Dziedziczenie pieniędzy z konta, czyli jak sprawnie uzyskać spadek (2022)

Po śmierci bliskiej osoby czeka nas uporządkowanie jej majątku. Trzeba się zająć np. mieszkaniem, ziemią, autem, ale także pieniędzmi zmarłej osoby, pozostawionymi na koncie lub kontach bankowych. Warto wiedzieć, jakie mamy wtakim momencie prawa iobowiązki. Od pół roku dzięki zmianie przepisów wprawie bankowym załatwienie formalności związanych zwypłatą pieniędzy zkonta zmarłego jest dużo prostsze

Po pogrzebie rodzina zmarłej osoby zaczyna załatwiać sprawy spadkowe. Najczęściej zadawane wówczas pytanie to: kto dziedziczy ijaki majątek miał zmarły? Jeśli pozostawił po sobie ważny testament, to sprawa jest prosta. Dziedziczenie nastąpi na podstawie tego dokumentu. Nieruchomości, samochód czy pieniądze zgromadzone na koncie nieżyjącego otrzymają osoby wskazane przez niego wtestamencie. Wsytuacji gdy testamentu nie ma albo żadna zosób, które powołał spadkodawca, nie chce lub nie może być spadkobiercą (bo np. zmarła przed otwarciem spadku), mamy do czynienia ztzw. dziedziczeniem ustawowym. Wtym przypadku spadek dostaje rodzina wkolejności: małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.), rodzice, rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Jeśli pierwsze osoby ztego łańcucha nie przyjmują spadku albo nie mogą tego zrobić, dziedziczą kolejne osoby wrodzinie. Wsytuacji gdy zmarły nie ma spadkobierców, spadek przechodzi na gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub na Skarb Państwa.

Bank po otrzymaniu informacji ośmierci posiadacza konta winien ten rachunek zablokować. Dostęp do informacji ośrodkach na koncie zmarłego będzie mieć tylko spadkobierca, ito dopiero po okazaniu dokumentów sądowych inotarialnych. Wynika to ztajemnicy bankowej. Ochrona praw klientów to obowiązek każdego banku. Bardzo dużo małżeństw ma jednak wspólny rachunek. Wtakim przypadku żyjący posiadacz rachunku może nim wdalszym ciągu dysponować, chyba że umowa rachunku bankowego zabrania podejmowania takich czynności. Jeżeli zmarły był wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego, apozostawał on wmałżeńskiej wspólności majątkowej, pozostały przy życiu małżonek może się zwrócić owypłatę połowy kwoty znajdującej się na rachunku bankowym zmarłego bez potrzeby ustalania praw do dziedziczenia. Spadek zdługami czy bez długów?

To my jako spadkobiercy decydujemy otym, czy przyjmiemy spadek, ajeśli tak, to wjakiej formie. Są trzy możliwości. Po pierwsze – możemy przyjąć spadek wprost (tzn. cały spadek także zdługami zmarłego), po drugie – przyjąć spadek zdobrodziejstwem inwentarza (tzn. spadek zewentualnymi długami spadkowymi, za które spadkobierca odpowiada wyłącznie do wysokości spadku) albo odrzucić spadek. Sprawa jest prosta, gdy bardzo dobrze znaliśmy zmarłego iwiemy, że nie miał żadnych zobowiązań, kredytów, pożyczek. Wtedy możemy przyjąć spadek wprost. Sytuacja się komplikuje, gdy nie mamy pewności, jakimi finansami zarządzał zmarły. Dlatego dobrze jest wówczas zdecydować się na przyjęcie spadku zdobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to wprawdzie oprócz spadku, przyjęcie także długów zmarłego, ale będą one pokryte tylko zmajątku, który pozostawił spadkodawca. Czyli spadkobierca nie dokłada do długów zmarłego ani złotówki. Na przykład: przyjęliśmy spadek wwysokości 100 tys. zł, ale zmarły miał długi wwysokości 250 tys. zł. Będziemy zatem ponosić odpowiedzialność za długi tylko do kwoty 100 tys. zł. Wramach ciekawostki warto zwrócić tutaj uwagę na powszechnie błędne rozumienie zwrotu przyjęcia czegoś „z dobrodziejstwem inwentarza”. Takie przyjęcie nie oznacza przyjęcia wszystkiego, bez względu na zawartość, ale przeciwnie, zrozeznaniem co do zawartości. Dobrodziejstwo polega na tym, że po dokładnym sporządzeniu spisu czy właśnie inwentarza odpowiedzialność za długi spadkowe nie będzie przewyższać wartości spadku wykazanej wspisie (inwentarzu).

(Video) Jestem spadkobiercą... i co dalej? Dziedziczenie krok po kroku

Oczywiście nikt nie może zmusić nas do przyjęcia spadku. Jeśli podejmiemy decyzję ojego odrzuceniu, musimy złożyć oświadczenie woli unotariusza bądź przed sądem wciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się odziedziczeniu. Trzeba pamiętać, że brak złożenia oświadczenia oodrzuceniu spadku we wskazanym terminie jest równoznaczny zprzyjęciem przez spadkobiercę spadku zdobrodziejstwem inwentarza (dotyczy to spadków otwartych od dnia 18 października 2015 r.) albo wprost (w przypadku spadków otwartych przed tą datą).

Konto zmarłego – jak je odnaleźć?

Nie zawsze wiemy, czy zmarły miał jedno konto czy kilka kont iw jakich bankach. Jeszcze do niedawna poszukiwania takich rachunków spędzały spadkobiercom sen zpowiek, bo wcelu ustalenia miejsca lokowania przez zmarłego środków musieli wysyłać oddzielne zapytania do każdego banku zosobna, płacąc za to niemałe pieniądze.

Na szczęście 1 lipca 2016 r. weszła wżycie nowelizacja Prawa bankowego, która ułatwia odnalezienie finansów zmarłego. Dziś każda osoba poszukująca rachunków bliskich zmarłych może skorzystać zCentralnej informacji orachunkach uśpionych uruchomionej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Wystarczy złożyć wniosek wdowolnym banku razem zdokumentami poświadczającymi tytuł prawny do pieniędzy po zmarłym: akt zgonu, notarialnie poświadczony testament, prawomocny wyrok sądu ostwierdzeniu nabycia spadku. Wówczas bank przesyła zapytanie do Centralnej informacji orachunkach, która zkolei kieruje je do wszystkich banków iSKOK-ów. Te na odpowiedź mają trzy dni robocze. Na koniec Centralna informacja orachunkach robi zestawienie zotrzymanych danych iwysyła je do banku obsługującego wnioskodawcę.

(Video) DZIEDZICZENIE USTAWOWE - Czy dziedziczę? Spadek bez testamentu

Wtakim raporcie będzie wskazany podmiot prowadzący rachunek, jego numer, potwierdzenie, czy konto jest aktywne, atakże informacja, czy jest to rachunek wspólny. Zkomunikatu dowiemy się także orachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych. Ale uwaga! Uzyskanie szczegółowych danych dotyczących rachunku, jak np. weryfikacja jego rodzaju isalda, będzie możliwe wyłącznie wplacówce banku lub SKOK-u, wktórym rachunek jest prowadzony. Tylko tam będzie można także pobrać środki zgromadzone na wskazanych kontach.

Klient za raport zCentralnej informacji orachunkach musi zapłacić, choć niektóre banki dla swoich klientów oferują już taką usługę bezpłatnie. Tak czy inaczej te koszty są nieporównywalnie mniejsze wstosunku do sytuacji sprzed zmiany przepisów. Dziś opłata za wydanie informacji zbiorczej wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych, wzależności od banku. Wcześniej taka operacja była nie tylko czasochłonna, lecz także owiele bardziej kosztowna. Spadkobierca samodzielnie musiał ustalić, wjakim banku zmarły posiadał konto, ile miał kont iw ilu bankach. Trzeba było wykonać karkołomną pracę, wysłać zapytania nawet do kilkunastu banków zprośbą oudzielenie informacji. Za poszukiwanie rachunków klienta iudzielenie pisemnych informacji oznajdujących się na nich środkach jeden bank liczył sobie od 100 do 150 zł. Nietrudno policzyć, że wprzypadku kilkunastu banków to był duży wydatek.

Niestety poszukiwanie innych produktów bankowych odbywa się na dotychczasowych zasadach. Chcąc wiedzieć, czy zmarły posiadał np. jednostki funduszy inwestycyjnych, rachunki maklerskie, polisy ubezpieczeniowe czy inwestycyjne, musimy kierować zapytanie do każdej instytucji zosobna. Natomiast informacji okredycie lub kredytach zmarłego musimy szukać wBiurze Informacji Kredytowej (BIK), które taką informację może przekazać nam wyłącznie na wniosek sądu prowadzącego postępowanie spadkowe.

Czas na wypłatę zkonta

(Video) Testament, spadek, dziedziczenie - jak napisać testament i kiedy testament jest ważny?

Uzyskanie pieniędzy zrachunku bankowego może ułatwić wydanie przed śmiercią przez posiadacza konta dyspozycji wkładem własnym. Polega ona na tym, że właściciel rachunku może polecić bankowi wypłatę pieniędzy ze swojego konta wcześniej wskazanej osobie lub osobom. Uprawnionymi ztytułu takiej dyspozycji na wypadek śmierci mogą być jednak tylko osoby najbliższe, tj. małżonek, wstępni (np. rodzice, dziadkowie), zstępni (np. wnuki, dzieci) irodzeństwo posiadacza rachunku. Co ważne, kwoty wypłacone na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku. Oznacza to, że osoby uprawnione mogą żądać od banku wypłat zrachunku na podstawie takiej dyspozycji, jeszcze zanim zacznie się postępowanie spadkowe. Posiadacz rachunku może jednak rozporządzić kwotą nie wyższą niż 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wsektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zzysku, ogłoszonego przez prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Wlistopadzie 2016 r. wyniosło ono 4329,48 zł, co oznaczałoby, że graniczna kwota to obecnie ok. 86 tys. zł.

Jeśli wspomnianej tzw. dyspozycji wkładem nie ma, pieniądze zkonta zmarłego wypłacane są spadkobiercom na podstawie decyzji sądowych. By je otrzymać, trzeba przynieść do oddziału odpis prawomocnego postanowienia sądu ostwierdzeniu nabycia spadku albo wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzony przez notariusza. Wsytuacji gdy spadek nabyło dwóch lub więcej spadkobierców, do wypłaty środków zrachunku bankowego niezbędne będzie także przedłożenie bankowi postanowienia sądu odziale spadku lub pisemnego, zgodnego oświadczenia spadkobierców opodziale środków zgromadzonych na tym rachunku. Dopiero na podstawie dokumentu środki zrachunku osoby zmarłej zostaną wypłacone. Poszczególni krewni otrzymają taką część udziału, jaka została zapisana wspadku. Spadkobierca lub spadkobiercy mogą wybrać, czy wypłata przypadających im środków ma nastąpić wgotówce, czy też wformie przelewu na wskazany rachunek bankowy.

Warto dodać, że od 1 lipca 2016 r. bank przy zawieraniu umowy dowolnego rachunku ma obowiązek poinformować klienta omożliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Co więcej – bank po śmierci właściciela konta musi niezwłocznie zawiadomić wskazane przez niego osoby omożliwości wypłaty na ich rzecz stosownej kwoty. Na banki iSKOK-i nałożono też obowiązek ustalania, czy właściciel konta żyje. Gdy na rachunku nie będzie żadnych operacji przez okres dłuższy niż pięć lat, instytucje te będą musiały wystąpić do ministra spraw wewnętrznych oudostępnienie danych zrejestru PESEL, które pozwolą ustalić losy posiadacza konta.

Spadki ipodatki

(Video) Jak nie odziedziczyć długów zmarłego? Co warto wiedzieć o długach w spadku?

Zjakimi opłatami muszą się liczyć spadkobiercy konta? Jeśli dziedziczy najbliższa rodzina (małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha irodzeństwo), jest ona zwolniona zopodatkowania. Trzeba jednak wciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku zgłosić to wurzędzie skarbowym na specjalnym formularzu.

Wsytuacji gdy dziedziczy nie najbliższa rodzina obowiązują różne stawki wzależności od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Istotny jest tutaj podział na grupy podatkowe. Pierwsza to teściowie, synowa, zięć iwspomniana wcześniej najbliższa rodzina, która jednak, jak wspomnieliśmy, jest zwolniona zpodatku. Druga grupa to dalsi krewni, m.in. bratankowie, siostrzeńcy, ciotki, wujkowie. Trzecia – osoby niespokrewnione. Wramach Igrupy spadkobierca może od tej samej osoby wciągu pięciu lat przyjąć bez konieczności płacenia podatku 9 637 zł. WII grupie kwota wolna od podatku wynosi 7 276 zł. Aw III grupie – 4 902 zł. Jeśli wartość spadku przekracza te kwoty, to wzależności od tego, wktórej grupie podatkowej jesteśmy – płacimy podatek. Zatem jeśli spadek pochodzi od członka rodziny zpierwszej grupy podatkowej, należy go liczyć wedle stawek 3, 5 lub 7 proc. WII grupie podatkowej stawki wynoszą 7, 9 lub 12 proc. WIII grupie – 12, 16 lub 20 proc. Stawki te zależą od wysokości kwoty, którą przekroczyliśmy.

Termin płatności podatku od spadków idarowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego. Czas na załatwienie formalności spadkowych jest nieograniczony, gdyż prawo do spadku czy do wystąpienia odział spadku nie ulegają przedawnieniu. Jednak nie warto zwlekać, po latach możemy mieć problemy zustaleniem, co wchodziło wmasę spadkową zmarłego. Ico najważniejsze – trzeba pamiętać, by wciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się ospadku oświadczyć, czy go chcemy lub nie. Inaczej spadek przypadnie nam mimowolnie, aniekiedy jest on obciążony długami.

Agata Rowińska

(Video) SPRAWA SPADKOWA CZ. 1 - PODSTAWOWE INFORMACJE

Dziedziczenie pieniędzy z konta, czyli jak sprawnie uzyskać spadek (1)

FAQs

Jak można wypłacić spadek z banku i podział pieniędzy z konta zmarłego? ›

Bank dokona wypłaty jedynie na wniosek uprawnionego podmiotu (spadkobiercy) po okazaniu przez niego poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Czy pieniądze na koncie wchodzą do spadku? ›

55 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo bankowe zobowiązuje bank do wypłaty środków znajdujących się na rachunku bankowego zmarłego posiadacza rachunku na rzecz osoby, która przedłoży rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów. Kwota ta nie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym.

Jak odzyskać pieniądze z konta po śmierci? ›

Jak odzyskać pieniądze z konta zmarłej osoby? Odzyskanie pieniędzy z konta zmarłej osoby wymaga przedstawienia w banku przez spadkobiercę poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Ile się czeka na spadek z banku? ›

Szybka wypłata pieniędzy oznacza konieczność ich zdeponowania w ciągu kilku dni od dnia śmierci właściciela rachunku – banki blokują konta dosyć szybko, czasami zdarza się, że w ciągu 3 dni od daty zgonu.

Czy bank szuka spadkobierców? ›

Za rachunki osób zmarłych na których została gotówka banki z reguły nie pobierają pieniędzy, ale bywa też inaczej. Pieniądze czekają na spadkobierców – przez 10 lat, a potem może się o nie upomnieć gmina, z której pochodziła zmarła osoba.

Co jest potrzebne do wypłaty pieniędzy z banku? ›

Jak wypłacić pieniądze?
  • zgłosić się do dowolnego oddziału Banku Spółdzielczego lub do innej placówki subagencyjnej z ważnym dokumentem tożsamości,
  • wybrać walutę wypłaty (PLN lub USD),
  • wypełnić formularz "Wypłata" i przedłożyć ważny dokument tożsamości, a w przypadku wypłaty przekazu „na hasło”, podać prawidłowe hasło,

Czyją własnością są pieniądze w banku? ›

pieniądze na rachunku bankowym nie stanowią Twojej własności a własność banku ponieważ: z chwilą wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy tracisz ich własność na rzecz banku prowadzącego rachunek a nabywasz roszczenie, wierzytelność o zwrot takiej samej ich wartości.

Jakie dokumenty do banku po śmierci? ›

Przygotuj swój dokument tożsamości, dane osoby zmarłej (m.in. PESEL i datę zgonu), akt zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon - jeśli śmierć nie została jeszcze zgłoszona - oraz dyspozycję na wypadek śmierci, jeśli ją masz.

Ile bank zabiera po śmierci? ›

Ile bank zabiera pieniędzy po śmierci właściciela? Konto bankowe po śmierci właściciela zostanie zamknięte, jednakże zgromadzone na nim pieniądze nie przepadną. Bank będzie je przechowywać do momentu, aż nie zgłoszą się spadkobiercy. W tym czasie bank nie będzie naliczał żadnych opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

Czy po śmierci trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? ›

Wszelkie prawa do odliczeń i ulg nadal obowiązują w przypadku zmarłego i mogą być wpisane w deklarację PIT przez jego małżonka lub spadkobiercę. Jeśli zmarłemu przysługują ulgi czy odliczenia, to pozostaje miesiąc na ich zgłoszenie do organu skarbowego.

Jak odnaleźć pieniądze po zmarłym członku rodziny? ›

Bank lub SKOK przesyła zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach, prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Następnie każdy bank i SKOK otrzymuje zapytanie dotyczące tego, czy prowadzi rachunek zmarłej osoby. Ma trzy dni robocze na odesłanie odpowiedzi do Centralnej Informacji.

Czy osoba upoważniona do konta bankowego może wypłacić pieniądze? ›

Zakres takiego upoważnienia może się różnić, ale zwykle polega na tym, że osoby upoważnione mają dostęp do środków na koncie. Mogą więc wypłacać gotówkę, wpłacać pieniądze lub wykonywać przelewy.

Czy ZUS zawiadamia bank o śmierci? ›

Świadczenie jest nienależne. Gdy ZUS dowie się o zgonie osoby objętej świadczeniem, wystąpi do banku z wnioskiem o zwrot niesłusznie przelanych pieniędzy (tj. za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy).

Co grozi za wybranie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? ›

Wypłata z bankomatu po śmierci właściciela konta, nawet gdy posiada on pełnomocnictwo lub upoważnienie do rachunku bankowego, jest niezgodna z prawem. Co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? Można zostać posądzonym o kradzież lub wyłudzenie.

Czyje są pieniądze na wspólnym koncie? ›

Posiadacze wspólnego konta w banku mają równy, nieograniczony dostęp do zgromadzonych na nim pieniędzy, mogą nimi dowolnie dysponować, dokonywać wpłat, wypłat, przelewów, pobierać na rachunek swoje pensje i inne wpływy. Jednocześnie współwłaściciele odpowiadają za wszelkie zobowiązania, np. spłatę debetu w koncie.

Czy sąd ma prawo sprawdzić stan konta? ›

Dane z kont bankowych w postępowaniu sądowym

Dotyczy to zarówno spraw karnych, jak i postępowania cywilnego. W tym drugim przypadku ma to miejsce, gdy sąd uzna, że prawo do prywatności stoi w sprzeczności do ochrony rodziny lub prawa do dziedziczenia.

Czy pełnomocnik może wypłacić pieniądze z konta po śmierci? ›

Warto zauważyć, że wypłata środków z rachunku przez pełnomocnika dokonana po śmierci posiadacza rachunku, a przed poinformowaniem banku o śmierci jest sprzeczna z prawem i może skutkować roszczeniem banku o naprawienie szkody lub oskarżeniem o dokonanie oszustwa na szkodę banku.

Jak wygląda spłata spadkobierców? ›

Jeżeli pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody co do spłat i dopłat pozostaje im jedynie droga sądowa. W postępowaniu sądowym wysokość spłat i dopłat musi odpowiadać wielkości udziałów. Sąd oznacza termin i sposób ich uiszczenia. Spłaty lub dopłaty mogą zostać rozłożone na raty.

Jak wypłacić dużą kwotę z banku? ›

Jeśli chcemy wypłacić większą kwotę, należy zgłosić ten fakt na infolinii lub w bankowości elektronicznej. Jak się dowiedziałem, jeśli kwota jest niższa lub równa 100 tysięcy złotych, a zgłoszenie nastąpi do godziny 10:30 dnia roboczego, wtedy odbiór gotówki możliwy jest w kolejnym dniu roboczym po godz. 14.

Jak wyciągnąć pieniądze z konta? ›

Wypłata z użyciem cashbacku

Aby wypłacić pieniądze, wystarczy poprosić o to sprzedawcę. Ten doliczy do ostatecznej kwoty na rachunku sumę, którą chcemy pobrać, a następnie przekaże nam odpowiednio odliczoną gotówkę.

Ile pieniędzy można wypłacić z banku bez kontroli? ›

Powyżej kwoty 15 tys. euro automatycznie następuje zawiadomienie Urzędu Skarbowego przez bank. Jeśli wpłacisz na konto środki, które nie przekraczają tej kwoty, bank prawdopodobnie nawet nie zainteresuje się tym, skąd masz te pieniądze. W dzisiejszych czasach transakcje gotówkowe są często wykonywane przez wiele osób.

Czy sąd ma prawo żądać wyciągu z konta? ›

Na przykład w sprawie o dział spadku sąd może żądać wyciągów z rachunków bankowych spadkobiercy celem ustalenia, czy na jego rachunek były dokonywane przez spadkodawcę wpłaty gotówkowe stanowiące darowizny podlegające zalicze niu na schedę spadkową (art. 1039-1043 k.c.).

Co z pieniędzmi na koncie po śmierci męża? ›

Po śmierci właściciela rachunku bankowego, jeśli nie było specjalnych zapisów, rodzina może wypłacić pieniądze bez czekania na podział spadku po zmarłym tylko kwotę równą organizacji pogrzebu.

Czy rodzic może wypłacić pieniądze z konta? ›

Wskazać należy, iż rodzic małoletniego może otrzymać zgodę sądu opiekuńczego na wypłatę większej kwoty pieniężnej z rachunku dziecka, pod pewnymi warunkami. Udzielając zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, sąd opiekuńczy ocenia jej legalność tzn.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego po śmierci? ›

Zgodnie z prawem nie można udzielić innej osobie pełnomocnictwa, które nie wygaśnie w momencie śmierci posiadacza rachunku. Od chwili śmierci posiadacza rachunku, pełnomocnik nie ma uprawnień do składania w banku dyspozycji dotyczących rachunku i nie może wypłacać z niego pieniędzy.

Jak uzyskać tytuł prawny do spadku? ›

Udowodnij prawo do spadku
  1. Idź do sądu. Złóż wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Pismo zanieś do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. ...
  2. Umów się z notariuszem. Spadek można potwierdzić również w kancelarii notarialnej.
13 Feb 2019

Czy żona może mieć dostep do konta męża? ›

W takiej sytuacji zgodnie z przepisami ustawy prawo bankowe nie jest możliwe bez zgody posiadacza rachunku bankowego (a więc współmałżonka) sprawdzenie konta przez drugiego z małżonków. Informacje dotyczące tego konta objęte są bowiem tajemnicą bankową.

Czy bank ma prawo pytać skąd mam pieniądze? ›

Ekspert: podejrzane są przelewy gotówkowe

- Jeśli po pewnym czasie, gdy na rachunek wpływały określone stałe kwoty, nagle zaczęły wpływać dodatkowe środki, których wartość przekraczała równowartość jednego tysiąca euro miesięcznie, bank miał prawo, a nawet obowiązek, zapytać, skąd te pieniądze pochodzą - tłumaczy mec.

Ile czasu na zamkniecie konta po śmierci? ›

Z chwilą dostarczenia aktu zgonu konto jest blokowane i wygasają ustanowione dla niego pełnomocnictwa. Od tej chwili nie można wykonywać żadnych operacji przy użyciu tego rachunku. Trzeba dostarczyć do banku pozostałe dokumenty potwierdzające prawo do spadku, tj.

Czy państwo może zabrać pieniądze z konta 2022? ›

Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, w razie zagrożenia bankructwem, bank może przejąć pieniądze z twojego rachunku czy lokat. I to całkiem legalnie. Istniejący od wielu lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantuje depozyty do kwoty 100 tys euro. Wszystko, co ponad tą kwotę znajduje się w banku, może być przejęte.

Ile mam czasu na zgłoszenie nabycia spadku? ›

Termin na zgłoszenie nabycia spadku w urzędzie

Nabycie spadku powinno zostać zgłoszone w ciągu 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia – dotyczy to jednak osób zwolnionych od podatku.

Kiedy nie trzeba zgłaszać spadku do urzędu skarbowego? ›

Kto nie musi zgłaszać

Dla każdego, kto: dostał majątek na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarł u notariusza, lub. dostał majątek, którego wartość NIE PRZEKRACZA 9 637 zł. Liczy się majątek otrzymany w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku).

Jakie dokumenty potrzebne do zgłoszenia spadku w urzędzie skarbowym? ›

Podatek od spadku – zwolnienie dla najbliższej rodziny

Konieczne jest jednak zgłoszenie nabycia spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci ubezpieczonego? ›

Jeśli zmarły miał jednocześnie rachunek w OFE i subkonto w ZUS, wniosek o przelew należy złożyć wyłącznie w OFE. Po dokonanej wypłacie z OFE (zamknięcie rachunku) fundusz zawiadomi ZUS o przekazaniu pieniędzy konkretnym osobom, wskazując ich dane osobowe oraz udział w podziale środków.

Jak potwierdzić otrzymanie spadku? ›

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza polega na sporządzeniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia zarówno wtedy, gdy spadkodawca pozostawił testament, jak i wtedy, gdy testamentu nie było i o tym, kto jest spadkobiercą rozstrzygają przepisy.

Jakie pieniądze należą się z ZUS rodzinie po śmierci ubezpieczonego? ›

Zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu; osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Kto może wypłacić pieniądze z konta po śmierci? ›

Art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo bankowe zobowiązuje bank do wypłaty środków znajdujących się na rachunku bankowego zmarłego posiadacza rachunku na rzecz osoby, która przedłoży rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów. Kwota ta nie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym.

Czy pełnomocnik odpowiada za długi właściciela konta? ›

Pełnomocnik do konta nie jest właścicielem zgromadzonych na nim środków. Oznacza to zatem, że odpowiedź na pytanie, czy pełnomocnik do konta odpowiada za długi, brzmi: nie. Pełnomocnik nie odpowiada za długi właściciela konta.

Kto może być współwłaścicielem konta bankowego? ›

Wspólne konto bankowe mogą założyć osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, a dodatkowo rozliczają podatki w Polsce. Dla banku nieistotna jest relacja, która ich wiąże, dlatego wspólne konto mogą posiadać członkowie rodziny, ale też partnerzy czy znajomymi.

Czy bank szuka spadkobierców? ›

Za rachunki osób zmarłych na których została gotówka banki z reguły nie pobierają pieniędzy, ale bywa też inaczej. Pieniądze czekają na spadkobierców – przez 10 lat, a potem może się o nie upomnieć gmina, z której pochodziła zmarła osoba.

Czy konto bankowe wchodzi w skład spadku? ›

Środki zgromadzone na kontach bankowych, poza pewnymi wyjątkami, wchodzą w skład spadku. W przypadku śmierci posiadacza rachunku blokowane jest jego konto i od tego momentu nie można wykonywać wpłat ani wypłat.

Jak odzyskać pieniądze z konta po śmierci? ›

Aby nabyć prawo do środków zmarłego należy przedstawić w banku, w którym zmarły posiadał konto, akt zgonu i dokument poświadczający dziedziczenie, tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub zarejestrowany akt notarialny poświadczenia dziedziczenia.

Ile czasu ma bank na wypłatę spadku? ›

Szybka wypłata pieniędzy oznacza konieczność ich zdeponowania w ciągu kilku dni od dnia śmierci właściciela rachunku – banki blokują konta dosyć szybko, czasami zdarza się, że w ciągu 3 dni od daty zgonu.

Kto informuje bank o śmierci właściciela konta? ›

W większości jednak przypadków o śmierci właściciela bank dowiaduje się od osób najbliższych. To właśnie najczęściej spadkobiercy w celu uregulowania kwestii spadkowych informują różne instytucje o śmierci osoby bliskiej, przedkładając stosowne dokumenty, w tym akt zgonu.

Co jest potrzebne do wypłaty pieniędzy z banku? ›

Jak wypłacić pieniądze?
  • zgłosić się do dowolnego oddziału Banku Spółdzielczego lub do innej placówki subagencyjnej z ważnym dokumentem tożsamości,
  • wybrać walutę wypłaty (PLN lub USD),
  • wypełnić formularz "Wypłata" i przedłożyć ważny dokument tożsamości, a w przypadku wypłaty przekazu „na hasło”, podać prawidłowe hasło,

Czyją własnością są pieniądze w banku? ›

pieniądze na rachunku bankowym nie stanowią Twojej własności a własność banku ponieważ: z chwilą wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy tracisz ich własność na rzecz banku prowadzącego rachunek a nabywasz roszczenie, wierzytelność o zwrot takiej samej ich wartości.

Co w przypadku śmierci współwłaściciela konta? ›

Bank, który prowadził rachunek, zastrzegł w swoim regulaminie, że wskutek śmierci jednego ze współwłaścicieli dochodzi do automatycznego podzielenia konta bankowego – konto wspólne przekształca się w konto indywidualne dla żyjącego współwłaściciela.

Czy po śmierci współwłaściciela konta? ›

Po śmierci współwłaściciela konta drugi współwłaściciel nie może swobodnie rozporządzać pieniędzmi. Czasami bank zablokuje nawet wszystkie środki. Po śmierci spadkodawcy jego majątek wchodzi w skład spadku, które dziedziczą konkretne osoby – wskazane w testamencie lub przez ustawę.

Czy pełnomocnik może wypłacić pieniądze z konta? ›

Wypłata pieniędzy z konta przez pełnomocnika jest jak najbardziej możliwa. Pełnomocnik ogólny może swobodnie wypłacać dowolną kwotę z konta. W przypadku pełnomocnika szczególnego możliwe jest ustawienie maksymalnej kwoty wypłat.

Czy osoba upoważniona do konta bankowego może wypłacić pieniądze? ›

Zakres takiego upoważnienia może się różnić, ale zwykle polega na tym, że osoby upoważnione mają dostęp do środków na koncie. Mogą więc wypłacać gotówkę, wpłacać pieniądze lub wykonywać przelewy.

Co grozi za wybranie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? ›

Wypłata z bankomatu po śmierci właściciela konta, nawet gdy posiada on pełnomocnictwo lub upoważnienie do rachunku bankowego, jest niezgodna z prawem. Co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? Można zostać posądzonym o kradzież lub wyłudzenie.

Czyje są pieniądze na wspólnym koncie? ›

Posiadacze wspólnego konta w banku mają równy, nieograniczony dostęp do zgromadzonych na nim pieniędzy, mogą nimi dowolnie dysponować, dokonywać wpłat, wypłat, przelewów, pobierać na rachunek swoje pensje i inne wpływy. Jednocześnie współwłaściciele odpowiadają za wszelkie zobowiązania, np. spłatę debetu w koncie.

Jakie dokumenty do banku po śmierci? ›

Przygotuj swój dokument tożsamości, dane osoby zmarłej (m.in. PESEL i datę zgonu), akt zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon - jeśli śmierć nie została jeszcze zgłoszona - oraz dyspozycję na wypadek śmierci, jeśli ją masz.

Co się dzieje z kontem bankowym po śmierci? ›

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Bank nie może zablokować rachunku wspólnego w wyniku śmierci jednego z jego współposiadaczy. Po śmierci właściciela rachunku bank pokryje koszty pogrzebu, do wysokości zgromadzonych na koncie. Koszty te nie mogą jednak być pokryte z rachunku wspólnego.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego po śmierci? ›

Zgodnie z prawem nie można udzielić innej osobie pełnomocnictwa, które nie wygaśnie w momencie śmierci posiadacza rachunku. Od chwili śmierci posiadacza rachunku, pełnomocnik nie ma uprawnień do składania w banku dyspozycji dotyczących rachunku i nie może wypłacać z niego pieniędzy.

Kto jest właścicielem środków na rachunku bankowym? ›

Zatem mówiąc w skrócie, właścicielem środków pieniężnych na rachunku bankowym jest bank. Warto wspomnieć, że rozliczenia pieniężne należą do elementów w stosunku prawnym, jeśli stanowi o tym umowa, o czym wspomina art. 725 KC.

Co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela 2021? ›

Za rachunki osób zmarłych na których została gotówka banki z reguły nie pobierają pieniędzy, ale bywa też inaczej. Pieniądze czekają na spadkobierców – przez 10 lat, a potem może się o nie upomnieć gmina, z której pochodziła zmarła osoba.

Kto może być współwłaścicielem konta bankowego? ›

Wspólne konto bankowe mogą założyć osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, a dodatkowo rozliczają podatki w Polsce. Dla banku nieistotna jest relacja, która ich wiąże, dlatego wspólne konto mogą posiadać członkowie rodziny, ale też partnerzy czy znajomymi.

Kto informuje bank o śmierci właściciela konta? ›

W większości jednak przypadków o śmierci właściciela bank dowiaduje się od osób najbliższych. To właśnie najczęściej spadkobiercy w celu uregulowania kwestii spadkowych informują różne instytucje o śmierci osoby bliskiej, przedkładając stosowne dokumenty, w tym akt zgonu.

Czy po śmierci trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? ›

Wszelkie prawa do odliczeń i ulg nadal obowiązują w przypadku zmarłego i mogą być wpisane w deklarację PIT przez jego małżonka lub spadkobiercę. Jeśli zmarłemu przysługują ulgi czy odliczenia, to pozostaje miesiąc na ich zgłoszenie do organu skarbowego.

Kto może zamknąć konto bankowe zmarłego? ›

Aby zamknąć konto po zmarłym, do banku powinni się zgłosić wszyscy zainteresowani. Ale często jest tak, że spadkobiercy mieszkają daleko, są w podeszłym wieku itp. Warto więc na etapie ustanawiania prawa do spadku dopytać o prawo reprezentowania wszystkich spadkobierców przez jedną osobę.

Co w przypadku śmierci współwłaściciela konta? ›

Bank, który prowadził rachunek, zastrzegł w swoim regulaminie, że wskutek śmierci jednego ze współwłaścicieli dochodzi do automatycznego podzielenia konta bankowego – konto wspólne przekształca się w konto indywidualne dla żyjącego współwłaściciela.

Czy po śmierci współwłaściciela konta? ›

Po śmierci współwłaściciela konta drugi współwłaściciel nie może swobodnie rozporządzać pieniędzmi. Czasami bank zablokuje nawet wszystkie środki. Po śmierci spadkodawcy jego majątek wchodzi w skład spadku, które dziedziczą konkretne osoby – wskazane w testamencie lub przez ustawę.

Co z pieniędzmi na koncie po śmierci męża? ›

Wypłata spadku przez bank

Instytucję finansową należy poinformować o śmierci posiadacza rachunku, okazując akt zgonu. Żądanie od banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku wymaga udowodnienia, że wnioskująca osoba jest spadkobiercą po posiadaczu rachunku.

Videos

1. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia
(Anna Dopart)
2. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
(BENITA o prawie)
3. Testament, spadek i dziedziczenie. Co musisz wiedzieć? #wtorekzfinansami odc. 10
(Marcin Iwuć)
4. Długi - Jak nie odziedziczyć długów
(Prawniczka w wielkim mieście)
5. Prawo na co dzień: dział spadku
(TVT Zgorzelec)
6. PRAWNIK ODPOWIADA. Czy sądowe odrzucenie spadku trzeba potwierdzić u notariusza?
(Platforma Wideo Poznaj Fakty)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 11/23/2022

Views: 5483

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.