Kim był Mojżesz? Historia, Życiorys, 10 Przykazań - Zyciorysy.info (2023)

Mojżesz był świętym prorokiem, wodzem i prawodawcą Izraelitów, których za nakazem Bożym wyprowadził z niewoli egipskiej i poprowadził do Ziemi Obiecanej. Księga Powtórzonego prawa mówi o nim: „Największy z proroków”, „ten, który rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem”. Jest centralną postacią biblijnegoPięcioksięgu(Tora), prorokiem uznawanym w 3 tradycjach religijnych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.

Spis treści

Kim był Mojżesz? Krótkie streszczenie historii Mojżesza

Mojżesz jest założycielem judaizmu i najwyższym autorytetem tej religii w kwestiach religijnych i prawnych. Judaizm to najstarsza z religii opartych na wierze w jednego „osobowego” Boga stwórcę.

Jak mówi Stary Testament, Faraon nakazał zabicie wszystkich noworodków płci męskiej, zrodzonych w rodzinach Izraelitów, przebywających w egipskiej niewoli. Wówczas matka Mojżesza włożyła niemowlę do koszyka uplecionego z trzciny i umieściła w sitowiu, u brzegów Nilu. Dziecko znalazła córka faraona, która się nim zaopiekowała. Chłopiec wychowywał się na dworze egipskiego króla, Gdy dorósł, w krzewie gorejącym objawił mu się Bóg (Jahwe) i nakazał wyprowadzić Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej — Kanaan. Mojżesz usłuchał Pana i poprowadził swój lud przez pustynię. Na górze Synaj otrzymał od Boga tablice z wyrytymi Dziesięcioma Przykazaniami. Bóg podyktował mu też 600 innych praw i przepisów dotyczących różnych sfer życia. Mojżesz jest centralną postacią Tory — pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu, otaczanych przez wyznawców judaizmu najwyższą czcią.[1]

Dekalog — 10 przykazań

Dekalog, czyli 10 przykazań, w formie, którą znamy z Katechizmu Kościoła Katolickiego, przedstawia się następująco:

Ja jestem Pan, Bóg twój:

 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dni święte święcił
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

 • Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych obowiązków człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one zasadniczo niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka. (pkt. 2072)
 • „Jezus swoim postępowaniem i przepowiadaniem zaświadczył o wiecznej ważności Dekalogu.” (pkt. 2076)
 • „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Młodzieńcowi, który stawia to pytanie, Jezus odpowiada, przypominając najpierw o konieczności uznania Boga za „jedynie Dobrego”, za najdoskonalsze Dobro i za źródło wszelkiego dobra. Następnie Jezus mówi do niego: „Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. I przytacza swojemu rozmówcy przykazania dotyczące miłości bliźniego: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę”. W końcu Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny: „Miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!” (Mt 19, 16-19). (pkt. 2052)
 • Do pierwszej odpowiedzi dochodzi druga: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19, 21). Nie unieważnia ona pierwszej odpowiedzi. Pójście za Jezusem Chrystusem obejmuje wypełnianie przykazań. Prawo nie zostaje zniesione, lecz człowiek zostaje zaproszony do odnalezienia go w Osobie swojego Nauczyciela, który jest doskonałym jego wypełnieniem. W Ewangeliach synoptycznych wezwanie Jezusa skierowane do bogatego młodzieńca, by poszedł za Nim jako posłuszny uczeń ściśle zachowujący przykazania, wiąże się z wezwaniem do ubóstwa i czystości. Rad ewangelicznych nie można oddzielić od przykazań. (pkt. 2053)
 • To co Bóg nakazuje, czyni On możliwym dzięki swojej łasce. (pkt. 2082)
 • Jezus powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Owocem, o którym mówią te słowa, jest świętość życia ubogaconego dzięki zjednoczeniu z Chrystusem. Gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa, mamy udział w Jego misteriach i zachowujemy Jego przykazania; sam Zbawiciel przychodzi, by miłować w nas swojego Ojca i swoich braci, naszego Ojca i naszych braci. Dzięki Duchowi Świętemu Jego Osoba staje się żywą i wewnętrzną normą naszego działania. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). (pkt. 2074)[2]

Kim był Mojżesz? Życiorys

Mojżesz to syn Amrama i Jochebed, brat Aarona i Miriam, należał do plemienia Lewiego. Jako niemowlę został ukryty w koszyku nad brzegiem Nilu przez matkę, która chciała ocalić go od śmierci, ponieważ faraon wydał rozkaz zabicia wszystkich nowo narodzonych chłopców hebrajskich. Znalazła go jedna z córek faraona i zaniosła na dwór, gdzie Mojżesz się wychowywał i zdobył wykształcenie godne księcia. Kiedy był dorosły, ujął się za prześladowanymi rodakami i zabił egipskiego nadzorcę, który znęcał się nad jego ludem. Opuścił Egipt, aby uniknąć gniewu Faraona. Udał się do krainy Median, na półwyspie Synaj, gdzie służył medianickiemu kapłanowi Jetro. Poślubił córkę tego najwyższego kapłana, Seforę, z którą miał dwóch synów.

(Video) „Łupaszka” – cykl Historia w obrazie [DYSKUSJA ONLINE]

Kiedy pasł trzodę w okolicach góry Synaj, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba ukazał mu się w postaci krzewu, który płonął, lecz się nie spalał, i objawił mu swoje imię – Jhwh (wymawiane jako Jahwe, gdyż pisany język semicki nie posiada samogłosek). Bóg powierzył Mojżeszowi zadanie wyprowadzenia ludu izraelskiego z Egiptu, do ziemi, którą Pan obiecał jego przodkom. Mojżesz usłyszał rozkaz Boży, by wrócił do Egiptu i wspólnie z bratem swym Aaronem uwolnił lud. Aby przekonać faraona do zgody na wyjście Żydów z Egiptu, Mojżesz i jego brat dokonali kilku cudów i zapowiedzieli, że Bóg ześle na Egipt serię plag (dziesięć „plag egipskich”), z których ostatnią będzie śmierć wszystkich pierworodnych synów Egipcjan, podczas gdy synowie Izraelitów zostaną ocaleni. Z dziesiątą plagą wiążą się pierwsze obchody Paschy, którą lud żydowski będzie odtąd świętować co roku na pamiątkę tego zbawczego wydarzenia.

Mojżesz i jego lud wyszli z Egiptu, kierując się ku Morzu Czerwonemu. Faraon rozkazał pogoń za uciekinierami i jego armia dogoniła Izraelitów, gdy ci obozowali na brzegu morza. Żydom wydawało się, że są skazani na zagładę, jednak morze otwarło się, pozwalając im przejść i zamykając się nad ich prześladowcami, którzy zginęli w odmętach. W Biblii znajduje się hymn, przypisywany Mojżeszowi, w którym opowiada on Bogu o zbawieniu swojego ludu.

Następnie Mojżesz zaprowadził swój lud do podnóża góry Synaj, gdzie kiedyś ujrzał płonący krzew. Bóg zsyłał swojemu ludowi liczne cuda, żywił go manną i przepiórkami, jednak Izraelici przy każdej przeszkodzie, którą spotykali na trudnej drodze, szemrali przeciwko swojemu przywódcy: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa…”. Na górze Synaj odbyło się najważniejsze wydarzenie związane z życiem Mojżesza: tajemnicze spotkanie z Bogiem, Przymierze oraz przekazanie Mojżeszowi tablic z Prawem.

Kim był Mojżesz? Historia, Życiorys, 10 Przykazań - Zyciorysy.info (1)

Na górze Synaj otrzymał rozkaz, na którego podstawie ogłosił prawo religijne i narodowe, obowiązujące lud. Gdy Mojżesz zszedł z góry i zobaczył, że w czasie jego nieobecności Izraelici odlali sobie złotego cielca, aby oddawać mu cześć, roztrzaskał kamienne tablice. Mojżesz po modlitwie wstawienniczej za grzeszny lud udał się ponownie na górę i otrzymał drugie, podobne tablice. Następnie kazał zbudować Arkę Przymierza, gdzie tablice zostały złożone, oraz tabernakulum. W tym momencie ten bezkształtny i zagubiony tłum stał się narodem. Izrael odnalazł swoją tożsamość etniczną oraz zjednoczył się poprzez wiarę w jednego Boga.

Wędrówka po pustyni, trwająca przez całe pokolenie, wystawiła Mojżesza na ciężką próbę. Nie poddawał się w obliczu takich okoliczności i wykazał się wielką siłą moralną oraz mocną wiarą. Okazał wielkoduszność siostrze i bratu, a także modlił się za cały „lud o twardym karku”, aby nie spadła nie niego kara za bunt Koracha, Datana i Abirama. Wielokrotnie prowadził Izraelitów do zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi, w czym wspomagały go Boskie interwencje.

Mojżesz poprowadził swój lud w głąb pustyni, przez ziemie sąsiaduję z krainą Edom, a następnie między Moabem a Arnonem, docierając do Cisjordanii.

Po 40 latach wędrówki przez pustynię, doprowadził swój lud do granic Ziemi Obiecanej. Przed swoją śmiercią wezwał lud do przestrzegania Prawa w takich słowach: „Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść” (por. Pwt 4, 39-40). Wyznaczył Jozuego na swojego następcę, wszedł na górę Nebo — miejsce pożegnania z życiem i z Ziemią Obiecaną, którą dane mu było oglądać jedynie z daleka. Bóg pokazał mu całą krainę i rzekł do niego: „Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz”. Mojżesza pochowano „w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień”.

W Nowym Testamencie, kiedy Jezus przemienia się na górze Tabor, wraz z Nim są tam Mojżesz i Eliasz, najbardziej reprezentatywni spośród posłańców słowa Bożego skierowanego do Izraela.[3][4]

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Mojżeszu

Ile żon miał Mojżesz?

Mojżesz miał jedną żonę, Seforę.

Ile dzieci miał Mojżesz?

Mojżesz ze swoją żoną Seforą miał dwóch synów.

(Video) Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa?

Ile lat żył Mojżesz?

Biblia mówi, że Mojżesz umarł w wieku 120 lat. „W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły.” (Pwt 34,7)

Kiedy żył Mojżesz?

Mojżesz żył prawdopodobnie w XIII i XII wieku przed Chrystusem.

Przeczytaj także

Zapraszam do przeczytania życiorysu Jezusa:

Jezus Chrystus

Bibliografia

[1]. Oni zmienili świat: 4000 ludzi znanych i mniej znanych którzy tworzyli historię, Reader’s Digest, Warszawa 2009, s. 302;

[2]. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2012, s. 480-488;

[3]. Biskup Karol Radoński, Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego, Księgarnia św. Wojciecha, Warszawa 1947, s. 341-342;

[4]. Dorino Tuniz, Święty Mojżesz w: Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011.

Jak oceniasz ten artykuł?

(Video) You Bet Your Life: Secret Word - Car / Clock / Name

Jeśli chcesz ocenić artykuł na 5, kliknij na ostatnią gwiazdkę i potwierdź głosowanie (inne oceny analogicznie). Pamiętaj, że twoja opinia jest dla nas ważna.

Średnia głosów to 4.6 / 5. Oddanych głosów: 62

Brak oddanych głosów. Bądź pierwszym, który oceni artykuł!

Przykro nam, że tak oceniłeś/aś ten artykuł.

Pomóż nam usprawnić ten artykuł. Doceniamy konstruktywną krytykę.

W jaki sposób możemy poprawić ten artykuł?

Autor: Łukasz

(Video) MOJŻESZ - Stary Testament - PL

Ciekawe artykuły:

Niezwykły życiorys:

Polub nas:

Biografie znanych ludzi
(Video) Was Muhammad ﷺ A Warlord? With Ahmed Khan

Tagi:

Biografie mężczyznBiografie osób zmarłychZnani Żydzi

FAQs

Kim był Mojżesz historia? ›

Mojżesz, żył w 1. poł. XIII w. p.n.e., główny twórca i prawodawca judaizmu, prorok uznawany w 3 tradycjach religijnych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.

Kim był Mojżesz i czym się zajmował? ›

Mojżesz to główna postać Biblii, która dała początek judaizmowi. Miał przewodzić wędrówce Żydów do Ziemi Obiecanej oraz otrzymać od Boga dziesięć przykazań. Mojżesz zarówno w judaizmie, chrześcijaństwie, jak i islamie uważany jest za proroka. Jest on ojcem izraelskiego prawodawstwa i pierwszym przywódcą narodu.

Ile lat Szedł Mojżesz? ›

Mojżesz przewodził Izraelowi przez czterdzieści lat wędrówki po pustyni, jednak nie dane mu było wejść do Ziemi Obiecanej Kanaan za grzech, którego się dopuścił u źródeł Meriba.

Jaki był Mojżesz? ›

Mojżesz jest typowym przywódcą. Prowadzi swój lud z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. W tradycji biblijnej jest również przedstawiany jako człowiek prawdziwy - czasem silny, czasem słaby. - Ten obraz Mojżesza w Pięcioksięgu jest bardzo ludzki.

Co to znaczy imię Mojżesz? ›

Mojżeszimię pochodzenia hebrajskiego, pochodzące od biblijnego patriarchy. Popularne głównie wśród Żydów. Imię pochodzi od rdzenia משה wyciągać, wyjmować, jako że według starotestamentalnej Księgi Wyjścia Mojżesz został wyciągnięty z rzeki (Nil) przez córkę faraona.

Na czym polegał grzech Mojżesza? ›

Grzech ten polegał na nieufności w miłosierdzie Jahwe. Bóg jednak, mimo niewdzięczności ludu, chciał ucznić cud, aby okazać swą Świętość i dobroć. W Pwt 1, 37 jest podana inna przyczyna ukarania Mojżesza zapowiedzią, że nie wejdzie on ze swym bratem Aaronem do Ziemi Obiecanej.

Co znaczy imię Boga ja jestem? ›

W słowach Boga występuje forma niedokonana, pełniąca rolę zarówno czasu teraźniejszego, jak i przyszłego. Można je zatem tłumaczyć: „Jestem tutaj, który jestem tutaj”, lecz równie dobrze: „Jestem tutaj, który będę tutaj” lub „Będę tutaj, który będę tutaj”.

Ile lat miała Sara? ›

Podczas kręcenia filmu miała 15/16 lat.

Czy Mojżesz istniał naprawdę? ›

Tak naprawdę jednak o historycznym Mojżeszu właściwie nic nie wiadomo. Historycy, znani jako biblijni minimaliści, twierdzą nawet, że nie było wodza o takim imieniu, Izraelici zaś nigdy nie uciekali z Egiptu.

Gdzie urodził się Mojżesz? ›

Kto znalazł Mojżesza w koszyku na wodach? ›

Córka faraona – nieznana z imienia postać biblijna ze Starego Testamentu. Zgodnie z relacją zawartą w Księdze Wyjścia (Wj 2,5-10) wyłowiła z rzeki koszyk z chłopcem, któremu nadała imię Mojżesz, i którego wychowała następnie jak własnego syna.

Jak ma na imię teść Mojżesza? ›

Jetro w Biblii

i wyprowadzić Izraela z Egiptu (Wj 3,1). Po wyjściu z Egiptu, Jetro wraz z Seforą i synami Mojżesza dołączył do obozu Izraelitów w Refidim, gdzie dokonał ofiary całopalnej. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne.

Jak miała na imię żona Mojżesza? ›

Sefora (hebr. צִפוֹרָה Cippora, pol. „ptak”, „ptaszyna”, gr. Σεπφώρα) – postać biblijna z Księgi Wyjścia, małżonka Mojżesza.

Kto wybrał imię dla Mojżesza? ›

Góra Synaj to góra święta, na której Bóg objawił się swemu słudze, Mojżeszowi, na tej górze dał mu poznać swoje Imię, podarował też swemu ludowi Prawo, przez które dał się poznać dogłębniej.

Kto żył najdłużej w Biblii? ›

Jak podaje Księga Rodzaju, sam Adam dożył 930 lat. Jednak prawdziwym rekordzistą był wspomniany Matuzalem, który osiągnął wiek 969 lat. Gdy miał 187 lat, urodził mu się (!) syn Lamek.

Jakie znaczenie ma imię Eliasz? ›

niemiecki Elias, jak i polski Eliasz pochodzą od hebrajskiego imienia Eliyahu o znaczeniu 'Jehowa jest (moim) Bogiem'. Od tego ostatniego pochodzi też angielski Elijah, czeski Eliáš, francuski Élie, rosyjski Il'ja, węgierski Illés itd.

Jak Bóg obiecał wspomóc Mojzesza? ›

Na koniec daje Mojżeszowi dwie kamienne tablice, na których wyryty jest Dekalog. Bóg obiecuje błogosławić ludowi drodze do ziemi obiecanej, jeśli ten pozostanie mu wierny i nie będzie czcił złotych bożków. Tymczasem czekający u podnóża góry Izraelici niecierpliwili się i prosili Aarona, by uczynił im cielca ze złota.

W jaki sposób Bóg przemówił do Mojżesza? ›

37. I Pan Bóg przemówił do Mojżesza tymi słowy: Wiele jest aniebios i dla człowieka są one niezliczone, lecz dla mnie są policzone, bo moje są.

Jakie morze rozstąpiło się przed Mojżeszem? ›

Mowa o zagadce cudownego rozstąpienia się wód Morza Czerwonego podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu, która od zawsze ciekawiła naukowców.

Pod jakim imieniem objawił się Bóg Mojżeszowi? ›

Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Bóg objawił swoje imię narodowi wybranemu. Popatrzmy na sam początek tego tekstu. Mojżesz udaje się w głąb pustyni, w konkretne miejsce – do góry Bożej Horeb.

Jak miał na imię Bóg? ›

Jahwe, Encyklopedia PWN: źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy.

Czy Jahwe i Jehowa to to samo? ›

Jehowa (język polski)Edytuj

imię Boga Biblii. Jedna z form oddania hebrajskiego zapisu imienia Bożego יהוה nazywanego tetragramem. Imię to występuje w niektórych przekładach Biblii na język polski. Z posługiwania się tą formą najbardziej znani są świadkowie Jehowy.

Jak ma na imię żona Noego? ›

Żona Noego

Tradycja żydowska podaje inne jej imię: Nammah. W Biblii nie wymieniono jej imienia.

W którym wieku żył Jezus Chrystus? ›

Znawcy Biblii, uwzględniając rozmaite teorie uznali, że Jezus przyszedł na świat między 8 a 6 rokiem przed naszą erą, czyli 746-748 roku, według kalendarza rzymskiego za panowania cesarza Oktawiana Augusta.

Jaki Faraon panował za czasów Mojżesza? ›

Ramzes II, Ramzes Wielki, z XIX dyn., data ur. nieznana, zm. 1213 p.n.e., król Egiptu 1279–1213 p.n.e..

Ile Jakub miał synów? ›

Potomstwo dwunastu synów Jakuba tworzyło dwanaście plemion izraelskich; do których jednak nie zalicza się nieposiadających własnych ziem potomków Lewiego – lewitów, natomiast rozróżniając dwóch synów Józefa – Efraima i Manassesa, którzy zostali przez Jakuba adoptowani.

Czy Sara James jest z Polski? ›

Sara Zofia Egwu-James (ur. 10 czerwca 2008 w Słubicach) – polska piosenkarka i kompozytorka popowa. Zwyciężczyni czwartej edycji programu The Voice Kids (2021). Reprezentantka Polski w 19.

Skąd jest Sara EGWU-James? ›

Sara James pochodzi ze Słubic. Jej mama jest Polką, a tata pochodzi z Nigerii.

Ile lat trwała wędrówka do Ziemi Obiecanej? ›

Według Biblii wędrówka przez Synaj odbyła się okrężną drogą, zajmując 40 lat, czyli symboliczną długość życia pokolenia.

Ile było plag egipskich i jakie? ›

Plagi egipskie (hebr. ‏מכות מצרים‎, Makot Micrajim), plagi biblijne lub dziesięć plag (hebr. ‏עשר המכות‎, Eser Ha-Makot) – dziesięć klęsk sprowadzonych na Egipt przez Boga Jahwe, opisanych w biblijnej Księdze Wyjścia, w rozdziałach 7–12.

Za którego faraona żył Mojżesz? ›

Monoteizm narodził się w Egipcie. Dziwny faraon o spojrzeniu marzyciela odwrócił się od dawnych bóstw.

Czy Mojżesz miał rodzeństwo? ›

Mojżesz

Po co jest kosz Mojżesza? ›

Kosz Mojżesza, ze względu na swoje niewielkie gabaryty i podłużny kształt, otula dziecko z każdej strony, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Co ważne, spanie w wyłożonym miękką tkaniną koszu wyklucza ryzyko uderzenia się dziecka o twarde szczebelki łóżeczka albo włożenie między nie rączki.

Kim był Abraham krótko? ›

Abraham to pierwsza biblijna postać, której w Biblii poświęcono naprawdę wiele miejsca. O Adamie bowiem mówi się niewiele, trochę więcej o Noem, jednak dopiero pierwszy patriarchaj0000000BPB1v38_000tp001patriarcha w dziejach narodu wybranego (czyli Izraela) stał się bohaterem sporej części Księgi Rodzaju.

Na czym polegał grzech Mojżesza? ›

Grzech ten polegał na nieufności w miłosierdzie Jahwe. Bóg jednak, mimo niewdzięczności ludu, chciał ucznić cud, aby okazać swą Świętość i dobroć. W Pwt 1, 37 jest podana inna przyczyna ukarania Mojżesza zapowiedzią, że nie wejdzie on ze swym bratem Aaronem do Ziemi Obiecanej.

Kto żył najdłużej w Biblii? ›

Jak podaje Księga Rodzaju, sam Adam dożył 930 lat. Jednak prawdziwym rekordzistą był wspomniany Matuzalem, który osiągnął wiek 969 lat. Gdy miał 187 lat, urodził mu się (!) syn Lamek.

Jak ma na imię teść Mojżesza? ›

Jetro w Biblii

i wyprowadzić Izraela z Egiptu (Wj 3,1). Po wyjściu z Egiptu, Jetro wraz z Seforą i synami Mojżesza dołączył do obozu Izraelitów w Refidim, gdzie dokonał ofiary całopalnej. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne.

Skąd pochodzi Mojżesz? ›

Jak Bóg obiecał wspomóc Mojzesza? ›

Na koniec daje Mojżeszowi dwie kamienne tablice, na których wyryty jest Dekalog. Bóg obiecuje błogosławić ludowi drodze do ziemi obiecanej, jeśli ten pozostanie mu wierny i nie będzie czcił złotych bożków. Tymczasem czekający u podnóża góry Izraelici niecierpliwili się i prosili Aarona, by uczynił im cielca ze złota.

Ile lat liczy Biblia? ›

Najstarsze fragmenty Starego Testamentu mogły być zapisane już ok. X w. p.n.e., ale większość ksiąg powstała w V–II w. p.n.e. Nowy Testament niemal w całości powstał w 2. połowie I w. Księgi biblijne są znane z odpisów późniejszych niż oryginały.

Kto żył 500 lat? ›

Li Qingyun
Pismo uproszczone李清云
Pismo tradycyjne李清雲
Hanyu pinyinLi Qīngyún
Wade-GilesLi Ch'ing-yün

Kto przeżył 200 lat? ›

i 200. urodzin. To właśnie z nich wynika, że w chwili śmierci Li Czing Yun miał 256 lat. Jedna i druga data urodzin czynią go najdłużej żyjącym człowiekiem w udokumentowanej historii.

Czy Mojżesz istniał naprawdę? ›

Tak naprawdę jednak o historycznym Mojżeszu właściwie nic nie wiadomo. Historycy, znani jako biblijni minimaliści, twierdzą nawet, że nie było wodza o takim imieniu, Izraelici zaś nigdy nie uciekali z Egiptu.

Co przyniósł Mojżesz Izraelowi z góry Syjon? ›

Mojżesz zszedł z góry Synaj i zobaczył, że Izraelici czczą złotego cielca. Bardzo się zasmucił. Ludzie nie byli gotowi na to, by przestrzegać prawa i przykazań zapisanych przez Pana. Mojżesz potłukł tablice i zniszczył złotego cielca.

Czy Mojżesz miał rodzeństwo? ›

Mojżesz

Kto znalazł Mojżesza w koszyku na wodach? ›

Córka faraona – nieznana z imienia postać biblijna ze Starego Testamentu. Zgodnie z relacją zawartą w Księdze Wyjścia (Wj 2,5-10) wyłowiła z rzeki koszyk z chłopcem, któremu nadała imię Mojżesz, i którego wychowała następnie jak własnego syna.

Kto rozstąpił morze? ›

I rzeczywiście „Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a PAN cofnął wody gwałtownym wichrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi” (Wj 14, 21n).

Videos

1. Kim naprawdę był Jezus
(Keripl)
2. "Sekret Kodu Mojżesza" HD lektor PL
(CINEMA POLSKA)
3. Words at War: Mother America / Log Book / The Ninth Commandment
(Remember This)
4. Shaykh Abdal Hakim Murad on Blogging Theology
(Blogging Theology)
5. Rdz 11 Pochodzenie Abrahama
(Zakochany w Biblii)
6. Is Genesis History? - Watch the Full Film
(Is Genesis History?)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.