szerokim rondem, z dzieæmi bez pejsów.

  Obecnie powstaje wiele ksi±¿ek i filmów o trudnym wyj¶ciu z takich spo³eczno¶ci. Poleci³bym seriale o takiej tematyce: Shistel i Unortodox.

  Czy ta recenzja by³a przydatna?tak |nie
  Napisz pierwszy komentarz

 3. Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (32)

  Recenzenckie Mistrzostwo ¦wiata

  Ocena:5/5

  Opinia u¿ytkownika sklepu

  Dodana przez Urszula G. w dniu 2021-03-03

  Recenzja dotyczy produktu typu: ksi±¿ka
  0 z 0 osób uzna³o recenzjê za przydatn±

  Shulem Deen Kto odejdzie, ju¿ nie wróci Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów, czasem odchodz± ze wspólnoty sami, bywa równie¿ i tak, ¿e s± od niej odsuwani, bo ich pogl±dy dotycz±ce wiary, ale te¿ chêæ zmienienia swojego ¿ycia, nie podobaj± siê innym, mog± stanowiæ zagro¿enie dla najbli¿szych b±d¼ ca³ej wspólnoty. Jednocze¶nie bêd±c cz³onkiem ortodoksyjnego ¶wiata od urodzenia, ¿yj±c zupe³nie w inny sposób, spêdzaj±c ca³e dni na modlitwie, studiowaniu Tory, Talmudu i innych ¿ydowskich pism, przestrzegaj±c mnóstwa ustalonych nakazów, decyzja o odej¶ciu okazuje siê jeszcze trudniejsza. Zamkniêci przez ca³e ¿ycie w ortodoksyjnym ¶wiecie, czêsto bez jakiegokolwiek wykszta³cenia, porozumiewaj±cy siê bardzo s³abo w jêzyku angielskim, ¿yj±cy z zapomóg wspólnotowych, maj±cy zwykle liczne rodziny, nie korzystaj±cy z nowinek technicznych, nie czytaj±cy nawet wspó³czesnych ksi±¿ek chasydzi, musz± mieæ w sobie mnóstwo odwagi, kiedy decyduj± siê na odej¶cie ze wspólnoty.

  W czytanym niedawno przeze mnie Unorthodox ¶wiat chasydów opuszcza³a kobieta Deborah Feldman. W Kto odejdzie, ju¿ nie wróci, mamy do czynienia z mê¿czyzn±. Rozterki dotycz±ce wiary i ¶wiata w którym zostali wychowani maj± jednak podobne pod³o¿e, zamkniêty ortodoksyjny ¶wiat nie daje im wielu mo¿liwo¶ci. Rodzina, dzieci w przypadku kobiet, studiowanie pisma w przypadku mê¿czyzn. Brak wystarczaj±cych ¶rodków do ¿ycia w przypadku jednych i drugich. "¯ona to nie przyjaciel. ¯ona to nie co¶, o czym trzeba zbyt wiele my¶leæ. O¿enek jest biblijnym nakazem, wiêc bior±c ¿onê, wype³niamy Bo¿e przykazanie. ¯ona jest po to, by wspomagaæ w s³u¿eniu Bogu, nic wiêcej."

  Kryzys wiary to jedno, ale decyzja o opuszczeniu wspólnoty i zaczêciu ¿ycia praktycznie od zera jest jeszcze trudniejsza. Wi±¿e siê bowiem z rozpoczêciem ¿ycia w dotychczas nieznanym ¶wiecie, czêsto samotno¶ci±, w dodatku jest te¿ ¼ród³em rodzinnych tragedii, rozbitych rodzin, zerwanych wiêzów z dzieæmi, które zwykle pozostaj± po której¶ ze stron.

  Shulem Deen opisuje swoje dzieciñstwo, m³odo¶æ, wczesne ma³¿eñstwo z dziewczyn±, któr± przed ¶lubem widzia³ tylko przez parê minut, w koñcu konieczno¶æ zapewnienia bytu rodzinie. Liczne zakazy, nakazy, konwenanse s± w ¿yciu chasydów na porz±dku dziennym. Nie ma w nim niestety miejsca na ¿ycie wed³ug w³asnych regu³, nie nale¿y zadawaæ trudnych pytañ, nie jest wskazanie poszukiwanie swojej drogi, wspólnota widzi natomiast wszystko i w odpowiednim momencie wytknie choæby najmniejszy b³±d. A ciekawo¶æ ¶wiata jest w cz³owieku ogromna, kiedy uchyl± siê przed nim drzwi czego¶ nowego, czasem nie sposób ju¿ siê zatrzymaæ. To bardzo wci±gaj±ca opowie¶æ o trudnych wyborach, nieco nostalgiczna, trochê egzotyczna, w wielu miejscach jednak pokazuj±ca równie¿ brutaln± prawdê o cz³owieku.

  Czy ta recenzja by³a przydatna?tak |nie
  Napisz pierwszy komentarz

 4. Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (33)

  Recenzenckie Mistrzostwo ¦wiata

  Ocena:4/5

  Opinia u¿ytkownika sklepu

  Dodana przez Lila R. w dniu 2021-01-17

  Recenzja dotyczy produktu typu: ksi±¿ka
  0 z 0 osób uzna³o recenzjê za przydatn±

  Lubiê czuæ tê satysfakcjê gdy przeczytam dobr± ksi±¿kê, a ta do nich absolutnie siê zalicza.

  Takie pocz±tki Roku to ja zdecydowanie lubiê, daj±ca zapowied¼, ¿e przede mn± wiele przyjemno¶ci czytelniczych.

  "Kto odejdzie, ju¿ nie wróci" jest kryzysem wiary, który przez lata narasta³ w autorze.

  Jest prób± odnalezienia siebie, odpowiedzi± na nurtuj±ce duchowe i filozoficzne pytania.

  Jest o ortodoksyjnej spo³eczno¶ci, która ujrza³a ¶wiat³o dzienne dziêki szczegó³owym opisem, które da³y mo¿liwo¶æ czytelnikowi bli¿szego przyjrzenia siê wspólocie. Wspólnocie, kobn± obna¿a, ukazuj±c jej cienie i blaski.

  ¯ycie w spo³eczeñstwie w którym ma³¿eñstwo jest aran¿owane, seks zgodnie z prawem ¿ydowskim zapewniany co tydzieñ o czym wyra¼nie ¶wiadczy³ traktakt ma³¿eñski. Wielodzietne rodziny utrzymuj±ce siê z kartek ¿ywno¶ciowych, oddane swej kulturze ¶lepo w ni± zapatrzeni.

  ¦wiat chasydzki w którym tak wiele by³o zabraniane, szczególnie czerpanie z zagranicznych idei. Te ograniczenia by³y sposobem na unikniêcie katastrofy nowoczesno¶ci. Ale to dziêki niej autor poznaje smak wolno¶ci, zaczyna szukaæ odpowiedzi na nurtuj±ce go pytania. Wielki ¶wiat odkrywa za pomoc± radia, telewizora..czy dostêpu do Interneru. Spotyka osoby, które podobnie jak ON pozostaj± w zawieszeniu pomiêdzy tym co dobre dla jednostki, a tym co w³a¶ciwe dla wspólnoty.

  Ta namiastka innego ¶wiata, tak obcego, tak nierealnego da³a mu mo¿liwo¶æ bycia wolnym.

  Ksi±¿ka jest nie tylko histori± o utracie wiary, autor zamieszcza w niej równie¿ okres dzieciñstwa, wszelkie obrzêdy, funkcjonowanie w ma³¿eñstwie czy bycie ojcem pi±tki dzieci w ortodoksyjnym ¶wiecie.

  Czy ta recenzja by³a przydatna?tak |nie
  Napisz pierwszy komentarz

 5. Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (34)

  Recenzenckie Mistrzostwo ¦wiata

  Ocena:5/5

  Opinia u¿ytkownika sklepu

  Dodana przez Joanna G. w dniu 2020-11-29

  Recenzja dotyczy produktu typu: ksi±¿ka
  0 z 0 osób uzna³o recenzjê za przydatn±

  *** Jaka jest cena wolno¶ci? ***

  Znacie odpowied¼ na to pytanie?

  Ja nie znam i bohater ksi±¿ki,o której chcê Wam opowiedzieæ te¿ nie.

  Wiem tylko jedno,¿e nie wyobra¿am sobie,aby kto¶ mówi³ mi jak mam ¿yæ,my¶leæ i z kim braæ ¶lub..

  Shulem Deen dorasta³ w latach 80 w Nowym Jorku.Nie by³o mu jednak dane chodziæ do normalnej szko³y,gdzie uczy³by siê matematyki czy angielskiego.Ch³opak wykuwa³ prawa obowi±zuj±ce w staro¿ytnej Jerozolimie.

  Maj±c 18 lat o¿eni³ siê z dziewczyn±,z któr± przed ¶lubem rozmawia³ tylko 7 minut,a w wieku 20-kilku lat by³ ju¿ ojcem piêciorga dzieci.Nie chodzi³ do pracy,a jego dni zajmowa³a modlitwa i studiowanie Talmudu.

  W jego ¶wiecie chasydów nie wolno by³o ogl±daæ telewizji,s³uchaæ radia czy czytaæ gazet,a zadawanie pytañ-niebezpieczne i zakazane.

  Trzeba by³o byæ ¶lepo wierz±c± i pos³uszn± marionetk± w rêkach rabina,który decydowa³ o ka¿dym aspekcie ¿ycia.

  Z biegiem czasu Shulem zaczyna³ mieæ jednak coraz wiêcej pytañ.Zw³aszcza o sens ortodoksyjnych zasad.

  Pytania te sprawi³y,¿e pewnego dnia musia³ opu¶ciæ chasydów i zderzyæ siê z rzeczywisto¶ci±.Musia³ wynaj±æ mieszkanie i i¶æ do pracy.Zaznaæ odrzucenia nie tylko przez spo³eczno¶æ,ale i najbli¿szych sercu osób.

  Jak siê z tym wszystkim zmierzy³ dowiecie siê z tej pasjonuj±cej i smutnej ksi±¿ki,która zmusza do refleksji i zadawania pytañ:

  Ile cz³owiek jest w stanie znie¶æ w imiê swoich przekonañ?

  I..jak± cenê trzeba zap³aciæ za to,aby byæ wolnym?

  Mnie ta ksi±¿ka ogromnie poruszy³a.

  Oddajmy wiêc g³os naszemu Shulemowi,by sam móg³ Wam opowiedzieæ swoj± historiê.

  Czy ta recenzja by³a przydatna?tak |nie
  Napisz pierwszy komentarz

Poka¿ pozosta³e 1 recenzje

Najczê¶ciej kupowane razem

 • Poprzednie
 • Nastêpne
 • -27%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (36)

  OK, amen. Mi³o¶æ i nienawi¶æ w ¶wiecie nowojorskich chasydów

  Kiedy dziennikarka Nina Solomin mieszka³a w Williamsburgu, zaledwie kilka przecznic od centrum Nowego Jorku, czêsto mia³a wra¿enie, ¿e czas zatrzyma³ siê tam lata temu... Mê¿czy¼ni w bia³ych koszulach i czarnych p³aszczach, z pejsami i brodami, w ¶wiêta dodatkowo w sztrajm³ach. Skromny strój kobiet...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  (Video) How I left my Ultra Orthodox Hasidic Jewish community | Sarah Malky

  29,27 z³Cena regularna: 39,99z³-27%Najni¿sza cena z 30 dni:28,07z³+4%

  wysy³ka w 48 godzin

 • -26%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (37)

  Ba¶ñ o wê¿owym sercu albo wtóre s³owo o Jakóbie Szeli

  Nagroda Literacka Nike 2020! Ba¶ñ jest prób± stworzenia na nowo mitologii Galicji. Nie jest powie¶ci± historyczn±, i choæ napisana z du¿ym szacunkiem dla ówczesnych realiów spo³ecznych, obyczajowych i politycznych, to zawieszona pozostaje miêdzy histori± a mitem. Wyrasta z legend, w które obros³a...

  Ksi±¿ka, op. twarda

  33,31 z³Cena regularna: 45,00z³-26%Najni¿sza cena z 30 dni:33,95z³-2%

  w magazynie

 • -41%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (38)

  Mazel tow. Jak zosta³am korepetytork± w domu ortodoksyjnych ¿ydów

  Co siê stanie, kiedy lewicuj±ca, zbuntowana studentka z Antwerpii, mieszkaj±ca ze swoim irañskim ch³opakiem, trafi do domu ortodoksyjnej ¿ydowskiej rodziny, ¿yj±cej na obrze¿ach belgijskiego spo³eczeñstwa we w³asnym, zamkniêtym ¶wiecie? Czy bezpo¶rednia, trochê zadziorna dziewczyna mo¿e siê...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  23,36 z³Cena regularna: 39,90z³-41%Najni¿sza cena z 30 dni:23,99z³-3%

  wysy³ka w 48 godzin

 • -31%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (39)

  Czu³y narrator

  Wyj±tkowe zaproszenie za kulisy w³asnej twórczo¶ci – pierwsza ksi±¿ka Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla Laboratorium powstaj±cych tekstów, ksi±¿ek, bohaterów. Proces ¿mudnych, ale i fascynuj±cych poszukiwañ. Eksplozje wyobra¼ni. Pod±¿anie za logik± rodz±cej siê fabu³y i za...

  Ksi±¿ka, op. twarda

  31,17 z³Cena regularna: 44,90z³-31%Najni¿sza cena z 30 dni:32,08z³-3%

  wysy³ka w 48 godzin

 • -41%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (40)

  Unorthodox. Jak porzuci³am ¶wiat ortodoksyjnych ¯ydów

  Niezwyk³a historia o cenie wolno¶ci i gro¼bie fundamentalizmu Nowy Jork, Brooklyn - chasydzka dziewczyna uwiêziona w jednym z najbardziej otwartych miast ¶wiata. Nastolatka bez ksi±¿ek, kina, teatru, koncertów, spotkañ z rówie¶nikami. Poddana opresyjnej tradycji i religii ortodoksyjnej...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  23,67 z³Cena regularna: 39,99z³-41%Najni¿sza cena z 30 dni:23,67z³

  w magazynie

 • -41%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (41)

  Kaj¶. Opowie¶æ o Górnym ¦l±sku

  NAGRODA LITERACKA NIKE 2021 Przez wiêkszo¶æ ¿ycia uwa¿a³em ¦l±zaków za jaskiniowców z kilofem i rolad±. Swoj± ¶l±sko¶æ wypiera³em. W podstawówce pani Chmiel gra³a nam na akordeonie Rotê, a ja nie mia³em pojêcia, ¿e ów pluj±cy w twarz Niemiec z pie¶ni by³ moim przodkiem. O swoich korzeniach...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  23,54 z³Cena regularna: 39,90z³-41%Najni¿sza cena z 30 dni:24,11z³-2%

  w magazynie

 • -46%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (42)

  S³u¿±ca

  Mia³a byæ pomoc± domow±. Sta³a siê s³u¿±c± samego diab³a. Julia chcia³aby otworzyæ firmê sprz±taj±c±. Trafia do domu Pañstwa Borewskich, w którym ma za zadanie dbaæ o porz±dek. Maria jest zadban± kobiet± po czterdziestce, a Miko³aj atrakcyjnym adwokatem zafascynowanym okresem ¶redniowiecza. Ich syn...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  21,55 z³Cena regularna: 39,90z³-46%Najni¿sza cena z 30 dni:21,55z³

  w magazynie

 • -40%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (43)

  Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamiêæ w Irlandii Pó³nocnej

  W grudniu 1972 roku Jean McConville, wdowa, matka dziesiêciorga dzieci, zosta³a na ich oczach wywleczona z domu w Belfa¶cie przez zamaskowanych napastników. Wtedy widziano j± po raz ostatni. Wiele lat pó¼niej okaza³o siê, ¿e IRA skaza³a j± na ¶mieræ za donosicielstwo. Nigdy nie potwierdzono, czy...

  Ksi±¿ka, op. twarda

  32,99 z³Cena regularna: 54,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:32,99z³

  wysy³ka w 48 godzin

 • -35%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (44)

  Jad³onomia po polsku

  Koniec z d³ugimi listami trudno dostêpnych sk³adników. Do¶æ rezygnacji z ulubionych, tradycyjnych smaków. "Jad³onomia po polsku" pokazuje, ¿e kuchnia ro¶linna mo¿e byæ prosta jak barszcz i równie smaczna co ruskie pierogi. W sze¶ciu rozdzia³ach podzielonych zgodnie z porami roku znajdziecie mnóstwo...

  Ksi±¿ka, op. twarda

  45,26 z³Cena regularna: 69,90z³-35%Najni¿sza cena z 30 dni:45,61z³

  wysy³ka w 48 godzin

 • -36%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (45)

  Powrót z Bambuko

  Ksi±¿ka, która pobudza szare komórki, sumienie i „miê¶nie ¶miechowe” Chocia¿ ¶wiat staje na g³owie, a ¿ycie zmienia siê z dnia na dzieñ, Nosowska zawsze znajdzie s³owo, które doda otuchy. Gdy b³±dzimy przyt³oczeni w±tpliwo¶ciami, rozpala ¶wiate³ko nadziei. A gdy wydaje nam siê, ¿e pozjadali¶my...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  25,73 z³Cena regularna: 39,90z³-36%Najni¿sza cena z 30 dni:25,94z³

  w magazynie

 • -37%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (46)

  Opowie¶æ Podrêcznej

  Wstrz±saj±ca antyutopia o piekle kobiet ¦wiat jak z najgorszego koszmaru, gdzie re¿im i ortodoksja s± jedynym prawem. Freda jest Podrêczn± w Republice Gilead. Mo¿e opuszczaæ dom swojego Komendanta i jego ¯ony tylko raz dziennie, aby pój¶æ na targ, gdzie wszystkie napisy zosta³y zast±pione przez...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  25,25 z³Cena regularna: 39,90z³-37%Najni¿sza cena z 30 dni:25,29z³

  w magazynie

 • -23%

  Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (47)

  Normalni ludzie

  Jedna z najg³o¶niejszych powie¶ci 2018 roku! Sally Rooney, nazywana Salingerem doby Instagrama, w "Normalnych ludziach" opowiada o trudnej mi³o¶ci wpl±tanej w skomplikowane, zhierarchizowane relacje organizuj±ce ¶wiat, w którym nastoletni bohaterowie musz± siê odnale¼æ. Rooney udowadnia, ¿e o...

  Ksi±¿ka, op. miêkka

  30,73 z³Cena regularna: 39,99z³-23%Najni¿sza cena z 30 dni:30,73z³

  wysy³ka w 48 godzin

Wybrane bestsellery

Nowy, niepokoj±cy thriller Alex Marwood. Historia wyjêta wprost z nag³ówków gazet. Bogaci, wp³ywowi i pozbawieni zahamowañ mê¿czy¼ni z wy¿szych sfer oraz m³ode, piêkne dziewczêta nie¶wiadome straszliwego losu, jaki je czeka… Powie¶æ ³±czy dramatyzm telewizyjnej „Sukcesji“ ze zjadliwym dowcipem...

dodaj do schowkaDo koszyka34,92 z³Cena regularna: 47,90z³-27%Najni¿sza cena z 30 dni:27,59z³+27%

Pakiet zawiera wszystkie tomy bestsellerowej serii Ricka Riordana "Zagubiony heros" "Syn Neptuna" "Znak Ateny" "Dom Hadesa" "Krew Olimpu"

dodaj do schowkaDo koszyka146,37 z³Cena regularna: 229,90z³-36%Najni¿sza cena z 30 dni:137,76z³+6%

B³yskotliwy, dowcipny, aktualny, a czasem tak¿e ostry jak brzytwa. Ca³kiem nowy zbiór felietonów oraz tekstów ulotnych Marcina Mellera! Co maj± owce do telewizji? £owca androidów do Hali Koszyki, a sardele do szczê¶cia? Dlaczego knajpy s± lepsze od muzeów? Kogo budzi szatan? Jak fachowo dostawaæ...

dodaj do schowkaDo koszyka33,55 z³Cena regularna: 39,99z³-16%Najni¿sza cena z 30 dni:35,99z³-7%

Ka¿da nowa blizna na sercu Charlotte czyni j± coraz silniejsz±, lecz i tak niezwykle boli. Ból sprawia, ¿e wszystko inne przestaje siê liczyæ. Charlie zdecydowanie zbyt wcze¶nie do¶wiadcza okrucieñstw losu. Ukochany ojciec pope³nia samobójstwo, a dziewczynka nie znajduje oparcia w pogr±¿onej w...

dodaj do schowkaDo koszyka29,55 z³Cena regularna: 49,90z³-41%Najni¿sza cena z 30 dni:29,08z³+2%

Poszukiwanie w³asnej drogi do szczê¶cia, trudne relacje w rodzinie i utracona mi³o¶æ, która powraca po latach… Nic nie jest dane raz na zawsze, a ¿ycie potrafi nas zaskoczyæ w najmniej spodziewanym momencie. Julia Bardo sama siê o tym przekona³a. Mieszka w Kopenhadze, stolicy Danii, gdzie wyjecha³a...

dodaj do schowkaDo koszyka25,66 z³Cena regularna: 42,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:25,53z³

Kontynuacja bestsellerowej serii „Stalking Jack the Ripper”! Audrey Rose Wadsworth i Thomas Cresswell wchodz± na pok³ad luksusowego transatlantyku RMS Etruria, który zmienia siê w upiorne p³ywaj±ce wiêzienie, kiedy pozbawieni mo¿liwo¶ci ucieczki pasa¿erowie zaczynaj± gin±æ jeden po drugim z r±k...

dodaj do schowkaDo koszyka32,67 z³Cena regularna: 49,90z³-35%Najni¿sza cena z 30 dni:31,57z³+3%

S± pewne wierzenia, o których Lexi s³ysza³a przez ca³e ¿ycie… Ale kiedy noc± na wrzosowisku przed jej domem pojawia siê nieznajomy ch³opak, który wydaje siê znikaæ niczym dym, wie, ¿e przynajmniej jedno z tych wierzeñ nie jest prawd±. Kolejnego wieczoru dzieci z Bliska zaczynaj± znikaæ ze swoich...

dodaj do schowkaDo koszyka33,32 z³Cena regularna: 54,90z³-39%Najni¿sza cena z 30 dni:35,00z³-5%

Nominacja do Goodreads CHOICE AWARDS 2022 w kategorii „Najlepszy romans” Kiedy wróg staje siê sprzymierzeñcem, a mo¿e kim¶ wiêcej... Bee Königswasser ¿yje wed³ug jednej prostej zasady: Rób to, co w danej sytuacji zrobi³aby Maria Curie. Gdyby NASA zaproponowa³a Marii posadê mened¿erki w projekcie...

dodaj do schowkaDo koszyka26,72 z³Cena regularna: 44,90z³-40%Najni¿sza cena z 30 dni:25,82z³+3%

W swojej ksi±¿ce Stephen King proponuje czytelnikom piêæ wypraw w niezbyt odleg³± przesz³o¶æ: lata sze¶ædziesi±te i siedemdziesi±te. Senna atmosfera amerykañskich prowincjonalnych miasteczek, zwyczajne troski i rado¶ci zwyczajnych ludzi, ma³o wa¿ne wydarzenia, owocuj±ce ma³o istotnymi...

dodaj do schowkaDo koszyka31,84 z³Cena regularna: 49,99z³-36%Najni¿sza cena z 30 dni:31,84z³

Evangelina i Ksi±¿ê Serc powracaj±, a z nimi osza³amiaj±ca kraina Cudownej Pó³nocy. Przygotuj siê na wyskokow± mieszankê zakazanej magii i namiêtno¶ci! „Pamiêtaj, co ci powiedzia³ tamtego dnia w powozie – on jest Mojrem, a ty jedynie narzêdziem w jego rêkach. Nie zapominaj, kim jest, i nie pozwól...

dodaj do schowkaDo koszyka30,43 z³Cena regularna: 49,99z³-39%Najni¿sza cena z 30 dni:28,85z³+5%

Kiedy oddawa³em w Wasze rêce tom pierwszy Podlasia zdrowo zakrêconego – opowie¶ci Wojciecha Koronkiewicza o ludziach, którzy na ¦cianie Wschodniej ¿yj± z marzeñ, w naj¶mielszych snach nie przypuszcza³em, ¿e cieszyæ siê ona bêdzie tak du¿ym zainteresowaniem… Patrzy³em ze zdumieniem, jak ksi±¿ka...

dodaj do schowkaDo koszyka46,56 z³Cena regularna: 55,90z³-17%Najni¿sza cena z 30 dni:45,06z³+3%

Pe³na niesamowitych zwrotów akcji historia fantasy opowiadaj±ca o dziewczynie, która po ¶mierci otrzymuje drug± szansê, by zem¶ciæ siê na swoich oprawcach. Val Tsumashi, ksiê¿niczka królestwa Ita, zmar³a podczas swojego balu zarêczynowego. Planowane ma³¿eñstwo mia³o byæ kontraktem miêdzy dwoma...

dodaj do schowkaDo koszyka36,32 z³Cena regularna: 54,90z³-34%Najni¿sza cena z 30 dni:36,16z³

Popularne tematy:

Zobacz, dlaczego warto nam zaufaæ

Kto odejdzie, ju¿ nie wróci. Jak opu¶ci³em ¶wiat chasydów (60)

Doskona³a komunikacja, perfekcyjne podej¶cie do klienta, realizacja szybka i ca³kowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli ca³o¶æ na pi±tkê.

Anyszka

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 08/08/2023

Views: 5977

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.