Fotowoltaika 2022 - zmiana przepisów. Co warto wiedzieć? | enerad.pl (2022)

Emila Biernaciak

19 lipca 2022

4.38 /5

(Ocen: 39)

(Video) Fotowoltaika, nowe zasady od 1 Kwietnia 2022r. Co zrobić aby się opłacało. Zyskają obecni prosumenci

Wszystkie osoby, w jakikolwiek sposób zainteresowane energetyką słoneczną z pewnością doskonale zapamiętają 2022 rok. Rządzący przygotowali nowelizację ustawy o OZE, która sporo namieszała wśród inwestorów i firm fotowoltaicznych. Co dokładnie wprowadzają nowe przepisy w fotowoltaice? Jak będzie wyglądać fotowoltaika w 2022 roku i w kolejnych latach?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Zmiana przepisów odnośnie paneli fotowoltaicznych – obowiązujące zasady

Kto zyska a kto straci na zmianie przepisów w fotowoltaice w 2022 roku?

Inne zmiany w fotowoltaice po 2022 roku – prosument wirtualny i zbiorowy

Jak będzie wyglądać fotowoltaika 2022? Ułatwienia dla największych wytwórców

Fotowoltaika 2022 – nowe przepisy są konieczne?

Tematem, który już od połowy 2021 roku rozgrzewa cały rynek fotowoltaiczny, jest zmiana przepisów odnośnie rozliczania energii z fotowoltaiki w mikroinstalacjach, czyli w instalacjach o mocy do 50 kW.

Jeszcze w czerwcu 2021 roku Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę o OZE oraz Prawo energetyczne. Projekt zakładał sprzedaż nadwyżek energii po cenie, obowiązujące na TGE (Towarowej Giełdzie Energii). Pomysł spotkał się z ogromną krytyką na rynku – ze strony ekspertów, inwestorów i firm fotowoltaicznych. Pomimo tego, został przeforsowany i od 1 kwietnia 2022 roku nowe przepisy w fotowoltaice wprowadzające tzw. net-billing stały się rzeczywistością.

Od 2022 roku będą funkcjonować dwa systemu rozliczeń prosumenckich:

 • net-billing dla instalacji, które zostaną podłączone do sieci po 1 kwietnia 2022 roku lub dla prosumentów, którzy zdecydują się na zmianę metody rozliczenia,
 • tzw. system opustów dla prosumentów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do sieci przed 1 kwietnia 2022 roku (lub zainstalują fotowoltaikę w ramach projektów parasolowych).

Dlaczego zmiany w fotowoltaice były konieczne?

(Video) FOTOWOLTAIKA WIELKIE ZMIANY od 2022, koniec opustów, będzie sprzedaż energii

Źródła zmian przepisów w fotowoltaice

Według przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, proponowane zmiany przepisów w fotowoltaice podyktowane są wymogami europejskiego prawa, a mianowicie koniecznością dostosowania systemu rozliczeń do dyrektyw UE (m.in. RED II). Zakładają one, że prosumenci powinni mieć udział w kosztach dystrybucyjnych – na chwilę obecną w Polsce obowiązuje opust na te opłaty.

To jednak z pewnością niejedyny powód. Przyczyną dla wprowadzanych zmian jest również sytuacja sprzedawców energii i operatorów sieci energetycznych, którzy wraz z rosnącą liczbą prosumentów muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami – finansowymi i infrastrukturalnymi.

Bo choć prosumenci otrzymują opust na opłaty dystrybucyjne, sprzedawcy zobowiązani (lub sprzedawcy, z którymi prosument zawarł umowę) mają obowiązek wypłacić OSD pełną, należną z tego tytułu kwotę. Potrącenia z odbieranych nadwyżek energii (20% lub 30%, w zależności od mocy) mają służyć pokryciu różnicy, jaka występuje w bilansie sprzedawcy. Ci skarżą się jednak, że jest to kwota niewystarczająca i na każdym prosumencie rocznie tracą kilkaset złotych – przy ich obecnej liczbie straty sięgają setek milionów złotych. Jak podkreślał Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE:

Jeżeli pozostaniemy na obecnych warunkach, a w perspektywie roku możemy mieć około 300 tys. kolejnych prosumentów, a może więcej, to wygenerujemy ogromne straty po stronie spółek energetycznych. A czy to nie są polskie podmioty gospodarcze? Czy nie boli państwa, że będziemy obciążać zwiększonymi kosztami te podmioty? Czy nie boli państwa, że koszty dotowania prosumentów poniosą inni konsumenci energii, którzy z różnych względów nie chcą być prosumentami, albo nie mogą być.

Przyrost liczby mikroinstalacji działających w systemie opustów nie jest na rękę również operatorom sieci, którzy mierzą się z niestabilnością sieci, niedostosowanych do przesyłania energii w obie strony. Infrastruktura jest przestarzała i wymaga modernizacji, za którą zabrano się jednak za późno.

Ireneusz Zyska podkreślał też, że:

Już w tej chwili mamy bardzo dużo reklamacji zgłaszanych do operatorów sieci dystrybucyjnej, że system wyłącza ich instalacje w “pikach” energii. Jest to związane z tym, że nasza sieć elektroenergetyczna ma swoją ograniczoną pojemność. Jeżeli byśmy dalej pozostali bezrefleksyjnie w modelu rozwoju prosumenckiego, moglibyśmy de facto zaszkodzić samym prosumentom. To są prawa fizyki, nie da się tego zatrzymać.

Zmiana przepisów odnośnie paneli fotowoltaicznych – obowiązujące zasady

Od 1 kwietnia 2022 roku, dla nowych prosumentów (czyli tych, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 roku – z pewnymi wyjątkami) obowiązującym systemem będzie tzw. net-billing, czyli system sprzedaży nadwyżek z instalacji fotowoltaicznej. Jak dokładnie będzie działać?

Sprzedawca energii będzie dokonywać przeliczenia wartości odesłanego prądu, po średniomiesięcznej cenie rynkowej cenie energii (a od 2024 roku – po cenie z ostatniej godziny) – odkładając wirtualne “środki” na koncie rozliczeniowym, w ramach tzw. depozytu prosumenckiego. Prosument będzie mógł użyć ich, by pokryć wartość energii pobranej z sieci, według taryfy sprzedawcy. Rozliczenie będzie odbywać się w okresie 12-miesięcznym.

Jeśli wartość wprowadzonej energii będzie za mała, Prosument będzie musiał dopłacić. Jeśli będzie posiadał nadwyżkę, sprzedawca zwróci mu część nadpłaty, jednak nie więcej niż 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.

Ważna wiadomość jest taka, że instalacje, które zostały podłączone do sieci do 31 marca 2021 roku, nadal będą mogły korzystać z systemu opustów – i to również po rozbudowie instalacji fotowoltaicznej. Nowelizacja zakłada również możliwość dobrowolnej zmiany na nowy system.

Na specjalne traktowanie będą mogli również liczyć ci inwestorzy, którzy zdecydowali się na fotowoltaikę w ramach tzw. projektów parasolowych. Ci inwestorzy, którzy do 31 marca 2022 roku podpiszą umowę na zakup lub montaż instalacji fotowoltaicznej z jednostką samorządu terytorialnego lub podmiotem realizującym projekt w ramach RPO, oraz którzy do 31 grudnia 2023 roku złożą prawidłowy wniosek o przyłączenie, będą mogli korzystać z energii elektrycznej na dotychczasowych warunkach.

Kto zyska a kto straci na zmianie przepisów w fotowoltaice w 2022 roku?

Zmiany w fotowoltaice – przede wszystkim proponowana zmiana systemu rozliczania prosumentów spotkała się z ogromną krytyką niemal całej branży PV, która przewidywała załamanie rynku i wstrzymania dalszego rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej. Branża była sceptyczna również co do powodów i terminów wprowadzenia rozwiązania.

Wątpliwości budził też fakt, że przedstawiciele rządu argumentowali zmiany koniecznością dostosowania przepisów do unijnych, a konkretnie do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Jednak dokument ten za termin graniczny podaje 31 grudnia 2023 roku, co dałoby branży 2 lata na dostosowanie się do nowych warunków.

Najwięcej obaw mieli jednak sami prosumenci, którzy obawiali się, że fotowoltaika na nowych zasadach przestanie być opłacalna. Czy faktycznie tak będzie?

Fotowoltaika 2022 – nowe przepisy. Prosumenci stracą? Niekoniecznie!

Choć w istocie, nie zawsze net-billing będzie tak korzystny jak system opustów, wcale nie oznacza to, że fotowoltaika w 2022 przestanie się opłacać. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach czeka nas systematyczny wzrost cen energii, co dla prosumentów (również tych korzystających z net-billingu) jest dobrą wiadomością.

(Video) Fotowoltaika po 1 kwietnia 2022 – instalacja fotowoltaiczna nadal się opłaca. | E.ON Foton

W net-billingu prosument sprzedaje bowiem energię po stawce z poprzedniego miesiąca z TGE (później po stawce godzinowej). Kupuje zaś po stawkach z ustalonych na podstawie zeszłorocznego indeksu BASE_Y. To sprawia, że opłacalność fotowoltaiki w net-billingu przez najbliższe lata będzie utrzymywać się na poziomie nieodbiegającym mocno od rentowności w systemie opustów.

Jak wynika z obliczeń enerad.pl, fotowoltaika o mocy 3,8 kW, działająca w net-billingu, z dotacją “Mój Prąd” oraz ulgą termomodernizacyjną 17% powinna zwrócić się po około 7,4 roku!

Fotowoltaika 2022 - zmiana przepisów. Co warto wiedzieć? | enerad.pl (1)

Szerzej na ten temat pisaliśmy w naszym artykule “Czy fotowoltaika się opłaca w 2022 roku? Liczymy!

Inne zmiany w fotowoltaice po 2022 roku – prosument wirtualny i zbiorowy

Zmiana systemu rozliczania prosumentów to jednak niejedyna nowość, proponowana w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pojawić mają się bowiem również nowe podmioty na rynku OZE.

Prosument wirtualny i prosument zbiorowy

W nowych przepisach, rządzący zaprezentowali długo wyczekiwane definicje prosumenta wirtualnego oraz zbiorowego.

Według nowych przepisów, za prosumenta wirtualnego energii odnawialnej uznaje się “odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”.

Rozwiązanie to skierowane byłoby m.in. do spółdzielni wspólnot mieszkaniowych czy innych osób, które z różnych przyczyn nie mogą posiadać własnej instalacji.

Z kolei prosumentem zbiorowym energii odnawialnej określa się “odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”.

To ukłon przede wszystkim w stronę mieszkańców budynków wielolokalowych – dzięki zmianom, będą oni mogli obniżać indywidualne rachunki za pomocą wspólnych instalacji PV.

Więcej na ten temat znajdziecie w innym naszym artykule: Prosument wirtualny i zbiorowy – czyli kto?

Jak będzie wyglądać fotowoltaika 2022? Ułatwienia dla największych wytwórców

Temat prosumentów nie powinien jednak całkowicie zdominować fotowoltaiki w 2022 roku. Po 2021 roku, szczególnie wielkoformatowe instalacje będą mogły korzystać z szeregu ułatwień przyjętych jeszcze w 2021 roku. O czym mowa?

Przedłużenie systemów wsparcia

Jedną z ważniejszych zmian jest wydłużenie publicznych systemów wsparcia obejmujących dużych wytwórców energii z OZE. Obecnie, w zależności od typu podmiotu, mogą oni liczyć na kilka metod opcji pomocy:

 • taryfy FiT/FiP – czyli taryfy gwarantujące określoną stawkę za energię, przewidziane dla instalacji na biogaz i hydroenergię;
 • tzw. system aukcyjny – w którym m.in. instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe czy wodne sprzedają energię po stałej stawce, przez okres 15 lat od wygrania aukcji;
 • obowiązek odkupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego – obejmujący instalacje o mocy od 50 kW do 500 kW;
 • system opustów – o którym pisaliśmy wcześniej.

Zgodnie ze zmianami:

 • aukcje OZE, po notyfikacji przez UE, zostałyby przedłużone do 31 grudnia 2027 roku;
 • taryfy gwarantowane FiT/FiP zostałyby przedłużone do 30 czerwca 2024 roku.

Do 30 czerwca 2047 roku wydłużone zostanie również wsparcie obejmujące w szczególności:

 • obowiązek odkupu niewykorzystanej energii po stałej cenie lub prawa do dopłat do cen rynkowych w ramach FiT/FiP;
 • obowiązku odkupu energii po stałej cenie lub dopłat w ramach systemu aukcyjnego.

Zmiana definicji małej instalacji PV i obowiązków koncesyjnych

Oprócz tego, pozytywną zmianą jest redefinicja pojęcia małej instalacji fotowoltaicznej i wynikające z tego zmiany obowiązków koncesyjnych.

(Video) Program "Czyste powietrze 2022" - co warto wiedzieć - 9 TOP błędów we wnioskach - Bufor i Drewno

Obecnie, według ustawy o OZE za małą instalację OZE uważa się instalację fotowoltaiczną o łącznej zainstalowanej mocy większej niż 50 kW, ale mniejszej niż 500 kW. Według nowych przepisów, za małą instalację fotowoltaiczną będzie uznawało się instalację o mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 1 MW.

Tak sformułowany przepis sprawia, że instalacje o mocy od 500 kW nie będą już musiały pozyskiwać koncesji na obrót energią elektryczną, jak było do tej pory. Tym samym, wszystkim instalacjom PV o mocy z zakresu od 50 kW do 1 MW wystarczy jedynie wpis do MIOZE (rejestru wytwórców w małej instalacji OZE), to znacznie ograniczy formalności związane budową farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Zwolnienie z uzgodnień z SUiKZP dla instalacji PV do 500 kW

Kolejnym ułatwieniem dla inwestorów zainteresowanych budową farmy PV będą zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związane z fotowoltaiką.

Zgodnie z proponowanymi zmianami instalacje fotowoltaiczne o mocy do 500 kW będą zwolnione z obowiązku uwzględnienia w obowiązującym na danym obszarze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Do tej pory zwolnione były jedynie instalacje o mocy do 100 kW. Co więcej, zwolnieniu będą również obowiązywać instalacje PV zlokalizowane na gruntach V, VI i VIz klasy oraz na nieużytkach, o mocy 1000 kW oraz instalacje inne niż wolnostojące (czyli zamontowane na dachach).

Informacje o autorze

Fotowoltaika 2022 - zmiana przepisów. Co warto wiedzieć? | enerad.pl (2)

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Magazyny energii Toshiba 2022 – opinie i recenzja
Magazyny energii cena 2022 – czy zapłacimy mniej?
Ciepłe Mieszkanie 2022 – nowy program dla budynków wielorodzinnych

FAQs

Jak obejsc nowe przepisy fotowoltaiki? ›

Obecne przepisy 2021 pozwalają prosumentom na oddawanie nadwyżek wyprodukowanej energii, a następnie ich odbiór. Właściciel instalacji o mocy powyżej 10 kW rozlicza się z dostawcą energii w stosunku 1 do 0,7. Za każdą jednostkę wprowadzoną do sieci może odebrać bezpłatnie 0,7 jednostki.

Co z fotowoltaika po 1 kwietnia? ›

Osoby, które założyły fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z nowymi przepisami, rozliczają się w systemie net-billing. Moc wyprodukowana ze słońca sprzedawana jest do sieci i kupowana przez prosumenta po cenach rynkowych.

Czy fotowoltaika się opłaca po zmianach? ›

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na prąd i tym samym pozwala zmniejszyć rachunki za energię o około 90 proc. Mimo zmian systemu rozliczeń własna elektrownia to dobry wybór. Receptą na coraz to wyższe rachunki za prąd mogą być panele fotowoltaiczne dla domu.

Co się zmieni w fotowoltaice w 2022? ›

Od 1 kwietnia 2022 roku weszły w życie zasady rozliczania fotowoltaiki na zasadzie net-billingu. Oznacza to, że nowi prosumenci, czyli osoby, które rozpoczęły użytkowanie fotowoltaiki po 31 marca 2022 roku będą sprzedawać nadwyżki energii do sieci energetycznej oraz płacić za pobraną energię.

Kiedy fotowoltaika się nie opłaca? ›

Problem z fotowoltaiką jest taki, że działa wtedy, gdy świeci słońce. Tymczasem przeciętne gospodarstwo domowe zużywa więcej energii rano i wieczorem. Powoduje to, że nadwyżki wyprodukowane w środku dnia trzeba sprzedać do sieci energetycznej, a to jest mniej opłacalne, niż wykorzystanie energii na miejscu.

Jakie są wady fotowoltaiki? ›

Największym i najczęściej wymienianym minusem jest cena instalacji, choć koszty inwestycji z roku na rok są coraz mniejsze. Wiele w tej kwestii zmieniły również możliwości dofinansowania czy ulga podatkowa. Wskazuje się również na uzależnienie od promieniowania słonecznego, które wpływa na wydajność paneli.

Jak załapać się na stare zasady fotowoltaiki? ›

Inwestorzy, którzy zakupili instalacje fotowoltaiczne i chcą jeszcze załapać się na preferencyjny system opustów muszą złożyć stosowne zgłoszenie do OSD.

Jakich paneli fotowoltaicznych nie kupować? ›

Najlepsze moduły PV na rynku tracą na mocy nie więcej niż 0,5% w skali roku. okres gwarancji systemu - pod uwagę należy wziąć zarówno czas trwania gwarancji (zwykle 10-25 lat), jak również jej zakres. Istotna jest oprócz tego gwarancja uzysku, która wynosi zazwyczaj 25 lat.

Czy wroca stare zasady fotowoltaiki? ›

Nowelizacja przeszła przez parlament w końcówce zeszłego roku (prezydent Andrzej Duda podpisał ją w grudniu 2021 r.). Kto zdążył z wnioskiem o podłączenie do sieci swoich przydomowych paneli do 31 marca, rozlicza się według zasad sprzed nowelizacji jeszcze przez 15 lat (w systemie net-meteringu).

Czy po 1 kwietnia fotowoltaika stanieje? ›

Taniej już nie będzie. Na podstawie nowelizacji ustawy o OZE net-billing już 1 kwietnia br. zastąpi dobrze znany system opustów. Fotowoltaika dla nowych prosumentów, którzy zgłoszą przyłączenie swoich instalacji fotowoltaicznych po 31 marca 2022 r., może nie być już tak rentowna.

Czy fotowoltaika wystarczy do ogrzania domu? ›

Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła pozwoli nie tylko efektywnie ogrzać dom, ale również pełniej wykorzystać energię wyprodukowaną przez panele. Typowy dom jednorodzinny z dobrze dopasowaną elektrownią fotowoltaiczną zazwyczaj konsumuje ok. 20 – 25% wytworzonej energii.

Ile wynosi rachunek za prąd przy fotowoltaice? ›

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna zwraca się w okresie 5-7 lat. Produkuje ona taką samą ilość energii, jaką pobiera użytkownik, a nieraz nawet odrobinę więcej. W 2021 roku wszystkie opłaty stałe wchodzące w skład rachunków za prąd nie powinny wynosić więcej niż 350 zł rocznie.

Jak zdazyc z fotowoltaika? ›

Co musisz zrobić? Wykonać montaż paneli fotowoltaicznych przed końcem marca 2022 r. Prosumenci, którzy zamontują fotowoltaikę i złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 r., zachowają prawo do rozliczeń na obecnych zasadach przez 15 lat.

Czy można produkować prąd na własne potrzeby? ›

Podstawowa zasada głosi, że zezwolenie nie jest wymagane, jeśli produkcja prądu odbywa się na własne potrzeby. Mało tego. Jeśli mikro instalacja jest naprawdę mała (nie przekracza 1MW) to nie trzeba nawet płacić akcyzy od prądu przez nią wytworzonego.

Czy można jeszcze założyć fotowoltaikę na starych zasadach? ›

W pewnym momencie rząd ogłosił zmiany, które będą zdecydowanie mniej korzystne dla ich właścicieli. Rzecz w tym, że chodzi o instalacje nowe, uruchomione po 1 kwietnia 2022 r. Oznacza to, że jeśli zainstalujemy i uruchomimy fotowoltaikę do 31 marca 2022, będziemy mogli rozliczać się na starych zasadach.

Czy warto zakładać fotowoltaikę w 2022? ›

W 2022 roku nastąpił ich znaczny wzrost, nie tylko dla firm czy fabryk, ale też odbiorców indywidualnych. W kolejnych latach koszty mogą wzrosnąć jeszcze bardziej. Dlatego nawet w systemie net-billingu stosowanie instalacji fotowoltaicznej będzie wciąż korzystne.

Jaki magazyn energii dla domu? ›

Obecnie za najbardziej wydajną, bezpieczną i trwałą uznaje się technologię litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4). Charakteryzuje się ona także dużą głębokością rozładowania akumulatora oraz żywotnością wynoszącą nawet do 8 tys. cykli ładowania i rozładowywania.

Czy nadwyżka prądu z fotowoltaiki przepada? ›

Instalacja on-grid a nadwyżka energii z fotowoltaiki

Prosument ma możliwość jej odebrania w przypadku pojawienia się takiej potrzeby w późniejszym okresie, jednak nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, czyli przez 12 miesięcy. Po upływie tego terminu przesłana energia elektryczna bezpowrotnie przepada.

Co jest najważniejsze przy fotowoltaice? ›

Największy wpływ na wydajność paneli fotowoltaicznych ma orientacja dachu (najlepsza jest wtedy, gdy panele skierowane są na południe), nachylenie, zacienienie oraz jakość wykonawstwa.

Ile kosztuje falownik 6 kW? ›

Ile kosztuje zestaw fotowoltaiczny o mocy 6 kW

Falowniki w naszych zestawach pochodzą od tak znanych producentów jak Huawei, Fox czy SolarEdge. Z kolei moduły produkują dla nas takie firmy jak Trina czy Talesun. Cena zestawu fotowoltaicznego o mocy 6 kW waha się od 27000 zł do 36000 zł.

Po jakim czasie zwróci się instalacja fotowoltaiczna? ›

Fotowoltaika w warunkach domowych zwraca się zwykle po 5-10 latach. Warto przy tym wiedzieć, że na okres zwrotu z inwestycji w bardzo dużej mierze wpływają m.in. parametry samej instalacji, koszty montażu, uzyskane dofinansowania czy dotacje, ale i rosnące rachunki za prąd.

Czy można podłączyć dwie instalacje fotowoltaiczne do jednego licznika? ›

Tak, jednak trzeba pamiętać, aby moc obu instalacji nie przekraczała mocy przyłączeniowej obiektu.

Czy można dołożyć panele do istniejącej fotowoltaiki? ›

Według polskiego prawa budowlanego nie trzeba starać się o pozwolenie na instalację ani rozbudowę fotowoltaiki. Należy jednak pamiętać, że dołożenie paneli to nie lada wyzwanie, dlatego konieczne jest zatrudnienie odpowiedniej firmy. Ponadto rozbudowę instalacji fotowoltaicznej należy zgłosić swojemu operatorowi.

Jak zwiększyć moc falownika? ›

Jeśli okaże się, że instalacja ma zbyt mały falownik, by móc zwiększyć jej moc, trzeba go wymienić na nowy spełniający wymagania rozbudowanej instalacji lub dokupić drugi. Sama moc nie jest jednak jedynym kryterium. Na rynku dostępne są różne typu falowników.

Które panele fotowoltaiczne lepsze mono czy polikrystaliczne? ›

Ogniwa monokrystaliczne są zdecydowanie lepszym wyborem od polikrystalicznych. Ich zaawansowana i bardziej nowoczesna struktura sprawia, że (jak już wspomniano powyżej) możemy zamontować mniejszą ilość i liczyć na lepszy stosunek wytworzonej energii do powierzchni.

O co pytać w sprawie fotowoltaiki? ›

Pytania
 1. Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? ...
 2. Jak przedstawia się wydajność instalacji fotowoltaicznej w podziale na pory roku? ...
 3. Czy instalacja produkuje prąd nawet wtedy, gdy nie ma słońca? ...
 4. Ile energii uzyskam dzięki panelom fotowoltaicznym? ...
 5. Jaki jest okres gwarancji na instalacje fotowoltaiczne?

Czy panele Full Black są lepsze? ›

Jak wspominaliśmy powyżej, panele full black są monokrystaliczne, co sprawia, że cechują się o wiele lepszą efektywnością niż ich polikrystaliczne odpowiedniki. Są także niezwykle trwałe, przez co spadki mocy na przestrzeni kilkudziesięciu lat będą o wiele mniejsze.

Jak będzie rozliczana fotowoltaika od 1 kwietnia? ›

w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. ma obowiązywać przejściowy system opustów. Na koniec tego 3-miesięcznego okresu nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 r., a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

Jak zostac prosumentem na starych zasadach? ›

Aby zostać w systemie opustów, prosument musi do 31 marca 2022 roku złożyć wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Na czym polega fotowoltaika na starych zasadach? ›

Polega to na tym, że przez rok można magazynować nadwyżki energii w sieci elektroenergetycznej i odbierać potem w stosunku 1:0,8 dla instalacji do 10 kW albo 1:07, przy większej mocy do 50 kW. Za pobraną z powrotem energię z sieci nie płaci opłat zmiennych, czyli nie ponosi kosztów za dystrybucję.

Ile kosztuje magazyn energii 10 KW? ›

Magazyny energii 10 kWh kosztują od ok. 20 do ponad 40 tysięcy złotych. Duże znaczenie przy wyborze mają także podzespoły montażowe, sposób połączenia z fotowoltaiką, gwarancja producenta oraz zakres usług serwisowych.

Czy fotowoltaika będzie tańsza? ›

Jak wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce w 2022 r.” Instytutu Energetyki Odnawialnej, dla wszystkich typów instalacji widoczny był spadek cen jednostkowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednakże rok 2021 wszystko zmienił – ceny instalacji wzrosły niemalże we wszystkich segmentach mocy.

Czy trzeba płacić podatek od fotowoltaiki? ›

płacić podatek akcyzowy według stawki 5 zł za megawatogodzinę (do 31 lipca podatku nie płaci się w związku z tarczą antyinflacyjną), od 1 sierpnia 2022 r. co miesiąc składać deklarację podatkową AKC-4/H.

Ile kW na dom 100m2 fotowoltaika? ›

Zależy to od wielkości domu, średniej wielkości dom, wystarczająca jest moc paneli 3,5-4 kWp, natomiast większych 200-metrowych, należy się zastanowić nad instalacją fotowoltaiczną o mocy 5-6 kWp, wygeneruje to około 4800 kwH rocznie.

Czy panele fotowoltaiczne mogę podłączyć do grzałki? ›

Bezpośrednie podłączenie paneli fotowoltaicznych do grzałki nie daje możliwości pełnego wykorzystania wytworzonej w nich energii ze względu na specyfikę wydajności mocy (charakterystykę prąd - napięcie) paneli fotowoltaicznych.

Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne domu 100m2? ›

Średnia cena pieca akumulacyjnego wynosi natomiast 2000 zł.

Z kolei za pojedynczy grzejnik elektryczny zapłacimy od 80 do 300 zł. Do domu jednorodzinnego o powierzchni 100m2 potrzebnych będzie takich grzejników około 10 sztuk, a więc inwestycja może się zamknąć już w około 800 złotych.

Jak nie płacić opłaty Mocowej? ›

Jak uniknąć opłaty mocowej? Opcji jest kilka
 1. inwestycja we własne źródło energii, które będzie dostarczać prąd w powyższych godzinach,
 2. udział w programie DSR,
 3. zmniejszenie zużycia prądu, poprzez np. ...
 4. zmiana profilu zużycia energii – przesunięcie konsumpcji na czas poza szczytem.
1 Sept 2021

Czy prosument płaci za dystrybucję? ›

Prosument wnosi tylko opłaty dystrybycyjne. W Polsce jest wielu dostawców energii elektrycznej, z którymi można podpisać umowę kompleksową, więc poszczególne faktury mogą być nieco inaczej sformatowane, jednak ich pozycje muszą być takie same.

Ile płaci PGE za prąd z fotowoltaiki 2022? ›

“Starzy” prosumenci zgłosili instalację przed 1 kwietnia 2022 i rozliczają się w ramach net-meteringu (system opustów). Rachunek za prąd z fotowoltaiką dla tej grupy wynosi mniej więcej 350 zł rocznie. Natomiast “nowi” prosumenci zgłosili instalację później i mają tym samym nowy system rozliczania - net-billing.

Co z fotowoltaika po 1 kwietnia? ›

Osoby, które założyły fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z nowymi przepisami, rozliczają się w systemie net-billing. Moc wyprodukowana ze słońca sprzedawana jest do sieci i kupowana przez prosumenta po cenach rynkowych.

Czy opłaca się fotowoltaika na nowych zasadach? ›

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na prąd i tym samym pozwala zmniejszyć rachunki za energię o około 90 proc. Mimo zmian systemu rozliczeń własna elektrownia to dobry wybór. Receptą na coraz to wyższe rachunki za prąd mogą być panele fotowoltaiczne dla domu.

Czy fotowoltaika jest nadal opłacalna? ›

Kiedy w grudniu 2021 roku, Sejm przegłosował zmiany w fotowoltaice, niemal wszystkie media, mniej i bardziej związane z sektorem OZE, zgodnie zaczęły wieszczyć zarówno koniec opłacalności, jak i koniec energetyki słonecznej w Polsce.

Czy można korzystać z fotowoltaiki bez podłączenia do sieci? ›

Działanie fotowoltaiki bez podłączenia do sieci jest jak najbardziej możliwe i korzystne cenowo. Należy jednak pamiętać o tym, że podłączenie nie może przekraczać 3 metrów lub 50 kW. Taka instalacja fotowoltaiczna tworzy układ zamknięty, który działa niezależnie.

Jak uzyskać prąd za darmo? ›

W Polsce najpopularniejszym sposobem na legalną darmową energię elektryczną są panele fotowoltaiczne. System fotowoltaiczny, który przerabia energię słoneczną na elektryczną także jest nietanią inwestycją, choć koszty są tu mniejsze. Zakup paneli słonecznych to kilka, kilkanaście tysięcy złotych.

Czy można korzystać z fotowoltaiki bez licznika dwukierunkowego? ›

Wymiana licznika na dwukierunkowy

Instalacja fotowoltaiczna nie może zacząć działać bez licznika dwukierunkowego - nie jest to zgodne z prawem. Dodatkowo, energia wytwarzana przez panele i przekazywana do sieci, przy liczniku jednokierunkowym byłaby zliczana jako pobrana.

Czy po 1 kwietnia Fotowoltaika stanieje? ›

Taniej już nie będzie. Na podstawie nowelizacji ustawy o OZE net-billing już 1 kwietnia br. zastąpi dobrze znany system opustów. Fotowoltaika dla nowych prosumentów, którzy zgłoszą przyłączenie swoich instalacji fotowoltaicznych po 31 marca 2022 r., może nie być już tak rentowna.

Jak wychodzi Fotowoltaika na nowych zasadach? ›

Od 1 kwietnia 2022 roku weszły w życie zasady rozliczania fotowoltaiki na zasadzie net-billingu. Oznacza to, że nowi prosumenci, czyli osoby, które rozpoczęły użytkowanie fotowoltaiki po 31 marca 2022 roku będą sprzedawać nadwyżki energii do sieci energetycznej oraz płacić za pobraną energię.

Czy wroca stare zasady fotowoltaiki? ›

Nowelizacja przeszła przez parlament w końcówce zeszłego roku (prezydent Andrzej Duda podpisał ją w grudniu 2021 r.). Kto zdążył z wnioskiem o podłączenie do sieci swoich przydomowych paneli do 31 marca, rozlicza się według zasad sprzed nowelizacji jeszcze przez 15 lat (w systemie net-meteringu).

Kiedy zmieniaja się przepisy odnosnie fotowoltaiki? ›

Przesyłanie wytworzonej przez panele PV energii do sieci nadal będzie możliwe, jednak od 1 lipca 2022 na zupełnie nowych zasadach. Nowi prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii do sieci, a w razie potrzeby będa ją też od niej odkupywać. Dobra wiadomość jest jednak taka, że fotowoltaika nadal będzie się opłacać.

Czy instalacja fotowoltaiczną musi mieć instalacje odgromowa? ›

Czy ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej jest obowiązkowa? Przepisy nie narzucają obowiązku montażu ochrony odgromowej właścicielom instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z prawem ich projektanci lub inwestorzy muszą jednak wykonać analizę ryzyka, której wyniki pozwolą dobrać odpowiedni poziom zabezpieczenia.

Czy fotowoltaika się opłaca 2022 forum? ›

W 2022 roku nastąpił ich znaczny wzrost, nie tylko dla firm czy fabryk, ale też odbiorców indywidualnych. W kolejnych latach koszty mogą wzrosnąć jeszcze bardziej. Dlatego nawet w systemie net-billingu stosowanie instalacji fotowoltaicznej będzie wciąż korzystne.

Kiedy wyłącznik ppoż fotowoltaika? ›

19 września 2020 weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego każdy projekt instalacji powyżej 6,5 kW będzie musiał być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, co tylko potwierdza istotę bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych.

Jak będzie rozliczana fotowoltaika od 1 kwietnia? ›

w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. ma obowiązywać przejściowy system opustów. Na koniec tego 3-miesięcznego okresu nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 r., a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

Jak zalapac się na stare zasady fotowoltaiki? ›

Inwestorzy, którzy zakupili instalacje fotowoltaiczne i chcą jeszcze załapać się na preferencyjny system opustów muszą złożyć stosowne zgłoszenie do OSD.

Co z fotowoltaika od 1 kwietnia 2022? ›

Od 1 kwietnia weszła w życie ustawa o OZE, która zmienia dotychczasowy system rozliczeń (Net-metering na Net-billing). Co to oznacza? Wszystkie osoby które po 31 marca 2022 r. zgłosiły do zakładu energetycznego swoją instalację fotowoltaiczną, będa rozliczać się według nowych zasad.

Jaka odległość falownika od licznika? ›

Z tym wszystkim wiąże się odpowiednie planowanie długości przewodów od licznika do falownika (około 42 m) jak i od falownika do paneli (około 35m), które będą musiały iść w ziemi tak by potem przenosząc falownik na budynek nie było potrzeby sztukowania i przedłużania przewodów.

Ile metrów od granicy można postawić fotowoltaikę? ›

Polskie prawo mówi o konieczności zachowania odległości 4 metrów od działki przy posadowieniu budowli. Dotyczy to również paneli. Praktycy radzą, aby ta odległość uwzględniała na przykład wjazd dźwigu i jego bezpieczne manewrowanie.

Czy można korzystać z paneli fotowoltaicznych bez podłączenia do sieci? ›

Działanie fotowoltaiki bez podłączenia do sieci jest jak najbardziej możliwe i korzystne cenowo. Należy jednak pamiętać o tym, że podłączenie nie może przekraczać 3 metrów lub 50 kW. Taka instalacja fotowoltaiczna tworzy układ zamknięty, który działa niezależnie.

Jakich paneli fotowoltaicznych nie kupować? ›

Najlepsze moduły PV na rynku tracą na mocy nie więcej niż 0,5% w skali roku. okres gwarancji systemu - pod uwagę należy wziąć zarówno czas trwania gwarancji (zwykle 10-25 lat), jak również jej zakres. Istotna jest oprócz tego gwarancja uzysku, która wynosi zazwyczaj 25 lat.

Czy fotowoltaika wystarczy do ogrzania domu? ›

Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła pozwoli nie tylko efektywnie ogrzać dom, ale również pełniej wykorzystać energię wyprodukowaną przez panele. Typowy dom jednorodzinny z dobrze dopasowaną elektrownią fotowoltaiczną zazwyczaj konsumuje ok. 20 – 25% wytworzonej energii.

Czy fotowoltaika będzie tańsza? ›

Jak wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce w 2022 r.” Instytutu Energetyki Odnawialnej, dla wszystkich typów instalacji widoczny był spadek cen jednostkowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednakże rok 2021 wszystko zmienił – ceny instalacji wzrosły niemalże we wszystkich segmentach mocy.

Gdzie powinien znajdować się główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu? ›

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Co to jest ProJoy? ›

ProJoy PEFS-EL40H-4 jest urządzeniem służącym do załączania i rozłączania napięcia stałego pochodzącego z paneli fotowoltaicznych i jest sterowany automatycznie poprzez sieć prądu zmiennego.

Jakie zabezpieczenie ppoż fotowoltaika? ›

Zabezpieczenie PPOŻ. instalacji fotowoltaicznych obejmuje również ochronę przed przepięciami i sprzężeniami, a tę gwarantują ograniczniki przepięć SPD, stosowane po stronie napięcia stałego oraz ograniczniki standardowe, stosowane po stronie prądu przemiennego.

Videos

1. Tyle zapłacisz za ogrzewanie w 2023 roku, Zamrożenie cen - co z pompami ciepła? Przegląd Redakcyjny
(GLOBenergia)
2. Fotowoltaika 2022 - Zmiany, nowy system rozliczeń prosumentów NET BILLING zamiast NET METERING.
(ForumWiedzy)
3. Zniżka za prąd do 2000kWh | Czy się załapię? | Może fotowoltaika?
(Fix and Drive)
4. Fotowoltaika po 1.04.2022 - Znam kwoty i obliczam opłacalność
(Panele Fotowoltaiczne)
5. Jaką wybrać taryfę g11 g12 g12w przy fotowoltaice
(PV&PC)
6. Fotowoltaika po roku, czy to się opłaca?
(Działka i ja.)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 10/12/2022

Views: 5316

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.