keep - tłumaczenie słowa – słownik angielsko-polski Ling.pl (2023)

LING POLECA: KURS ANGIELSKIEGO ONLINE W ETUTOR

Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) utrzymanie; wikt; koszt utrzymania; historia wieża warowna, stołp, donżon;

(Verb) spełnić/spełniać; dotrzymać/dotrzymywać; respektować; mieć, trzymać, hodować; prowadzić; mieć na składzie, prowadzić sprzedaż, mieć w sprzedaży; zachować/zachowywać, utrzymać/utrzymywać; prowadzić; zachować/zachowywać, (za)trzymać/zatrzymywać; (za)rezerwować; przechować/przechowywać; (za)trzymać; pozostać/pozostawać, być; czuć się; utrzymać/utrzymywać się; dobrze się przechowywać, nie psuć się; (za)czekać;
keep the books - finanse prowadzić księgowość/księgi rachunkowe;
keep off - nie zbliżyć/nie zbliżać się, nie podejść/nie podchodzić, trzymać się z daleka; nie pozwolić/nie pozwalać się zbliżyć, odpędzić/odpędzać;
keep away from sb|sth - trzymać się z daleka od kogoś|czegoś;
keep sb|sth away - odstraszyć/odstraszać, odpędzić/odpędzać kogoś|coś; nie dopuścić/dopuszczać kogoś|czegoś;
keep to sth - ograniczyć/ograniczać do czegoś;
keep sb in sth - zaopatrzyć/zaopatrywać kogoś w coś;
keep doing sth - ciągle/wciąż/uporczywie coś robić; nie przestawać czegoś robić;
keep the pace with sb - nie pozostawać w tyle za kimś;
keep sb from sth - (u)chronić/(u)strzec kogoś przed czymś;
keep back - (Phrasal Verb) powstrzymać/powstrzymywać, wstrzymać/wstrzymywać; zatrzymać/zatrzymywać, zachować/zachowywać; opóźnić/opóźniać; zataić/zatajać; nie zbliżać/nie zbliżyć się;
keep sb away from sb|sth - trzymać kogoś z daleka od kogoś|czegoś;
keep sth going - podtrzymać/podtrzymywać coś (rozmowę), podsycić/podsycać coś;
keep to the point - mówić dorzeczy, nie odchodzić od tematu, trzymać się tematu;
keep sth from sb - ukryć/ukrywać coś przed kimś;
keep to - trzymać się czegoś; dotrzymać/dotrzymywać;
keep under - (s)tłumić, opanować/opanowywać; utrzymać/utrzymywać na niskim poziomie, ograniczyć/ograniczać; utrzymać/utrzymywać w stanie nieprzytomności;
keep up - podeprzeć/podpierać; utrzymać/utrzymywać; utrzymać/utrzymywać; podtrzymać/podtrzymywać; (wy)trwać w czymś, kontynuować coś; zachować, nie (s)tracić; utrzymać/utrzymywać się;
keep back from sb|sth - nie zbliżyć/nie zbliżać się do kogoś|czegoś;
keep goods in stock - biznes trzymać towar na składzie;
keep in - zatrzymać/zatrzymywać, nie pozwolić/nie pozwalać wyjść; zatrzymać/zatrzymywać (ucznia) po lekcjach; zatrzymać/zatrzymywać, utrzymać/utrzymywać coś gdzieś; nie wyjąć/nie wyjmować; trzymać przy sobie; powstrzymać/powstrzymywać; trzymać się prawej strony drogi; trzymać się lewej strony drogi;
keep sb posted - informować kogoś o sytuacji;
keep at sth - siedzieć nad czymś;
keep low profile - nie narzucać się, pozostawać w tyle, trzymać się w cieniu;
keep on about sth - nudzić o czymś;
keep oneself to oneself - stronić od ludzi, trzymać się na uboczu;
keep sb - utrzymywać kogoś, łożyć na czyjeś utrzymanie; zachować kogoś; mieć kogoś w opiece;
keep pace - utrzymać tempo;
keep up with the joneses - nie być gorszym od sąsiadów;
keep sb in hospital - zatrzymać/zatrzymywać kogoś w szpitalu;
keep down - przytrzymać/przytrzymywać; nie pozwolić/nie pozwalać podnieść się/wznieść się; (s)kulić się; (s)tłumić, opanować/opanowywać; utrzymać/utrzymywać na niskim poziomie, ograniczyć/ograniczać; uciskać, ciemiężyć; nie zwymiotować; zostawić/zostawiać (ucznia) na drugi rok w tej samej klasie;
keep the law - przestrzegać prawa;
keep sb from doing sth - powstrzymać/powstrzymywać kogoś przed zrobieniem czegoś;
keep sb to sth - zmusić/zmuszać kogoś do dotrzymania; wymóc/wymagać coś na kimś, (wy)egzekwować coś od kogoś;
keep one’s eyes open - trzymać/mieć otwarte oczy;
keep sth - podporządkować się czemuś; przestrzegać czegoś; trzymać się czegoś; obchodzić coś; utrzymywać coś; sport bronić;
keep on at sb - nie dać/nie dawać komuś spokoju, molestować kogoś;
keep the edge - być w stałym pogotowiu;
keep sth|sb clean - trzymać/utrzymywać kogoś|coś w czystości;
keep together - (z)łączyć, spoić/spajać, trzymać razem; trzymać się razem;
keep mum - nie puścić pary z ust, milczeć jak grób, trzymać język za zębami;
keep in proportion - reagować w sposób sensowny;
keep in touch - być w kontakcie, utrzymywać kontakt;
keep one’s eyes closed - trzymać/mieć zamknięte oczy;
keep one’s head - nie (s)tracić głowy;
keep sth to oneself - zatrzymać/zatrzymywać coś dla siebie;
keep sth|sb warm - trzymać/utrzymywać kogoś|coś w cieple;
keep money with a bank - trzymać pieniądze w banku;
keep sb in bed - zatrzymać/zatrzymywać kogoś w łóżku;
keep one’s fingers crossed - trzymać kciuki;
keep on - pozostać/pozostawać na miejscu; nie zwolnić/nie zwalniać, zatrzymać/zatrzymywać na stanowisku; podtrzymać/podtrzymywać, podsycić/podsycać; ciągle/nadal coś robić, nie przestać/nie przestawać; iść dalej, kontynuować;
keep one’s mouth closed - trzymać/mieć zamknięte usta;
keep straight on - kierować się, iść, jechać (cały czas) prosto;
keep fit - (Noun) zajęcia sportowe, zajęcia gimnastyczne; utrzymać/utrzymywać dobrą kondycję;
keep quiet - cicho się zachowywać, milczeć, siedzieć cicho;
keep at sb - nagabywać, molestować, nękać kogoś;
keep after sb - nagabywać, molestować, nękać kogoś;
keep out - nie wpuścić/nie wpuszczać, nie pozwolić/nie pozwalać wejść; odgonić/odganiać, odpędzić/odpędzać; (s)chronić się, uniknąć/unikać czegoś; trzymać się na uboczu; nie mieszać się, nie (za)angażować się;
keep straight south - kierować się, iść, jechać (cały czas) na południe;
keep quiet - cicho się zachowywać, milczeć, siedzieć cicho;
keep at sb - nagabywać, molestować, nękać kogoś;
keep after sb - nagabywać, molestować, nękać kogoś;
keep out - nie wpuścić/nie wpuszczać, nie pozwolić/nie pozwalać wejść; odgonić/odganiać, odpędzić/odpędzać; (s)chronić się, uniknąć/unikać czegoś; trzymać się na uboczu; nie mieszać się, nie (za)angażować się;
keep straight south - kierować się, iść, jechać (cały czas) na południe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (tower) wiea warowna, donżon

n U
1.
(maintenance) utrzymanie.
2.
(sustenance) utrzymanie
jedzenie
wikt.
3.
(colloq) : for ~s na zawsze.vt (pt kept [kept] , pp kept [kept0] )
1.
(retain possession of) zachowywać
zatrzymywać: ~ the change! reszty nie trzeba!
(preserve) przechowywać
trzymać
(save, put by) zatrzymywać
(hold on to) trzymać
(hold back) powstrzymywać.
2.
(cause to remain) : to ~ oneself alive utrzymywać się przy życiu
~ your mouth shut! trzymaj gębę na kłódkę!
he is ~ing my eyes open trzyma oczy otwarte
to ~ sb in the dark trzymać kogoś w nieświadomości, nie informować kogoś
~ it to yourself zachowaj to dla siebie
to ~ an eye on sth pilnować czegoś
where do you ~ the sugar? gdzie trzymasz cukier?
3.
(cause to continue) : to ~ sb waiting kazać komuś czekać.
4.
(remain in, on) : to ~ one's seat nie wstawać
(retain, preserve) : to ~ one's balance utrzymywać równowagę
to ~ one's distance utrzymywać odległość/dystans
'to ~ company' dotrzymywać towarzystwa
'to ~ guard' trzymać straż
'to ~ order' utrzymywać porządek
'to ~ time' dotrzymywać terminu.
5.
(have charge of, manage, own, rear, maintain) utrzymywać
prowadzić
hodować
who ~s the money? kto ma/trzyma pieniądze?
to ~ house prowadzić dom
a well-kept garden dobrze utrzymany ogród.
6.
(maintain, ~ entries in) prowadzić
to ~ books/accounts prowadzić księgi/rachunki
do you ~ a diary? piszesz pamiętnik?
are you ~ing the score? czy notujesz wyniki?
7.
(detain) trzymać
zatrzymywać.
8.
(stock
have for sale) : we do not ~ such goods nie prowadzimy takich artykułów.
9.
(defend, protect) : to ~ goal stać na bramce
God ~ you! niech Bóg ma cię w swojej opiece!
10.
(observe
be faithful to
fulfil) przestrzegać
I can't ~ the appointment nie mogę przyjść na spotkanie. 1
1.
(celebrate) świętować
święcić. 1
2.
(guard, not divulge) zachowywać
respektować.vi
1.
(remain) pozostawać
być
mieć/trzymać się
if it ~s fine jeśli dalej będzie ładnie...
to ~ warm trzymać się ciepło
(fig) : to ~ cool zachowywać spokój
please ~ quiet! proszę zachowywać ciszę!
I exercise to ~ fit ćwiczę, żeby zachować sprawność
we still ~ in touch nadal utrzymujemy kontakt/pozostajemy w kontakcie.
2.
(continue) nie przestawać
~ straight on! idź prosto/naprzód!
3.
(remain fresh) : the food will ~ in the refrigerator żywność nie zepsuje się/pozostanie świeża w lodówce.with preps (continue to pursue) : to ~ after ścigać, gonić
to ~ at one's work wytrwale/pilnie pracować
to ~ at sb for sth molestować kogoś o coś
to ~ from powstrzymywać się
to ~ off unikać, stronić od
to ~ one's hands off sth nie ruszać czegoś, trzymać ręce z dala od czegoś
'~ off the grass' &quot
nie deptać trawy!&quot

I couldn't ~ my eyes off him nie mogłem oderwać od niego wzroku
to ~ out unikać, nie mieszać się, strzec się
to ~ to pozostawać (w)
trzymać się (czegoś)
she ~s herself to herself nie jest zbyt towarzyska
(avoid him) : to ~ out of sb's way unikać kogoś, nie wchodzić komuś w drogę
to ~ to one's bed pozostawać w łóżku
to ~ to the path trzymać się ścieżki.~ cpd ~-fit adj ~-fit exercises ćwiczenia/zajęcia sportowe. Phrasal verbs: ~ to ~ away vt trzymać z dala
the rain kept people away deszcz odstraszył ludzi
she kept her son away from school trzymała syna z dala od szkoły
we could not ~ him away from newspapers nie mogliśmy odpędzić go od gazet
vi: he tried to ~ away from them próbował trzymać się z daleka od nich
~ to ~ back vt (restrain) powstrzymywać
(retain) : they ~ back 10 zl from my wages potrącają mi 10 złotych z mojej wypłaty
(repress) : she could hardly ~ back her tears z trudem powstrzymywała łzy
(conceal) : he kept back the sad news from her zataił przed nią tę smutną nowinę
vi nie zbliżać się
~ to ~ down vt: ~ your head down! nie podnoś głowy!, trzymaj głowę spuszczoną!
~ your voice down! nie podnoś głosu!
(limit, control) : we tried to ~ down expenses staraliśmy się ograniczyć wydatki
unemployment was kept down bezrobocie było utrzymywane na niskim poziomie
(oppress) trzymać w ryzach
(suppress) tłumić
(digest) : he can't ~ anything down on nie potrafi utrzymać niczego w żołądku
~ to ~ in vt (confine) : I ~ the children in when it rains nie pozwalam wychodzić dzieciom kiedy pada
he was kept in after work został zatrzymany po pracy
(maintain) : we ~ the fire in overnight podtrzymujemy ogień przez noc
vi (stay indoors) pozostawać w domu
nie wychodzić
to ~ in with sb być/pozostawać z kimś w dobrych stosunkach
~ to ~ off vt (restrain) trzymać z dala
(ward off, repel) nie dawać się zbliżyć
odpędzać
odstraszać
nie dopuszczać
vi (stay at a distance) :

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

koszt utrzymania
for ~s (pot.) ~na zawsze

trzymać (się) (wskazówek, z dala, strony, kierunku), utrzymywać (porządek, łączność, status), zatrzymywać (kogoś, wiadomości, na kimś wzrok), przestrzegać (prawa, przepisów), dotrzymywać (obietnic), mieć (rzecz, stanowisko), prowadzić (notatki, rachunki, firmę), zachowywać (tajemnicę), pozostawać (gdzieś, w domu, w jakimś stanie), kontynuować (działanie)
~ an eye on pilnować czegoś
~ sth in mind (za) pamiętać
~ sb going pomóc komuś w jego działaniu
~ sb/sth from doing sth powstrzymać coś/kogoś przed zrobieniem czegoś
~ sth back (from) nie pozwolić dowiedzieć się
~ sth to oneself zachować dla siebie
~ hold of zatrzymywać
~ sb/sth away from nie pozwalać iść do, trzymać zdala od
~ back zachowywać, zatrzymywać
~ down trzymać w ryzach, utrzymywać na niskim poziomie
~ in przetrzymywać, zatrzymywać
~ in with przestawać z kimś, być z kimś w dobrych stosunkach
~ off zabraniać, trzymać z dala
~ on kontynuować
~ on at sb powtarzać komuś coś aż do znudzenia
~ out zabraniać wejść
~ out of wykluczać (kogoś z czegoś), nie pozwalać brać udziału
~ to trzymać się, stosować się, ograniczać
~ under panować nad kimś, utrzymywać (kogoś) w (jakimś) stanie
~ up dotrzymywać, dorównywać, podtrzymywać, utrzymywać, przetrzymywać, kontynuować
~ up with podtrzymywać (znajomość z)
~ up with the Jonesses starać się nie być gorszym od innych
~ house prowadzić dom
~ open house prowadzić dom otwarty
~ accounts prowadzić księgowość
~ -fit utrzymywać się w dobrej kondycji fizycznej

Nowoczesny słownik języka angielskiego

trzymać, przechowywać, zatrzymywać, przetrzymywać, ukrywać, to ~ the secret dochować tajemnicy
to ~ sth from sb ukrywać coś przed kimś
podtrzymywać
to ~ in touch pozostawać w kontakcie, podtrzymywać znajomość
to ~ sb informed informować kogoś na bieżąco
wykonywać, dotrzymywać, realizować, pozostawać, kontynuować (działanie), przestrzegać, wymuszać, mieć na własność, trzymać, to ~ a shop prowadzić swój sklep
utrzymywać (rodzinę), prowadzić, kierować, to ~ the house prowadzić dom
bronić, ochraniać, to ~ the goal stać na bramce
hamować, to ~ in one's feeling ukrywać swoje uczucia
świętować, obchodzić (uroczyście), to ~ one's birthday świętować czyjeś urodziny
~ after kontynuować pościg, nalegać, przekonywać
~ abreast informować
~ ahead prowadzić, pozostać w czołówce
~ aloof trzymać się zdaleka
~at ciężko pracować nad czymś, zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
prekonywać, namawiać
~ awake czuwać
~ away trzymać się z daleka, obawiać się, chować, unikać
~ back ukrywać, zachowywać, zatrzymywać
~ clear oczyszczać, wyjaśniać
~ down hamować rozwój, przyciskać, unicestwiać, mieć mdłości, tłamsić
~ from powstrzymywać się
~ in podtrzymywać, zatrzymywać
~ in mind pamiętać, przypominać, brać pod uwagę
~ off trzymać na dystans, nie dopuszczać czegoś/kogoś, wstrzymywać
~ on kontynuować
~ out zakazywać, nie dopuszczać, nie wpuszczać
~ to trzymać się czegoś
~ together pozostawać razem, trzymać się razem
~ under trzymać w ryzach, kontrolować, przeszkadzać, zapobiegać
~ up podtrzymywać, trzymać się, być dobrze poinformowanym, pozostawać (o pogodzie), podtzrymywać (tradycje)
to ~ on at a person ciągle przygadywać komuś
to ~ oneself to oneself stronić od towarzystwa, być samotnikiem
to ~ up with the Joneses żyć nie gorzej od innych
~ going wspierać kogoś finansowo, utrzymywać przy życiu
~ company dotrzymywać towarzystwa, spotykać się z kimś, być kochankami
~ covered trzymać na muszce
earn one's ~ zarabiać na utrzymanie
in good/low ~ w dobrym/złym stanie
for ~s na zawsze

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stołp

donżon

baszta

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. prowadzić 3. przestrzegaćto ~ the accounts prowadzić księgowość to ~ the books prowadzić księgowość to ~ the minutes protokołować to ~ to the terms stosować się do warunków to ~ under control kontrolować

Słownik architektury angielsko-polski

(Video) Po co kupować słownik skoro wszystko jest w internecie? | Po Cudzemu #180

dotrzymać, stołp

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt
1. robić coś dalej, przestrzegać
2. prowadzić
3. przechowywać to keep a secret dochować tajemnicy to keep accounts prowadzić księgowość to keep an appointment przychodzić na umówione spotkanieto keep apart odizolować, odseparować to keep in concealment ukrywać się to keep in custody zatrzymywać w areszcie to keep in order utrzymywać w porządku (np. dokumenty) to keep in prison trzymać w więzieniu to keep out of danger chronić przed niebezpieczeństwem to keep out of right trzymać w ukryciu to keep sb alive utrzymywać kogoś przy życiu to keep sb in concealment ukrywać kogoś to keep sb's name on file mieć czyjeś nazwisko w aktachto keep the accounts prowadzić księgowość to keep the books prowadzić księgowość to keep the law przestrzegać prawato keep the minutes protokołować to keep to the terms stosować się do warunków to keep under surveillance inwigilować

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt trzymać
utrzymywać
dotrzymywać
przechowywać
przestrzegać (np. zasady)
pilnować
hodować
zachowywać (pozory, tajemnicę)
chronić (sb from sth kogoś przed czymś)
to ~ watch pełnić wartę, pilnować, nadzorować, śledzić
z imiesłowem: to ~ sb waiting kazać komuś czekać
vi trzymać (mieć) się
ściśle stosować się (at (to) sth do czegoś)
pozostawać
zachowywać się
stale (wciąż) coś robić
upor-czywie kontynuować (at sth coś)
to ~ smiling stale się uśmiechać, zachowywać pogodę ducha
to ~ clear trzymać się z dala (of sth od czegoś)
to ~ to the right iść (jechać, płynąć) na prawo
z przysłówkami: ~ away trzymać (się) z dala
nie dawać się zbliżyć
~ off trzymać (się) na uboczu, nie dopuszczać
~ on kontynuować
he ~s on working on w dalszym ciągu pracuje
~ up podtrzymywać
trzymać do góry
utrzymywać (się)
trzymać (się) na odpowiednim poziomie
nie tracić ducha
dotrzymywać kroku (with sb komuś), nadążać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UTRZYMANIE

WIKT

PRZESTRZEGAĆ

WYTRZYMAĆ

DOTRZYMAĆ

ŚWIĘCIĆ

ZACHOWAĆ

PRZECHOWAĆ

KRYĆ SIĘ

PODTRZYMYWAĆ

OPIEKA: MIEĆ W OPIECE (O BOGU)

TRZYMAĆ

HODOWAĆ (BYDŁO)

ZATRZYMAĆ

MIEĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski

1. (the main tower within the walls of a medieval castle or fortress)
donżon
synonim: donjon
synonim: dungeon

2. (the financial means whereby one lives
"each child was expected to pay for their keep"
"he applied to the state for support"
"he could no longer earn his own livelihood")
utrzymywanie się, życie: : synonim: support
synonim: livelihood
synonim: living
synonim: bread and butter
synonim: sustenance

Słownik internautów

trzymać, utrzymywać

Słownik nieruchomości angielsko-polski

trzymać, dotrzymać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

prowadzić (rachunkowość)
przestrzegać, ochraniać, zachowywać (tajemnicę)
to keep accounts: prowadzić księgowość
to keep apart: odizolować (odseparować)
to keep the books: prowadzić księgę
to keep in concealment: ukrywać się
to keep in custody: zatrzymywać (osobę), trzymać w areszcie
to keep the minutes: protokołować, prowadzić protokół
to keep order: utrzymywać porządek
to keep out of danger: chronić przed niebezpieczeństwem
to keep out of sight: trzymać w ukryciu
to keep sb alive: utrzymać kogoś przy życiu
to keep sb in concealment: ukrywać kogoś
to keep a secret: dochować tajemnicy, przemilczać, ukrywać, zataić
to keep strict watch: roztaczać ścisły nadzór
to keep under surveillance: inwigilować
to keep up appearances: zachować pozory

(Video) ANGIELSKI ✓ słówka dla początkujących ✓ OKREŚLENIA CZASU. Słownik polsko - angielski

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dotrzymywać

powstrzymywać

pozostać

pozostawać

przechowywać

przetrzymywać

utrzymywać

zachowywać

zatrzymywać

Słownik religii angielsko-polski

trzymać vt

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist. stołp
~, castle - stołp zamku

Słownik techniczny angielsko-polski

1. przytrzymywacz m, ustalacz m
2. występ wideł maźniczych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.
Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco.

statmt.org

I [counsel thee], Keep the king's command, and that in regard of the oath of God.
Jać radzę, abyś wyroku królewskiego przestrzegał a wszakże według przysięgi Bożej.

Jesus Army

Keep in mind that it’s only available in the new version of Google presentations.
Pamiętaj, że ta funkcja jest dostępna tylko w nowej wersji prezentacji Google.

Google

To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.

statmt.org

What you have to do all the time is find new areas to keep bringing people in.

www.guardian.co.uk

(Video) Najlepsza metoda nauki języka angielskiego

Some keep studying and accumulating degrees and foreign languages, which they learn via the internet, hoping for better days to come.

www.guardian.co.uk

Last Friday's disappointing non-farm payroll data showed that just 39,000 new jobs were created in November - well below the 150,000 a month needed to simply keep the unemployment rate stable.

www.guardian.co.uk

"The thing you have to do is keep writing, the habit is too ingrained, you can't stop," she said at the time.

www.guardian.co.uk

As I keep having to say, the problems are far too great.
Jak zawsze powtarzam, te trudności są zbyt duże.

It would do better to keep its own house in order.
Zrobiłby lepiej, gdyby zaprowadził porządek we własnym domu.

However, this is no reason why we should not keep on trying.
Nie jest to jednak powód, dla którego nie mielibyśmy dalej próbować.

On that note, I would say keep up the good work.
W tej kwestii namawiam, by kontynuować dzieło.

This is what I wanted to say, and keep up the good work.
To właśnie chciałem powiedzieć i - oby tak dalej!

But if I say three, you get to keep playing your game.
Ale jeśli powiem trzy, to będziesz mógł dalej grać w swoją gierkę.

But maybe we should keep our eyes open,you and me.
Ale może powinnyśmy mieć oczy otwarte, ty i ja.

Like her, I wanted to keep you in my heart.
Będąc taka jak ona, chciałam zatrzymać cię w moim sercu.

White man's using you to keep the black man down.
Biali wysługują się tobą do gnojenia czarnych.

She was trying to keep her daughter away from you.
Chciała cię ochronić. Chciała trzymać swoją córkę z dala od ciebie.

What was so important you couldn't keep your mind on the game?
Co jest takie ważne, że odciąga cię od gry?

I often keep talking long after people have left the room.
Często mówię jeszcze długo po tym, jak ludzie ode mnie wyjdą.

Could you keep her until the end of the month?
Czy mogłaby zostać u pani do końca tego miesiąca?

Are you going to keep up your game with him?
Dalej będziesz się z nim bawić w gierki?

Why do I have to keep coming here to feel any better?
Dlaczego muszę tu przychodzić, żeby czuć się trochę lepiej?

My mother's going to keep the baby a little longer tonight.
Dziecko zostanie u mojej mamy nieco dłuźej dziś wieczorem.

I want to keep my wife for myself tonight, you know.
Dziś wieczór chce mieć moją żonę tylko dla sobie, rozumie Pan.

Just a day or two, but keep away from us.
Ile? Dzień albo dwa. Tylko trzymajcie się od nas z daleka.

And he gave me a reason to keep working hard.
I dał mi powód, by wciąż cięzko pracować.

And I really don't want to keep you from him.
I ja naprawdę nie chcę cię od niego odgradzać.

And I will do everything in my power to keep you here.
I zrobię wszystko co w mojej mocy żebyś tu został.

And I will keep the baby until you get out.
Ja się zajmę dzieckiem, do czasu jak nie wyjdziesz.

(Video) Czas Present Simple w 5 minut! [Angielski 2.0]

Just keep on going until I tell you to stop.
Jedź, aż każę ci stanąć.

Are you ready to talk, or do we keep going?
Jesteś gotowy mówić, czy mamy kontynuować?

If you want to keep your position, say nothing about us.
Jeżeli chcesz zachować posadę... nie wtrącaj się w nasze sprawy.

We keep the eyes in so they'll see you through the week!
Mają nadal oczy, by mogły was widzieć przez tydzień!

My love for you was all I had to keep me going.
Moja miłość do ciebie, była wszystkim, co mnie napędzało.

Can you keep her here for a day or so at the most?
Możesz ją tu przetrzymać na dzień albo kilka?

Can you keep them from coming back for me again?
Możesz sprawić, żeby już po mnie nie przychodzili?

Maybe you can find a way to keep his together.
Może znajdziesz sposób, aby zachować to razem dla niego.

He's had to keep his project to himself all these years.
Musiał trzymać swój projekt dla siebie przez wszystkie te lata.

We had to do some business on the side to keep things going.
Musieliśmy robić interesy na boku, aby się utrzymać.

I have work to do before morning, to keep my word.
Muszę coś zrobić przed rankiem, żeby dotrzymać moje słowo.

I have to work day and night to keep up the name.
Muszę pracować dzień i noc aby utrzymać dobre imię.

I have no other way to keep you with me.
Nie mam innej możliwości by cię przy sobie zatrzymać.

I'll keep him away even if I have to break my arms.
Nie martw się. Będę trzymać go z daleka, nawet gdybym miał złamać rękę.

I didn't know how to keep my door open for her.
Nie wiem jak mam zostawić dla niej otwarte drzwi.

Your father said he will keep you here for a year at least.
Ojciec mówił, że chce cię tu trzymać rok, co najmniej.

Some day you may have to work the street to keep me.
Pewnego dnia będziesz musiał pracować na ulicy, aby mnie utrzymać.

Then show me the house where they keep the girl.
Potem pokażesz mi dom gdzie trzymają dziewczynę.

She told me how you couldn't keep your hands off her.
Powiedziała mi, jak nie mogłeś trzymać rąk z dala od niej.

They were just trying to keep people from getting lost.
Po prostu nie chcieli, żeby ludzie się gubili.

Asked me to keep you company, stay by the house tonight.
Prosił, bym dotrzymał ci towarzystwa i został w domu na noc.

I am trying to find out where they keep their money!
Próbuję się dowiedzieć gdzie oni trzymają pieniądze!

You can only keep a heart outside a body for six hours.
Serce poza ciałem można trzymać jakieś 6 godzin.

I have been trying my best to keep him away from me.
Starałem się bardzo, żeby trzymać go zdala od siebie.

Now I know why you trying to keep her here.
Teraz wiem, czemu tak się starasz, by Cristina tu została.

In one of them, you get to keep your head.
W jednej z nich zachowujesz głowę.

He's got a lot of good men to keep him company!
W mieście zostało wielu dobrych ludzi, którzy dotrzymają mu towarzystwa!

What we needed to believe to keep the family together.
W to, w co powinnyśmy wierzyć. By utrzymać rodzinę w całości.

(Video) 7 angielskich SLANGOWYCH słówek!

Videos

1. Najlepsza metoda nauki języka angielskiego
(Elanguages)
2. 100 Zwrotów po Angielsku
(-Ang_Teo_ENGLISH-)
3. Angielski do snu dla zaawansowanych, lekcje 1 - 18
(Angielski Podświadomie)
4. Przysłówki angielski słownictwo gramatyka - Adverbs in English vocabulary grammar
(Elanguages)
5. Angielski do snu dla początkujących, lekcje 1 - 21
(Angielski Podświadomie)
6. Nauka języka ANGIELSKIEGO | Ćwiczenie słuchania i konwersacji po angielsku | Ucz się angielskiego
(Language Freak)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 04/12/2023

Views: 6163

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.